Obnova bytového domu v Trenčíne.

Poruchy a chyby vznikajú vonkajšími vplyvmi. Ako na sanáciu balkónov a lodžií?

Partneri sekcie:

Sanačné práce na balkónoch a lodžiách by mali byť bežnou súčasťou obnovy bytového domu. Prečo je dôležité tejto systémovej poruche venovať dostatočnú pozornosť, nám objasnil Peter Joppek, produktový manažér firmy Mapei.

Čo zapríčiňuje vznik porúch a chýb balkónov a lodžií bytových domov?

Poruchy a poškodenia balkónov a lodžií vznikajú dlhoročným pôsobením vonkajších atmosférických vplyvov (CO2, NO2, pôsobenie síranov a pod.). Voda, ktorá zateká do nedostatočne krytých častí železobetónovej konštrukcie balkóna, pôsobí na konštrukciu degradačne a je hlavnou príčinou korodovania oceľovej výstuže.

Vplyvom mrazu v zimnom období môže zároveň prichádzať k postupnému oddeľovaniu betónových častí až po oceľovú výstuž. Voda a vlhkosť majú nepriaznivý vplyv aj na vrchnú časť balkóna s nalepenou keramickou dlažbou. Ak sa voda alebo vlhkosť dostanú do podkladových vrstiev cez drobné trhliny, ktoré vznikli napríklad v škárach, pri pôsobení mínusových teplôt v zimnom období to má za následok oddeľovanie keramickej dlažby od podkladu.

Na kvalitu železobetónovej konštrukcie balkóna nepriaznivo pôsobia aj fyzikálne a mechanické vplyvy. Balkón a lodžia sú počas svojej životnosti vystavené rôznym deformáciám (tepelné, dynamické, zmrašťovanie a pod.). Tie pôsobia nielen na samotnú konštrukciu, ale aj na ďalšie materiály, ktoré sú súčasťou systémovej skladby, akými sú napr. potery, dlažba a pod.

Niektoré deformácie sa prejavia okamžite, iné sa objavia až postupom času. Z týchto dôvodov je preto nevyhnutné zhotovovať na balkónoch a lodžiách škáry, kontrolné (zmrašťovacie) škáry a medziľahlé dilatačné (deliace) škáry. V praxi sa stretávame aj s ďalšími príčinami, ktoré vyplývajú zo samotnej realizácie: ƒ

 • nevhodne zvolená hydroizolácia, príp. úplná absencia hydroizolácie; ƒ
 • absencia doplnkov hydroizolačného systému (tesniace pásky, manžety); ƒ
 • nevhodne zvolená škárovacia malta (nevhodná do exteriéru); ƒ
 • nevhodne zvolená lepiaca malta (v závislosti od podkladu, klimatických podmienok, formátu dlažby); ƒ
 • nedostatočné spádové pomery konštrukcie balkóna; ƒ
 • nedodržanie technologickej disciplíny pri aplikácii (nevhodná teplota okolia a podkladu, miešacie pomery produktov stavebnej chémie, prestávky medzi jednotlivými krokmi atď.).

Aké sú najčastejšie chyby a poruchy, s ktorými sa možno v praxi stretnúť?

Medzi najzásadnejšie poruchy balkónov a lodžií bytových domov patria: ƒ

 • oddeľujúca sa dlažba od podkladu;
 • popraskaná dlažba, trhliny v škárach;
 • nefunkčná hydroizolácia;
 • zatečenie obvodového plášťa, pleseň v mieste balkónového telesa;
 • zatečenie do interiéru v mieste balkónového telesa; ƒ
 • degradácia betónovej konštrukcie balkónového telesa.

Typickou chybou pri realizácii balkónov v pôvodnej výstavbe panelových domov bola aplikácia hydroizolácie v podobe bitúmenovej lepenky medzi poter a železobetónovú konštrukciu a nedostatočne zvládnutý detail medzi horizontálnou časťou balkóna a obvodového plášťa. V súčasnosti sa odporúča lepiť dlažbu priamo na hydroizolačnú vrstvu.

Ide o zásadný rozdiel v porovnaní s pôvodnými zastaranými riešeniami. Tento spôsob zaručuje priamu ochranu cementového poteru, zamedzenie tvorby výkvetov na škárach, poréznych dlažbách a ochranu pred poškodeniami vplyvom zmrazovacích cyklov.

Ktoré chyby a poruchy sú z hľadiska svojej závažnosti ešte odstrániteľné a ktoré už nie?

Odstrániteľné sú všetky estetické a funkčné poruchy, rozdiel je len v nákladoch na opravu. Neodstrániteľné sú statické poruchy betónovej konštrukcie balkóna a lodžie. Tento stav však musí zhodnotiť a navrhnúť zhotovenie novej balkónovej konštrukcie statik.

Aké vhodné technológie možno na ich odstránenie použiť?

V rámci obnovy balkónov a lodžií sa najčastejšie počíta s opravou balkónových čiel a nosnej, spodnej časti železobetónovej balkónovej konštrukcie. Poškodený balkón vykazuje viditeľné degradované časti betónu, odkrytú oceľovú výstuž, prípadne nedostatočné krytie oceľovej výstuže. Sanačný zásah v takomto prípade predpokladá mechanické odstránenie poškodeného betónu až na zdravú konštrukciu a očistenie oceľovej výstuže až na čistý kov.

