01 Veka

Akustické vlastnosti okien

Partneri sekcie:

Medzi najdôležitejšie vlastnosti okien, na ktoré sa však často zabúda, patrí ich schopnosť izolovať hluk. Ak je stavba obklopená záhradou, široko-ďaleko sa nenachádza žiadna cesta alebo železničná trať, problémy s hlukom riešiť netreba. Ak sa však stavba nachádza v hustej mestskej zástavbe, možno hluk, ktorý je pre toto prostredie charakteristický, znížiť vhodným typom okien.

Zvukovoizolačné vlastnosti budov a stavebných konštrukcií, konkrétne parameter vzduchovej nepriezvučnosti, sa hodnotia podľa STN EN ISO 717-1: 2021 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 717-1:2020).

Rovnako ako v prípade iných stavebných prvkov, aj tu sa líši klasifikácia podľa toho, či ide o samostatný výrobok alebo zabudovaný prvok tvoriaci súčasť obalu budovy. V prvom prípade je sledovaným ukazovateľom hodnota váženej stavebnej nepriezvučnosti R‘w, meraná v decibeloch (dB).

V prípade samostatných okien ide o váženú nepriezvučnosť Rw (dB). Podľa hodnoty váženej nepriezvučnosti Rw sa výrobky v kategórii otvorových výplní radia do tried a platí, že čím vyššia trieda, tým menšia prestupnosť hluku do interiéru (tab.).

Porovnanie profilových systémov
Porovnanie profilových systémov | Zdroj: Veka AG

Aké by mali byť akustické vlastnosti okien?

Pre lepšiu predstavu, v domácom prostredí dosahuje hladinu hluku 30 až 40 dB. Hovorené slovo má hladinu približne 35 dB, chladnička približne 40 dB, na rušných mestských križovatkách sa hladina hluku bežne blíži až k 100 dB. Na pokojný spánok je pritom potrebné prostredie s hladinou hluku nižšou ako 30 dB.

Hluk je v prípade výberu okien jedným z najkomplexnejších faktorov na posúdenie. V praxi je potrebné dodržať niekoľko noriem, pričom pri výbere a montáži okna nemožno brať do úvahy iba vlastnosti samotného okna. Je potrebné vychádzať aj z vlastností obvodových stien. Navyše je potrebné brať do úvahy hĺbku okna aj zdroje hluku. V praxi ide predovšetkým o tieto normy:

Tab. Triedy okenných výplní v závislosti od hodnoty váženej nepriezvučnosti Rw
Tab. Triedy okenných výplní v závislosti od hodnoty váženej nepriezvučnosti Rw | Zdroj: Veka AG
  • STN EN 74 6077 Okná a vnútorné dvere – základná norma s požiadavkami na zabudovanie výplní otvorov do vnútorných stien budov;
  • STN EN 74 6078 Okná a vnútorné dvere – triedy a úrovne vlastností podľa vhodnosti použitia. Slúži na stanovenie parametrov výrobkov určených pre zabudovanie podľa zaťaženia vetrom;
  • STN EN 74 3305 Ochranné zábradlia – definuje požiadavky na zábradlie pri oknách s nízkym parapetom;
  • STN EN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posudzovanie akustickej izolácie vlastností stavebných výrobkov.

Ak sa stavba nachádza v blízkosti električkovej trasy, je potrebné zároveň zohľadniť aj schopnosť okien absorbovať otrasy a vibrácie. Hluk z dopravy je väčšinou tvorený zvukom na nižších frekvenciách a ani trojsklá nemusia zabezpečiť dokonalé riešenie. Potom je potrebné pristúpiť k zaskleniu vrstvenými sklami. V dôsledku toho vznikajú vyššie požiadavky na mechanické vlastnosti okna, ktoré musí uniesť väčšiu hmotnosť. V takomto prípade sa odporúča používať plastové profily triedy A, ktoré disponujú technologickou rezervou v prípade výmeny bežných skiel za špeciálne..

Akustické alebo vrstvené sklá

Zvukovú izoláciu je ideálne riešiť pomocou akustických skiel s rozdielnou hrúbkou tabúľ a rozšíreným medzisklenným rámikom. Ďalšou alternatívou sú vrstvené sklá, ktoré majú už od výroby tabule „zlepené“ akustickými fóliami.

Tieto fólie možno na existujúce okná nalepiť aj dodatočne. V tomto prípade však nepôjde o také účinné riešenie ako pri vrstvených sklách. Hluk sa zníži len v jednotkách dB. Podľa zasklenia sa okná delia do tried. Zjednodušene ide o tieto triedy: trojsklá s rovnakou hrúbkou patria do triedy TZI2, trojsklá s akustickým sklom do TZI3 a vrstvené do TZI4.

Pozor na kvalitu inštalácie

Na hluk má vplyv aj montáž okna. Odporúča sa väčšia hĺbka profilu, keďže ten aj pri vyššej hmotnosti lepšie eliminuje niektoré oblasti akustického tlaku. Lepšiu schopnosť tlmiť majú okná s dorazom, teda so zalomeným tvarom rámu. Pozornosť treba venovať aj škáram, ktoré je vhodné utesniť špeciálnou akustickou montážnou penou. Výberu riešenia hlukovej izolácie by malo predchádzať meranie okolitého hluku.

Spracované z podkladov firmy Veka AG