Ekonomický nástroj na zníženie spotreby energie v bytových domoch

Jeden zo spôsobov, ako optimalizovať prevádzkové náklady za energie v bytových budovách, je pravidelný online monitoring ich spotreby.

Na monitorovanie spotreby možno využiť špeciálne programy. „Informácie o dennej spotrebe a stave meračov sa archivujú na webovom portáli, na ktorý sa vlastník alebo správca budovy pripájajú cez svoj unikátny užívateľský účet. Takto ich majú kedykoľvek k dispozícii,“ vysvetľuje výhody online monitoringu Stanislav Hrabala, IT manažér pre ista Slovensko a Českú republiku, ktorý stojí za vývojom Webportálu ista24.

V rozhovore nám prezradil, prečo je rýchly prístup k dátam v dnešnej dobe vysokých cien za energie dôležitý a ako využiť získané údaje na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Stanislav Hrabala, IT manažér pre ista Slovensko a Českú republiku
Stanislav Hrabala, IT manažér pre ista Slovensko a Českú republiku | Zdroj: ista Slovakia

Aký bol hlavný impulz pre vývoj Webportálu ista24, ktorá zabezpečuje kontrolu spotreby energie v bytových a komerčných budovách?

Skupina ista vyvinula viacero portálových riešení, ktoré sa využívajú už niekoľko rokov. Používať sa začali s inštaláciou technológie automatického zberu dát, ktorá umožňuje diaľkový odpočet údajov o spotrebe z rádiových meracích prístrojov, ich digitálne spracovanie a následnú vizualizáciu prostredníctvom internetu. Slovenská verzia webového portálu vznikla na základe dopytu správcov.

Spočiatku sme spotreby a prístroje monitorovali iba v rámci nášho IT oddelenia v iste. Zákazníkov sme následne informovali o problémoch a riešili ich požiadavky. Tie časom pribúdali a sami zákazníci prejavili záujem o možnosť sprístupnenia dát tak, aby si informácie mohli pozrieť aj sami kedykoľvek v priebehu roka.

Zdroj: ista Slovakia

Kedy ste tento webový portál spustili?

Vývoj aplikácií pre konečných spotrebiteľov významne ovplyvnila smernica o energetickej efektívnosti EED, ktorá vyžaduje informovať konečných spotrebiteľov o ich spotrebe tepla a teplej vody raz mesačne. V krajinách Európskej únie, v ktorých bola smernica už transponovaná, je pre užívateľov bytov sledovanie spotreby cez online aplikácie už samozrejmosťou.

Na Slovensku inštalujeme zbernice od roku 2012 a Webportál ista24 sme spustili v roku 2014 ako lokálne riešenie pre potreby správcov. Medzičasom sme webportál rozšírili o nové funkcie a ako už bolo povedané, sprístupnili ju aj pre vlastníkov bytov. V súčasnosti na Slovensku využíva Webportál ista24 takmer 3 000 budov a zaregistrovaných je 94 000 užívateľských účtov.

Pravidelnú kontrolu spotreby vnímame v čase rastúcich cien energií ako nevyhnutnosť. Naše riešenie automatického zberu dát a portálových služieb ista24 sme vyvinuli s cieľom pomôcť vlastníkom a správcom budov šetriť energie a náklady. Našou snahou je službu sprístupniť všetkým bytovým domom a komerčným budovám, ktoré hľadajú ďalšie úspory energií. Bez ohľadu na to, či ide o novostavbu alebo panelový bytový dom.

Na čo presne Webportál ista24 slúži?

Webportál ista24 slúži ako digitálny archív odpočtov a informácií o stave meračov. Dáta sú vysokej kvality a bezpečne uložené na jednom mieste v súlade s GDPR. História spotreby je cenným zdrojom informácií aj pri reklamáciách, mimoriadnych odpočtoch a vyúčtovaní. Spotreby a koncové meracie prístroje sú priebežne monitorované, chyby možno včas odstrániť a užívatelia portálu majú lepší prehľad o spotrebe.

02ista 03ista Tablety webportal 3
Zdroj: ista Slovakia

 

V akých budovách možno online monitoring využívať?

Technickým predpokladom pre online monitoring je inštalácia komunikačnej brány – zbernice dát v spoločných priestoroch budovy. Všetky merače ista, ktoré sú vybavené rádiovým modulom, sa dajú potom kedykoľvek pripojiť do systému odpočtov touto zbernicou dát.

V porovnaní s diaľkovým odpočtom založeným na bezdrôtovom M-buse (WM-bus) je odpočet zbernicou dát jednoduchší a spoľahlivejší. Zbernica je napojená na batériu so životnosťou 10 rokov, čo pokryje celú životnosť pomerových rozdeľovačov tepla a dve overovacie obdobia vodomerov alebo meračov tepla

Čo má vplyv na úspory, ktoré možno vďaka priebežnému monitoringu spotreby dosiahnuť?