Na oceľovú výstuž je potom potrebné naniesť antikorózny náter. Po ošetrení výstuže antikoróznou cementovou maltou možno pristúpiť k reprofilácii betónovej konštrukcie použitím opravných mált. Rozsah prác na odstránení systémovej poruchy, za ktorú sa porucha balkónovej konštrukcie považuje, je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Výber opravných mált na obnovu spodnej časti balkónovej konštrukcie závisí od kvality (pevnostné charakteristiky) podkladovej vrstvy, od požiadavky na mechanické vlastnosti opravnej malty, hrúbky opravovanej vrstvy, klimatických podmienok v priebehu opravy, požiadavky na rýchlosť vytvrdnutia, od spôsobu nanášania a pod.

Na farebné zjednotenie spodnej plochy časti balkónovej konštrukcie odporúčam použiť akrylátové náterové farby. Z opravných mált sú vhodné napr. vláknami vystužené tixotropné (nestekajúce) cementové malty s kompenzovaným zmrašťovaním, ktoré sú trvalo pružné, schopné premosťovať aj menšie zmrašťovacie trhliny a priepustné pre vodné pary. Ich výhodou je odolnosť proti agresívnym látkam v ovzduší.

Pri oprave vrchnej časti balkónov treba venovať mimoriadnu pozornosť bezchybnému návrhu hydroizolácie. Bez ohľadu na to, či ide o starší bytový dom alebo novostavbu, značný počet problémov, ktoré vznikajú na balkónoch a lodžiách, súvisí s nesprávnym návrhom alebo s neodborným spracovaním materiálov počas aplikácie.

Podľa aktuálnych štatistík vzniká viac ako 50 % reklamácií na týchto konštrukciách z dôvodu priesakov vody, z ktorých je až 60 % spôsobených nevhodnou hydroizoláciou. Konštrukcie balkónov sú trvalo vystavené dynamickému a fyzikálnemu namáhaniu. To kladie vysoké požiadavky na vlastnosti hydroizolačnej vrstvy.

Treba si uvedomiť, že okrem ochrany pred vodou a vlhkosťou je jej funkciou aj zvyšovanie životnosti stavebnej konštrukcie. Pri hydroizolačných prácach je potrebné venovať zároveň pozornosť dôslednému riešeniu detailov. Nevyhnutné je používať ucelené hydroizolačné systémy, ktoré pozostávajú z viacerých výrobkov a dokážu garantovať vodotesnosť celého systému.

Porucha stavebnej konštrukcie môže postúpiť až do stavu, keď sa stane neodstrániteľnou statickou poruchou.

Neoddeliteľnou súčasťou uceleného systému pri obnove vrchnej časti balkónovej konštrukcie sú cementové malty na lepenie keramickej dlažby a škárovacie malty na vypĺňanie pevných a pružných škár. Výber lepidla na zhotovenie dlažby závisí najmä od vonkajších podmienok, ktorým bude dlažba počas prevádzky vystavená. Tiež treba pamätať na to, že podkladovú vrstvu tvorí pružná hydroizolácia.

Z tohto dôvodu treba používať lepidlá triedy C2 v súlade platnými STN EN 12004. Lepidlo je potrebné v exteriéri nanášať vždy obojstranne, aby sa zabránilo vzniku dutín a možnosti hromadenia vody v nich. Dlažba na balkónoch a lodžiách je vystavená pôsobeniu priamych slnečných lúčov a vysokým teplotným rozdielom v priebehu dňa.

Tieto časté teplotné zmeny spôsobujú tvorbu napätí v dôsledku rozdielnych súčiniteľov tepelnej rozťažnosti podkladu a dlažby. Preto je dôležité dlažbu nalepiť s dostatočne veľkými škárami tak, aby boli schopné absorbovať pohyby spôsobené vplyvom tepelnej rozpínavosti.

Zároveň dilatačnú škáru zhotovenú v podkladovej vrstve (konštrukčné a kontrolné škáry) musí kopírovať škára v dlažbe. Tieto škáry sa tesnia špeciálnymi silikónovými alebo polyuretánovými tmelmi.

Ktoré detaily možno považovať za kritické a ako vhodne pristupovať k ich obnove?

Za kritické považujeme všetky detaily, ktoré vyžadujú použitie systémových doplnkov hydroizolácie, teda styky: stena – stena, stena – podlaha, styky dvoch rôznorodých materiálov (napr. odkvapová lišta – spádový poter), priestupy cez konštrukciu. V takýchto miestach je nevyhnutné použiť vhodné systémové doplnky: tesniace pásky, tesniace manžety, podlahové vpusty, žľaby, chrliče a pod.

Na čo treba klásť dôraz pri výbere vhodnej technológie?

Pri výbere odporúčame zohľadniť referenčné stavby, na ktorých bola daná technológia použitá. Ako už bolo povedané, výrobky systému musia byť certifikované v súlade s platnými normami. V neposlednom rade musia byť výrobky odolné proti klimatickým podmienkam, ktorým bude systém vystavený.

Prečo je dôležité tieto chyby a poruchy odstrániť?

Ak sa poruchy včas neodstránia, degradácia stavebnej konštrukcie bude postupovať až do stavu, keď sa stane neodstrániteľnou statickou poruchou, čo je už problém aj z hľadiska užívateľskej bezpečnosti.

Kedy je v hodné v rámci obnovy pristúpiť k ich oprave?

K oprave treba pristúpiť hneď, ako sa porucha diagnostikuje, samozrejme, pri vhodných klimatických podmienkach. Každej oprave by mala predchádzať dôkladná diagnostika stavebnej konštrukcie a kvalifikovaný návrh projektovej dokumentácie.

Zdroj: Mapei

Peter Joppek
produktový manažér Mapei

Andrea Dingová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 02/2021.