Ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály je odovzdaný

01
Zdroj: STRABAG

Úsek Vážskej cyklomagistrály s dĺžkou 21,2 km spájajúci Trenčín a Nové Mesto nad Váhom bol dokončený v predstihu štyroch mesiacov v novembri minulého roka. V rámci koridoru pre cyklistov naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom ide o tretí úsek tejto trasy, ktorá bude po dobudovaní merať viac ako 100 km.

Cyklocesta vedie z prevažnej časti pätou hrádze Biskupického kanála, vybudovaná je v šírkovom profile 2 × 1,50 m. Súčasťou výstavby boli aj tri odpočívadlá určené na oddych, odstavenie bicyklov či ukrytie sa pred slnkom a dažďom. Nachádzajú sa na začiatku úseku v Novom Meste nad Váhom, neďaleko Trenčianskych Bohuslavíc a na konci úseku v Trenčíne.

S prácami sa začalo 2. júna 2020 neďaleko hate v Trenčianskych Biskupiciach hneď po prebratí staveniska od investora. Prvým krokom bolo odfrézovanie starého krytu vozovky v miestach, kde bola trasa nového cyklochodníka identická s existujúcou spevnenou komunikáciou.

To sa týkalo približne polovice celého úseku. V miestach, kde sa nenachádzali existujúce komunikácie, prebiehali zemné práce, ktoré tieto miesta pripravili na pokládku prvej, tzv. ložnej vrstvy asfaltu. Práce sa realizovali v dvoch smeroch naraz.

02
Zdroj: STRABAG

Podľa Trenčianskeho samosprávneho kraja je hlavným cieľom projektu vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí, na ktorú sa budú pripájať ďalšie cyklotrasy a iné komunikácie. Cyklomagistrála bude po dobudovaní spájať mnohé významné body v rámci kraja, ako sú priemyselné parky, centrá sídiel a dopravné uzly.

Spojnica Nového Mesta nad Váhom a Trenčína je tretím úsekom tejto trasy, ktorá bude po dobudovaní merať viac ako 100 km a bude viesť od Hornej Stredy v okrese Nové Mesto nad Váhom až po Plevník-Drienové v Považskobystrickom okrese.

Prvé dva úseky realizovala takisto spoločnosť STRABAG, investorovi ich odovzdala v roku 2018. Prvý, približne 13,5-kilometrový úsek od hranice s Trnavským samosprávnym krajom neďaleko Hornej Stredy po Nové Mesto nad Váhom je verejnosti prístupný od mája 2018, spojenie Púchova a Nosickej priehrady s dĺžkou približne 4 km bolo dokončené v októbri toho istého roku.

03 1
Zdroj: STRABAG

Úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín

Predmetný 2. úsek cyklotrasy sa napája na
1. úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom, ktorý bol slávnostne uvedený do prevádzky 25. 5. 2018 ako prvá časť Vážskej cyklomagistrály. Jeho pokračovaním bude
3. úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, ktorý sa aktuálne nachádza v štádiu projektovej prípravy.

Umiestnenie stavby sa viaže na využitie údolia rieky Váh. Priestor je svojím usporiadaním a pozdĺžnym vedením predurčený na využitie cyklistickou dopravou. Na tento účel sa využívajú doterajšie koruny a päty hrádzí, obslužné komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku v pozdĺžnom smere s Biskupickým kanálom, poľné cesty, ako aj komunikácie v inundačnom území koryta rieky Váh a Biskupického kanála.

Cyklotrasa vedie po existujúcich zatrávnených, poľných a štrkových cestách, jestvujúcich mostoch a priepustoch ponad potoky Bošáčka a Drietomica, ktoré sa po úprave spevnili asfaltovým krytom.

Ďalej vedie ako cyklokoridor po existujúcej účelovej komunikácii v správe SVP, š. p., na ktorej sa vymenila obrusná a ložná asfaltová vrstva za novú.

04
Zdroj: STRABAG

Okrem dvoch miest Nové Mesto nad Váhom a Trenčín spája cyklotrasa aj deväť okolitých obcí – Kočovce, Beckov, Trenčianske Bohuslavice, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Kostolná-Záriečie, na území ktorých sa očakáva využívania cyklotrasy ich obyvateľmi nielen na rekreačné účely, ale aj na účely prepravy do/z práce.

Začiatok úseku je v Novom Meste nad Váhom. Ďalej trasa prechádza po novo spevnenej korune inundačnej hrádze s podjazdom pod mostom cesty č. II/515, pokračuje po korune inundačnej hrádze, v km 4, 066 50 prechádza na pätu ochrannej hrádze Biskupického kanála a pri Trenčianskych Bohuslaviciach prechádza na druhú stranu cez most a ďalej pokračuje po opačnej strane kanála cez vyššie uvedené katastrálne územia až po katastrálne územie Trenčianske Biskupice, pričom vodnú elektráreň Kostolná obchádza účelovou komunikáciou s odklonom od hrádze kanála.