Dôležitým faktorom pre úsporu energie sú predovšetkým aktívna práca s dátami a prijímanie následných opatrení, a to nielen na úrovni bytov a nebytových priestorov, ale celej budovy. Významnú úlohu zohráva správca, ktorý dokáže sledovať energetické nároky budov, môže ich porovnávať, analyzovať za rôzne obdobia a vďaka automatickým notifikáciám včas odhaliť, či v budove nedochádza k plytvaniu alebo chybám merania.

Na základe konkrétnych dát môže navrhnúť ďalšie opatrenia na dosiahnutie úspor a zvýšiť energetickú hospodárnosť budov v jeho správe.

Na akom princípe online monitoring funguje?

Zbernica dát vyšle raz za sedem dní pokyn na odpočet koncových meračov, ktoré majú informácie o denných stavoch uložené v pamäti. Sedemdňový interval je optimálny pre dosiahnutie desaťročnej prevádzky zbernice, čo je ekonomicky efektívne riešenie pre bytové domy.

Prenos dát je zabezpečený šifrovaním a prípadné chyby prenosu sú monitorované. Odčítané dáta sa pomocou rádiovej siete odosielajú na cloudové úložisko a následne aktualizujú aj na Webportáli ista24. Ten dáta spracuje a automaticky vyhodnocuje. Ak sa nevykonal odpočet merača, došlo k spätnému chodu, nulovej spotrebe na vodomere alebo k úniku vody, webový portál pošle notifikáciu správcovi a vlastníkovi bytu.

Správca dokáže sledovať energetické nároky budov, môže ich porovnávať a analyzovať za rôzne obdobia.

Ako a aké dáta sa zbierajú a v akej forme sa relevantné informácie dostávajú k vlastníkom, resp. správcom?

Webový portál archivuje históriu denných odpočtov a stavov meracích prístrojov. Denné odpočty prístrojov možno zobrazovať podľa zvolených filtrov v rámci bytových domov, bytov, prístrojov a miestností. Dáta sa dajú porovnávať za rôzne obdobia, alebo s priemernou spotrebou bytového domu, v prehľadných grafoch.

Notifikácie o úniku vody, spätných prietokoch a nulových spotrebách na vodomeroch sú zobrazené na portáli, automatické notifikácie sú zasielané na e-mail správcu alebo užívateľa bytu. Z webového portálu sa dajú dáta hromadne exportovať v bežných formátoch (Excel).

Zdroj: ista Slovakia

Služba spomínanej detekcie únikov vody je súčasťou funkčných nástrojov Webportálu ista 24?

Na monitorovanie únikov vody sme vyvinuli funkciu detekcie úniku vody. Ide o systém, ktorý priebežne analyzuje dáta o spotrebe vody a včas upozorní e-mailom správcu aj užívateľa bytu na neštandardné úniky cez toaletu alebo vodovodnú batériu. Únik vody systém vyhodnocuje ako sústavný prietok vody, keď vodomerom preteká voda každé 4 minúty v trvaní viac ako 3 dní.

Systém analyzuje nekritický a kritický únik vody. K nekritickému úniku dochádza pri sústavnom prietoku vody, keď denná spotreba neprekročí hranicu 0,5 m3. Sústavný prietok nad touto hranicou je hlásený ako kritický únik vody. Analyzované údaje o spotrebe vody sú prístupné aj na webovom portáli. Správca alebo užívateľ bytu majú tak veľmi rýchlo k dispozícii informácie o možných únikoch vody, čím možno zamedziť dlhodobému plytvaniu vodou. Nepovšimnuté úniky vody vedú totiž k zbytočným stratám a vysoká spotreba vody je aj častým dôvodom reklamácií a navyšovania celkovej spotreby bytového domu.

Kto môže byť objednávateľom služby online monitoringu cez Webportál ista24?

Portálové služby ista24 sa dajú objednať v základnom balíku iba pre potreby správcu, predsedu SVB, alebo v rozšírenom balíku pre správcu aj vlastníkov bytov/nebytových priestorov. Objednávateľom je zvyčajne správca, ktorý zastupuje bytový dom.

Po zmluvnom objednaní služby získa správca užívateľské účty aj pre vlastníkov bytov. Oba balíky obsahujú všetky funkcie webového portálu. Službu detekcie úniku vody poskytujeme aj samostatne bez webového portálu ako monitoring.

Viac o Webportáli ista24: https://www.ista.com/sk/sluzby/energeticky-manazment-ista24/

Viac o diaľkových odpočtoch zbernicou dát: https://www.ista.com/sk/produkty-a-technologie/technologia-dialkovych-odpoctov/

Viac o produktoch a službách spoločnosti ista: https://www.ista.com/sk/

Zdroj: PR článok ista Slovakia, s.r.o.