Obnova bytového domu s podporou ŠFRB

V oblasti financovania obnovy bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania popredným predstaviteľom úspešného finančného mechanizmu, ktorý počas svojej 25-ročnej existencie dokázal uspokojiť obrovské množstvo žiadateľov o podporu.

Žiadateľ, ktorým môže byť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení správcom, obce, v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice aj mestská časť, samosprávny kraj a iná právnická osoba so sídlom na území SR, môže žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytovej budovy, ale aj na odstránenie systémovej poruchy bytového domu, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu.

Výpočet úrokovej sadzby

Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnov bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.

Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5-percentuálneho bodu.

Podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy

1. zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy;
2. splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií;
3. stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom;
4. zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom;
5. v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou žiadosti;
6. súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy;
7. budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti;
8. žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2 ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti a 5 ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia;
9. 100 % súhlas vlastníkov bytov pri zväčšení pôdorysnej plochy bytového domu vytvorením novej konštrukcie (vystupujúce konštrukcie, nový výťah atď.).
ŠFRB financuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie.

Postup pri podávaní žiadosti

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka.

Výhody financovania obnovy zo šfrb

  • výška úrokovej sadzby od 0,00 %
  • výška úveru do 100 % obstarávacích nákladov
  • garancia úroku počas celého obdobia splácania až 25 rokov
  • poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
  • mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 €
  • dostatok finančných prostriedkov, zdroje štrukturálnych fondov

www.sfrb.sk

Zdroj: PR článok Štátny fond rozvoja bývania