Stavbu tvoria dve kategórie objektov – hlavný SO 01 Cyklotrasa (SO 01.1 – 16) a doplnkový SO 03 Cyklistické odpočívadlo (SO 03.3. 03.8, 03.16). Odpočívadlá sú vybavené drobnou architektúrou ako lavičkami či stolom, ďalej odpadkovými košmi a stojanmi na bicykle.

05 1
Zdroj: STRABAG

Cyklotrasa

Hlavné parametre cyklotrasy
Cyklotrasa má takéto parametre:
Celková dĺžka: 21,200 km
Šírka jazdných pruhov: 2 × 1,50 m = 3,00 m
Priečny sklon: jednostranný 2 %
Druh povrchu: asfalt
Sklon svahu: násyp 1 : 1,5; výkop 1 : 1,5

Smerové vedenie
Z hľadiska členitosti terénu je cyklotrasa umiestnená v celej svojej dĺžke v rovinatom teréne bez nutnosti prekonávať väčšie výškové rozdiely a bez zásahu do členitých horských terénov a strmých svahov. V smere na sever k mestu Trenčín mierne stúpa. Smerové vedenie je dané vedením koruny hrádze, resp. päty hrádze a existujúcich mostných objektov a priepustov, cyklotrasa tak vedie prevažne priamkami a smerovými oblúkmi.

Výškové vedenie
Výškové vedenie je prispôsobené terénnym danostiam v konkrétnom riešenom úseku s prihliadnutím na požiadavky SVP, š. p., vzhľadom na korunu a pätu hrádze.

Konštrukcia cyklotrasy
Konštrukcia cyklotrasy na korune inundačnej hrádze z trávnatého povrchu je uvedená v tab. 1. Konštrukcia cyklotrasy v päte inundačnej hrádze z trávnatého alebo štrkového povrchu je uvedená v tab. 2. Konštrukcia na existujúcich účelových asfaltových komunikáciách je uvedená v tab. 3.

Jestvujúce objekty na trase
Cyklotrasa prechádza cez tieto objekty:
• jestvujúci oceľový priehradový most v km 4,851 91 – 4,882 81,
• jestvujúci betónový priepust potoka Bošáčka v km 6,043 55 – 6,108 00,
• jestvujúci betónový most v km 11,976 98 – 12,000 02,
• jestvujúci betónový priepust cez
potok Drietomica v km 18,538 33 –
18,564 00.

Odvodnenie
Odvodnenie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom povrchu vozovky do okolitého terénu na celej dĺžke trasy.

Dopravné značenie
Dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere s ochranným okrajom a reflexnou fóliou triedy 1. Trvalé dopravné značenie/TDZ sa v rámci celej trasy používa v minimálnej možnej miere.
Keďže cyklotrasa vedie na tomto úseku po účelovej komunikácii, je riešená ako cyklokoridor.

06
Zdroj: STRABAG

Cykloturistické značenie
Trasa má cykloturistické značenie pomocou smerových tabúľ, piktogramov a informačných tabúľ navrhnutých v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie.

07
Zdroj: STRABAG

Cyklistické odpočívadlá

Spestrenie na trase predstavujú tri cyklistické odpočívadlá:
• SO 03. 3 cyklistické odpočívadlo v km 2,090 00,
• SO 03. 8 cyklistické odpočívadlo v km 6,000 00,
• SO 03.16 cyklistické odpočívadlo v km 21,125 000.

Súčasťou objektov sú aj spevnená plocha a prístrešok na ukrytie sa pred slnkom a dažďom a na odstavenie bicyklov. Okolitá plocha bola zrovnaná a zatrávnená.

Záver

Zhotoviteľovi stavby, spoločnosti STRABAG, prial stav podložia na prakticky celom úseku a rýchly postup prác bol možný aj vďaka dostupnosti jej pokládkových tímov. Aj vďaka tomu sa kľúčovú časť prác, najmä stavebný objekt hlavnej cyklotrasy, podarilo dokončiť v predstihu. Vzhľadom na mimoriadne nepriaznivú epidemiologickú situáciu počas prvých mesiacov roka 2021 sa však nová cyklotrasa musela zaobísť bez slávnostného otvorenia. Aj keď studené dni s množstvom zrážok cyklistom nepriali ani po uvoľnení protipandemických opatrení, nová trasa medzi dvomi okresnými mestami už teraz láka množstvo cyklistov a korčuliarov.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v Trenčianskom samosprávnom kraji, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
Miesto stavby: údolie rieky Váh medzi mestami Nové Mesto Nad Váhom –
Trenčín
Druh stavby: líniová dopravná stavba
Charakter stavby, účel: novostavba, trvalá verejnoprospešná stavba
Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj
Okresy: Nové mesto nad Váhom, Trenčín
Stavebník: TSK
Zhotoviteľ: STRABAG, s. r. o.
Začatie stavby: 06/2020
Ukončenie stavby: 12/2020
Celkové náklady stavby: 3 591 293,55 € bez DPH

STRABAG bitmap TeamsWork PNG

www.strabag.sk

Zdroj: PR článok STRABAG, s. r. o.