Inžinierske stavby

Partneri sekcie:

Ministerstvo dopravy SR, Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra SR, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská cestná spoločnosť, Pobočka pri SSC a NDS, a.s., Slovenská komora stavebných inžinierov, Kongres STUDIO, spol. s r.o. Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou 11. — 13. septembra 2023 v Nízkych Tatrách, v hoteli Grand Jasná.

PORR, s. r. o., je na slovenskom trhu dlhodobo etablovaná spoločnosť. V tomto období sa podieľa na realizácii strategických infraštruktúrnych projektov, ako je diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, ako aj rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná.

Rôzne typy predizolovaných potrubí, či už oceľových, alebo plastových, sa uplatnia v mnohých špecifických aplikáciách a prinášajú celý rad výhod.

O pokračovaní výstavby električkovej radiály v Petržalke sa už popísalo mnoho článkov. Väčšinou poukazovali na meškanie, nesplnené miľníky, zastavenie prác, na chýbajúci harmonogram. No neskôr na spustenie stavebnej činnosti a konečne aj aktualizované termíny. Obrovský dopravný projekt sa tak nezaobišiel bez problémov. Hlavné mesto si však môže pre nesplnenie dohodnutých miľníkov uplatniť pokuty voči stavebníkovi, doteraz tak ale neurobilo.

Andrej Sárközi -

Je národnou kultúrnou pamiatkou, ikonou hlavného mesta a stavbou 20. storočia na Slovensku v kategórii mostných stavieb. Most SNP vznikol po deštrukcii bratislavského podhradia a stal sa neprehliadnuteľnou stavbou nie len v národnom, ale celosvetovom kontexte. Posledné roky však prechádza krízovým obdobím, vlaňajšia mimoriadna prehliadka odhalila poškodenia a most nemá lichotivé hodnotenie ani v sedemdielnej stupnici stavebno-technického stavu. Magistrát tieto problémy začína konečne riešiť.

Andrej Sárközi -

Predĺženia, meškania, komplikácie. Nie, to nie je pokračovanie petržalskej električky, aj keď by mohlo. Tentokrát ide o Vajnorskú radiálu, ktorá je na niektorých miestach stará až 50 rokov. Jej rekonštrukcia je teda nanajvýš nutná, predsa len, ide o nosný dopravný systém Bratislavy a mesto sa naň výrazne spolieha. Obnova radiály v Novom Meste sa však stále vzďaľuje a inak tomu nie je ani teraz.

Andrej Sárközi -

V apríli začala spoločnosť STRABAG, s. r. o., s realizáciou modernizácie úseku cesty I/9 Janova Lehota – Lutila. Projekt zlepšenia parametrov cestnej komunikácie, pomerne štandardný zo stavebného hľadiska, využil stavebný tím STRABAG-u na zapojenie viacerých inovatívnych digitálnych procesov a nástrojov.

Monitoring či inak priebežné sledovanie technického stavu objektu predstavuje dôležitý doplnok k vizuálnym prehliadkam, ktoré sa uskutočňujú na základe § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojov č. 104/1997 Zb.

Cementobetónové kryty (CBK) vozoviek už dnes umožňujú výstavbu kvalitných, bezpečných a dlhodobo udržateľných vozoviek s minimálnymi nákladmi na údržbu aj po rokoch intenzívneho používania.

Článok sa venuje projektovému návrhu komplexnej rekonštrukcie železničnej trate Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves na návrhovú rýchlosť 120 km/h. Dôvodom rekonštrukcie trate je jej opotrebovanosť a koniec životnosti jednotlivých prvkov, ako aj umelých stavieb. V rámci rekonštrukcie trate sa bude rekonštruovať 5 mostných objektov a upraví sa železničný zvršok a spodok.

Článok predstavuje mostné objekty riešené v rámci stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy, traťový úsek Poprad-Tatry (mimo) – Markušovce (mimo), časť A.1 Poprad-Tatry (mimo) – Vydrník. Spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o., pripravuje v súčasnosti projektovú dokumentáciu stavby v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby. Celý proces prípravy modernizácie v uvedenom úseku sa začal už v roku 2006, momentálne sa predpokladá ukončenie realizácie v roku 2026.

Cesty všetkých kategórií a tried zahŕňajú tisícky menších mostov. Ich definícia nie je exaktná, no dá sa povedať, že ide o jednopoľové mosty s rozpätiami zhruba do 10 m. Často stoja v tieni väčších mostných objektov, ktorým sa venuje viac pozornosti, no aj ich funkčnosť a stav rozhoduje o bezproblémovom fungovaní priľahlej komunikácie. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., je spracovateľom viacerých projektov, ktorých predmetom je rekonštrukcia mostov, prípadne ich náhrada novými. Takýmito sú aj dva mosty, ktorým sa venuje tento článok.

Stavbu diaľničného obchvatu „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek – pripojenie na D48“ tvoria dve pôvodne samostatné stavby. Stavba „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa“ s celkovou dĺžkou 4,25 km, ktorá je pokračovaním diaľnice D48 od Nového Jičína na Český Těšín, a stavba „D56 Frýdek-Místek – pripojenie na D48“ s dĺžkou 2,3 km, ktorá je predĺžením diaľnice D56 od Ostravy a napája sa k hlavnej časti obchvatu na novú diaľnicu D48.