Bytové domy v komplexe bývania a rekreácie v Liptovskom Jáne

Návrh komplexu bývania a rekreácie v Liptovskom Jáne je veľkorysý, má takmer 150 apartmánov

Investor INTRANS SK pripravuje rozsiahlu multifunkčnú zástavbu aktuálne v štyroch zónach v lokalite Pod Hrádkom. Prinesie trvalé ubytovanie, krátkodobé ubytovanie, rekreáciu a služby. Znamená tiež podporu zamestnanosti v regióne Liptova.

Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši vydal 6. decembra výrok, že zámer sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Jednou z podmienok je, že zámer sa uskutoční podľa variantu č. 2, v ktorom je naprojektované prekrytie nadzemných konštrukcií intenzívnymi vegetačnými strechami so substrátom s hrúbkou cca 30 cm.

V tomto variante je na strechách nadzemných podlaží navrhnutých takmer 5-tisíc m2 zelene. Celkovo je v tomto variante uvažované o 18 290,97 m2 vegetačných plôch. Tým sa téma zelene ešte nekončí. Podmienkou tiež je, že ku každým 4 exteriérovým neprestrešeným parkovacím stojiskám bude umiestený jeden vzrastlý strom.

S konkrétnym návrhom, ktorý sa týka 5. zóny, sa čaká na odsúhlasenie platného územného plánu. Investor tam predpokladá stavbu individuálnych apartmánových objektov, po dva apartmány v jednom objekte. Byty budú 1-izbové až 4-izbové.

Návrh budovy wellnessu v komplexe bývania a rekreácie v Liptovskom Jáne
Návrh budovy wellnessu v komplexe bývania a rekreácie v Liptovskom Jáne | Zdroj: EIA

Väčšinu pozemkov vlastní investor, časť pozemkov je v spoluvlastníctve s fyzickými osobami, so Slovenským pozemkovým fondom, časť pozemkov patrí obci. INTRANS SK má dvoch spoločníkov – Petra Birku a firmu Intrans US, LLC, ktorá je registrovaná v štáte Florida v USA.

Miestom výstavby je asanované územie bývalého roľníckeho družstva a jeho okolie v Liptovskom Jáne, z ktorého je zachovaný senník. Tím ateliéru Architekti.sk ho pretvoril na centrálny objekt pre zónu č. 1 s občianskou vybavenosťou a bývaním.

Okolo neho je navrhnuté trojúrovňové námestie. Prvá a druhá úroveň má byť oddychová s vodnými plochami a vodnými prvkami, detskými ihriskami, pešími chodníkmi, lavičkami a so zeleňou. Tretia výšková úroveň je určená na pohyb peších okolo obchodných prevádzok a prevádzok služieb a reštaurácií na námestí.

Bytové domy sú navrhnuté ako 3-podlažné s podkrovím, kde sa nachádzajú aj mezonety s terasami a výhľadmi do krajiny. Prízemné byty majú predzáhradky na úrovni prírodného terénu, niektoré byty na úrovni 2. nadzemného podlažia majú predzáhradky a terasy na prestrešení parkovacích plôch. Všetky byty, okrem podkrovných, majú prestrešené lodžie, podkrovné byty majú terasy.

V novej zóne bude bývanie a občianska vybavenosť, wellness s bazénmi (zóna č. 2). V zóne č. 3 je navrhnuté rekreačné ubytovanie v apartmánoch, ktoré by fungovalo na princípe rezortu. Apartmánové domy sú 3-podlažné s podkrovím so sedlovými, šikmými alebo s pultovými strechami.

Zóna č. 4 je navrhnutá ako okrajová a prechodová zóna od občianskej vybavenosti k bývaniu v rodinných domoch. Územie je tiež navrhnuté pre vonkajšie pobytové plochy wellness centra a bazénov. V zámere je navrhnutých v zóne č. 3 až 149 apartmánov, v zóne č. 1 je 83 bytov a vyše 400 parkovacích miest.

Väčšina parkovacích miest je umiestnená do podzemných garáží (260), 43 parkovacích miest je navrhnutých pod objektmi bytových domov, 100 parkovacích miest (prevažne v zóne č. 1) je navrhnutých do exteriéru, pričom sa uvažuje s prestrešením stojísk.

Bytové domy s priestormi občianskej vybavenosti v komplexe bývania a rekreácie v Liptovskom Jáne
Bytové domy s priestormi občianskej vybavenosti v komplexe bývania a rekreácie v Liptovskom Jáne | Zdroj: EIA

Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením, Liptovský Ján

Investor: INTRANS SK
Náklady: 55 mil. €
Architekti: Architekti.sk
Plocha pozemku: 34 791 m2
Počet bytov: 83
Počet apartmánov: 149
Počet parkovacích miest: 403
Vegetačné plochy: 18 290,97 m2
Realizácia: III/2024 – III/2028
Stav: zámer sa nebude posudzovať