Makov

Protizáplavové riešenia Makov

Zvýšené prietoky v dotknutej časti toku Kysuce sú ovplyvnené jarnými vodami z topiaceho sa snehu a prívalovými letnými zrážkami, ktoré spôsobujú opakujúce sa povodne. Stavba pozostáva zo siedmich stavebných objektov – tri riešia úpravu toku a ostatné štyri preloženie inžinierskych sietí, ktoré si vyžiadala úprava toku. Realizáciou preventívnej protipovodňovej stavby Makov – úprava toku Kysuca sa zabezpečí ochrana pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne obce Makov. V súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu bezprostredne ochráni 19 obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou a tiež majetok pred povodňami.

Mesto Makov
Stav Dokončené
Investícia 1,19 mil. €
Architekt Váhostav