theme pic 1

OZ Združenie pre zatepľovanie budov vytvára podmienky na kvalitné uskutočnenie obnovy budov

Združenie pre zatepľovanie budov svojou činnosťou prispieva ku zlepšovaniu kvality obnovovaných budov v SR odborným zameraním sa na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné (zložené) systémy (ETICS) a podporu spracovania súvisiacich národných technických predpisov a technických noriem.

OZ ZPZ je nezávislé, občianske, profesijné združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov. Združuje výrobcov systémov ETICS, výrobcov komponentov ETICS, zhotoviteľov a expertov v tejto oblasti.

Podmienkou členstva v združení je záujem rozširovať aktuálne informácie o zatepľovaní, podporovať právne a technické podmienky pre zatepľovanie, dbať  o  kvalitu  stavebných prác súvisiacich so zhotovovaním ETICS a rešpektovať  vzájomné  dohodnuté podmienky etiky podnikania. V súčasnosti má OZ ZPZ 21 riadnych a pridružených členov a 1 čestného člena.

V rámci svojej činnosti OZ ZPZ odborne a finančne podporilo uskutočnenie skúšok ETICS a spracovanie súvisiacich analýz. Návrh detailov ETICS a určenie podmienok na návrh zabudovania požiarnych zábran sa uskutočnili na základe strednorozmerových skúšok protipožiarnej bezpečnosti.

OZ ZPZ spolupracovalo a finančne podporilo ďalšie skúšky ETICS, ktorých výsledkom bolo potvrdenie nových postupov a požiadaviek na zhotovovanie ETICS s väčšími hrúbkami tepelnoizolačnej vrstvy (použitie priestorovej mriežky, požiadavky na vlastnosti tepelnoizolačných výrobkov).

Osobitná pozornosť sa venovala návrhu detailov a uskutočneniu skúšok zhotovenia detailov predsadených lodžií pri obnove budov s využitím tepelnej ochrany súvisiacej plochy obvodových plášťov pomocou ETICS. Výsledky odbornej činnosti združenia sa využili pri spracovaní viacerých technických noriem (STN 730540, 72 2901 a STN 73 0802).

Jedným z cieľov združenia je šírenie teoretických a praktických poznatkov z oblasti  obnovy budov. Významnou súčasťou obnovy budov je zabezpečenie efektívnej tepelnej ochrany obalu budovy, zateplenie obvodového plášťa pomocou ETICS a kvalitné zhotovenie stykov ETICS so súvisiacimi stavebnými konštrukciami obalu budovy.

Za účelom zabezpečenia lepšej informovanosti odbornej, ale aj laickej verejnosti, OZ ZPZ od roku 2015 vydáva Technické informácie. Každá z doteraz 12 vydaných publikácií má osobitné tematické zameranie (detaily ETICS, detaily ETICS zhotovenia stykov s oknami, rekuperačnými jednotkami a tieniacimi konštrukciami, zhotovenie detailov zateplenia balkónov a lodžií, zdvojenie ETICS, nedostatky pri navrhovaní a zhotovovaní ETICS, obnova bytových a rodinných domov, budovy na obnovu v číslach, dokumentácia bytových domov hromadnej bytovej výstavby).

Požiadavky na tepelnoizolačné výrobky použité pri zhotovovaní vonkajších a vnútorných stavebných konštrukcií podľa súboru noriem STN 72 7221 zhŕňa Technická informácia č. 11. Technická informácia č. 12 uvádza obrázky dopĺňajúce a objasňujúce požiadavky na navrhovanie ETICS z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti podľa STN 73 0802: 2023.

OZ ZPZ je organizátorom alebo partnerom konania rôznych odborných podujatí, seminárov, konferencií a výstav. Dlhodobo poskytuje konzultácie na medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO.

Na každoročne organizovanom odbornom seminári v spolupráci s TSÚS, n.o. poskytuje zhotoviteľom ETICS informácie o nových požiadavkách na zhotovovanie ETICS. OZ ZPZ je tradične partnerom medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov.

Na tohtoročnej 22. konferencii odznelo viacero prednášok, ktorých spoločným cieľom bola kvalita ETICS a tým aj obnovy budov. Kvalita obnovy budov, ktorá má byť dostupná všetkým.

Získanie ďalších informácie o činnosti OZ ZPZ a objednanie technických informácií je možné cez www.zpzb.sk.

Zdroj: PR článok Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov