Umiestnenie zámeru polyfunkčného bytového komplexu Palúdzka Bulvár

V Liptovskom Mikuláši je v pláne výstavba troch bytoviek budúceho mestského bloku

Na nevyužitom mierne svahovitom pozemku s náletovou zeleňou, zastavanými plochami a nádvoriami v mestskej časti Liptovského Mikuláša Palúdzka plánuje investor postaviť polyfunkčný bytový komplex s troma bytovými domami so 72 bytmi.

Podľa územného plánu tohto okresného mesta v regióne Liptova patrí lokalita do funkčnej plochy bytovej výstavby a výstavby rodinných domov. Investor, spoločnosť SUKUPCAK zo Žiliny, podal zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a Enviroportál ho uverejnil v júni.

Bytový súbor je navrhnutý pri diaľnici, medzi komunikáciami Eduarda Penkalu a L. Palugaya, zo severu Ulicou Paula Straussa. Nová ulica má dĺžku 110 m a prevýšenie 1,6 metra.

Zámer susedí s pozemkami, kde už existuje bytová zástavba. Z južnej a východnej strany sú komunikácie. Na západe je existujúca zástavba rodinných domov, na sever od neho pokračuje výstavba bytových domov, z východnej strany sú dve ulice Palúčanská a Palugyayho a na južnej strane rodinné domy a trasa diaľnice D1, respektíve jej ochranné pásmo.

Projektom vznikne urbanistický celok v tvare štvorca a spolu s projektom Nová Palúdzka II. etapa vytvoria štvorcový mestský blok s obslužnými komunikáciami v obytnej polyfunkčnej zástavbe. Za projektom Nová Palúdzka s desiatkami bytov a napojením na Liptovskú Maru stojí tiež spoločnosť SUKUPCAK. Spolupracovala na ňom s architektonickou kanceláriou Budinský & Partners a ateliérom a02.

Obytný súbor Palúdzka –Bulvár má byť podľa investora a architekta moderným mestským bývaním, ktoré sa začlení do súčasnej zástavby. Areál dotvára parková zeleň, lavičky, naplánované je detské ihrisko. Presné riešenie mobiliáru uvedie ďalší stupeň projektovej dokumentácie.

Obytný súbor je jedným objektom, ktorý je prevádzkovo rozdelený do troch obytných domov, podzemnej garáže a parteru, kde bude priestor pre obchodné prevádzky.

Každý bytový dom má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Parkovanie je riešené na prvom podzemnom a prvom nadzemnom podlaží a bude prepojené podnožou objektu. V zóne je územná rezerva na cyklotrasu a cyklisti v nej budú jazdiť po obslužných komunikáciách.

Na obytných podlažiach je po šesť bytov s aspoň jedným balkónom, na strechách majú byť umiestnené fotovoltické panely. Pokiaľ ide o fasády blokov, uvažuje sa v parteri o tehlovom podklade, v horných častiach o klasickou klasickej fasádnej omietke v troch farbách, alternatívne o fasádnom obklade v štýle dreva.

Polyfunkčný bytový súbor, Liptovský Mikuláš-Palúdzka

Investor: SUKUPCAK
Architekt: Budinský Partners
Byty: 72
Parkovacie miesta: 128
Náklady: 11,250 mil. eur
Rozloha územia: 4 945 m2
Podlahová plocha: 9 790 m2
Plocha zelene: 1 961 m2
Realizácia: 1/2025 – 10/2027