Vizualizácia Párovské lúky

Nová obytná štvrť v Nitre je bližšie k realizácii

Projekt Párovské lúky so stovkami nových bytov získal záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré vydalo súhlas s realizáciou variantu číslo dva. Podľa neho má na rozlohe viac ako deväť hektárov vyrásť päť bytových domov, v ktorých bude viac ako 800 bytových jednotiek.

Projekt spoločnosti Párovské lúky počíta aj s postavením parkovacieho domu, materskej školy a čistiarne odpadových vôd (ČOV) s kapacitou 2000 až 2500 obyvateľov, s možnosťou rozšírenia pre 10.000 ľudí. Najväčší rozdiel medzi dvoma posudzovanými variantmi projektu bol v množstve vysadenej zelene. Alternatíva, ktorá dostala súhlas MŽP, počíta aj s výstavbou vegetačných striech.

Celková výmera zelených plôch tak presiahne 40.000 štvorcových metrov. „Oproti variantu číslo jedna je to o 19.900 štvorcových metrov viac,“ konštatuje sa v stanovisku MŽP.

Ako sa uvádza v podkladoch pre proces EIA, začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2023. Predpokladaný termín ukončenia I. etapy výstavby mestskej štvrte je v roku 2027. Projekt počíta aj s vybudovaním polyfunkcie, s dopravnou a technickou infraštruktúrou a plochami zelene.

„Rieši vybudovanie novej modernej obytnej a polyfunkčnej mestskej štvrte. Zámerom je vytvorenie kvalitnej zástavby, ktorá je tvorená uličnými blokmi,“ uvádza sa zámere výstavby. V piatich obytných domoch novej štvrte bude viac ako 800 jedno- až štvorizbových bytov. Sú navrhované so šiestimi nadzemnými podlažiami, tri z nich budú mať aj vrchné ustúpené podlažie.

Na prízemí každého objektu je situovaná hromadná garáž, na prvom nadzemnom podlaží budú prevádzky občianskej vybavenosti. Parkovací dom je lokalizovaný v južnej časti mestskej štvrte. Jeho budova bude tvoriť jeden blok s kapacitou 572 parkovacích miest.

Materská škola je navrhnutá v severnej časti, tvoriť ju budú dva pavilóny s dvomi nadzemnými podlažiami. ČOV bude vo vlastnom areáli približne 80 metrov západným smerom od obytnej časti. Nová mestská štvrť Párovské lúky má vzniknúť na ornej pôde, v niekdajších ochranných pásmach vodných zdrojov II. stupňa. Tie boli v roku 2005 zrušené.

Stáť bude v lokalite s vysokou spodnou vodou. Jej hladina sa pri predbežnom prieskume nachádzala 1,5 metra pod terénom až po úroveň terénu.

„Vzhľadom na to je navrhovaná plošná úprava terénu jeho zvýšením nasypaním do výšky jeden až 1,6 metra. Založenie objektov je navrhnuté vzhľadom na charakter podložia na hlbinných základoch, ktoré budú pozostávať prevažne z vŕtaných veľkopriemerových pilót,“ uvádza sa v zámere projektu.