Vizualizácia druhej etapy projektu Nový Hlohovec

Bývanie v Hlohovci sa rozšíri o deväť bytových domov s vnútroblokmi. Developer vybuduje celý balík infraštruktúry

Západoslovenské okresné mesto sa rozrastie vo svahu o štvrť nízkopodlažných bytových domov. Výstavba sa má uskutočniť postupne v troch fázach, ktoré prinesú infraštruktúru a spolu 234 bytov.

Tamojší okresný úrad vydal začiatkom februára rozhodnutie o tom, že zámer Bytové domy Nový Hlohovec II sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Investorská spoločnosť Nový Hlohovec spolu s MG solution stoja za už postaveným projektom so 77 bytmi v projekte Nový Hlohovec.

Okresný úrad uviedol v podmienkach výstavby, že je treba rešpektovať trasu cesty vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja (TSK) a zásahy do nej rozpracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Investor má navrhnúť opatrenia na zamedzenie vplyvov blízkej železničnej trate, zrealizovať výsadbu zelene či zvážiť návrh retenčných parkovacích miest, vybudovanie zelených striech a fasád. Okresný úrad tiež odporúča podľa vyhlášky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania odstupovú vzdialenosť 700 m pre obytné zóny od zdroja znečistenia ovzdušia, ako je Saneca Pharmaceuticals.

Nová zástavba nepodpivničených domov s plochými strechami, s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným ustúpeným bude na pozemkoch investora a TSK.

3D zobrazenie projektu Nový Hlohovec II
3D zobrazenie projektu Nový Hlohovec II | Zdroj: EIA

Nová štvrť s ihriskami a oddychovými plochami nadviaže na existujúcu zástavbu bytových a obchodných priestorov. Ide o perspektívnu lokalitu pre bývanie rodín, pretože v jej okolí je plánovaná výstavba občianskej vybavenosti, ako materskej školy, senior centra aj bytových stavieb. Väčšina statickej dopravy v Novom Hlohovci II sa nachádza na teréne v kombinácii so zeleňou, aby vznikli mestotvorné ulice.

Návrh výstavby pre 630 obyvateľov je podľa územného plánu mesta v území zmiešaného bývania a občianskej vybavenosti. Z hľadiska urbanizmu nadväzuje koncept na štúdiu využitia územia od architektky Zuzany Tyrolovej.

„Koncept vytvára obytné územie, v ktorom sa doprava pohybuje po okrajoch územia, zatiaľ čo bytové domy sú orientované do vnútra územia a vytvárajú drobné vnútrobloky s predzáhradkami,“ uvádza sa v posúdenom zámere.

V Novom Hlohovci II sú pešie trasy a priestory určené pre pobyt obyvateľov navrhnuté mimo dopravné trasy, v strede územia. Bytové domy sú orientované na juhovýchod a juhozápad tak, aby vytvárali medzi sebou malé priestory pre súkromný oddych a zároveň v osi rovnobežnej s ulicou Nitrianska vytvorili väčší priestor a „pešiu promenádu“ pre aktívnejší oddych.

V obytných domoch majú byť 1-izbové až 4-izbové byty s tým, že na 1. nadzemnom podlaží sú byty s veľkými oknami a predzáhradkami. Na 2. až 4. nadzemnom podlaží sú byty s balkónmi a na 5. ustúpenom podlaží sú veľkometrážne byty s terasami. Väčšina bytov je dvojizbová.

Architektúra obytných domov je striedma – s jednoduchou fasádou v omietke tehlovej a sivej farby. Fasádu dopĺňajú prefabrikované balkóny zo sivého a červeného betónu a zábradlia v odtieňoch tehlovej a sivej farby.

Developer vybuduje celý balík infraštruktúry, ktorá prejde pod správu mesta, ako napríklad križovatku, predĺženie verejného vodovodu, kanalizáciu či prepojenie územia s nákupným centrom.

Bytové domy Nový Hlohovec II, Hlohovec

Investor: Nový Hlohovec
Spracovateľ zámeru: ENVIS
Počet bytov: 234
Náklady: 19,3 mil. €
Stav: zámer sa nebude posudzovať podľa EIA
Realizácia: Q1 2024 – Q1 2029