asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

So živnosťou do Rakúska či Nemecka? Bez problémov!

31.12.2013
Ak za služby, ktoré živnostník ponúka na Slovensku, nedostáva toľko peňazí, koľko by si predstavoval, respektíve koľko by potreboval, aby po zaplatení odvodov a úhrade prevádzkových nákladov dokázal ešte vyžiť, môže svoje služby ponúknuť v pohraničných krajinách. Napríklad v Rakúsku či v Nemecku. Poďme sa pozrieť, ako na to.
Väčšina ľudí si zakladá živnosť preto, aby čo najviac vylepšila svoj príjem. Mnohým živnostníkom však nejde podnikanie tak, ako by si želali. Nemajú dostatok zákaziek, a ak aj majú, nemôžu si pýtať toľko peňazí, koľko by si predstavovali. Dôvodmi sú vysoká nezamestnanosť a nízke mzdy. Jedným z riešení tejto situácie je ponúknuť svoje služby za hranicami. Predovšetkým v krajinách, ktoré sú na tom ekonomicky výrazne lepšie ako Slovensko. Pre slovenských živnostníkov prichádzajú do úvahy predovšetkým Rakúsko a Nemecko. Za rovnakú službu im tu klienti môžu zaplatiť aj niekoľkonásobne viac ako na Slovensku. Veľa živnostníkov sa však bojí prípadnej kontroly či povinnosti platiť dane alebo odvody v zahraničí. Vo väčšine prípadov sú to však neodôvodnené obavy.

Sloboda usadiť sa
„Pre občanov Európskej únie platí sloboda usadiť sa. To znamená, že každý slovenský občan môže v Nemecku vykonávať živnosť, a to za rovnakých podmienok ako Nemec,“ tvrdí hovorca nemeckého Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí Dominik Ehrentraut. Už ani v Nemecku a Rakúsku tak neplatia žiadne obmedzenia a slovenskí živnostníci tu môžu pracovať aj v oblasti stavebníctva. „V podstate môžu živnostníci zo Slovenska vykonávať v Nemecku všetky živnosti. Zvyčajne je potrebné len oznámenie,“ povedal Adrian Toschev z tlačového odboru nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a technológie. Živnostník teda nepotrebuje žiadne povolenie, aby mohol pracovať v Nemecku. Výnimku predstavujú len niektoré činnosti, pri ktorých treba licenciu, ako napríklad prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Rovnaké je to aj v Rakúsku. Ak živnostník splní podmienky, ktoré musia splniť aj tamojší podnikatelia, môže tu bez problémov pracovať. Cudzinci nemôžu vykonávať len kominárske a puškárske remeslo (výroba vojenských zbraní a munície). Tieto dve živnosti sú vyhradené pre rakúskych občanov. Všetky ostatné činnosti môžu robiť aj Slováci.

Odvody platíte doma
Živnostník, ktorý sa rozhodne ponúkať svoje služby za hranicami, sa nemusí báť toho, že by tu musel platiť sociálne či zdravotné odvody. „Za uskutočňovanie sociálneho poistenia je zodpovedný členský štát, na ktorého území sa vykonáva činnosť (pozn. red.: kde je založená živnosť),“ tvrdí Valentin Messner z rakúskeho Spolkového ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa. Slovenský živnostník musí predtým, ako vycestuje do zahraničia, požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára E 101, v ktorom mu poisťovňa potvrdí, že má uzatvorené sociálne poistenie. Problém môžu mať tí podnikatelia, ktorí nie sú povinne poistení. Aby mohli pracovať v zahraničí, musia sa dobrovoľne poistiť aspoň na jeden druh sociálneho poistenia. Od povinného poistenia sú oslobodení začínajúci podnikatelia a živnostníci, ktorí za predchádzajúci kalendárny rok nezarobili v hrubom viac ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je v súčasnosti 4 716 eur. Podnikateľ, ktorý nemá povinné poistenie, si musí v takom prípade uzatvoriť aspoň dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. V takom prípade bude do Sociálnej poisťovne mesačne posielať 112,98 eura. Uzatvoriť zvlášť nemocenské poistenie či poistenie v nezamestnanosti, ktoré sú lacnejšie ako dôchodkové poistenie, nie je možné.

Kvalifikácia podľa pravidiel cieľovej krajiny
Ak chce slovenský živnostník pracovať v niektorej z krajín EÚ, musí splniť tamojšie požiadavky, ktoré sa kladú na živnostníkov. To znamená, že v prípade viazaných živností musí preukázať, že má potrebnú kvalifikáciu na vykonávanie tejto činnosti a aj prax. Tieto podmienky sa pritom môžu líšiť od slovenských pravidiel. Ak má napríklad na Slovensku živnosť, ktorá je viazaná na splnenie nejakých podmienok, neznamená to, že môže automaticky rovnakú činnosť vykonávať aj v Nemecku. Najprv bude musieť preukázať, že spĺňa tamojšie podmienky na vykonávanie tejto živnosti. To neplatí v prípade voľných živností, ktoré môže vykonávať každý bez ohľadu na kvalifikáciu či prax. Typickou voľnou živnosťou, ktorú môže vykonávať každý, je predaj tovaru.

Pobočku si v Rakúsku nezaložíte
Práca na slovenskú živnosť je určená len pre ľudí, ktorí chcú v inej krajine ponúkať svoje služby len výnimočne. Rakúsko napríklad neumožňuje, aby si firma či živnostník z cudzej krajiny založili v Rakúsku pobočku. Ak chce niekto pracovať na slovenskú živnosť, musí hľadať klientov z domovskej krajiny. Do Rakúska už príde len vykonať danú službu. V prípade, že by si niekto založil kanceláriu či servisné stredisko v Rakúsku, už sa to považuje za založenie pobočky. A kto tu chce mať pobočku, potrebuje si vybaviť rakúske živnostenské oprávnenie. Ak by si niekto založil pobočku bez toho, aby mal rakúsku živnosť, hrozí mu pokuta do výšky 3 600 eur.

Ako si založiť živnosť v Rakúsku
Pri ohlasovaní živnosti potrebujete tieto doklady:
 1. Ak si sami donesiete potvrdenie o spôsobilosti (napríklad učňovská skúška atď.), potrebujete cestovný pas, výpis zo slovenského registra trestov (toto platí pre osoby, ktoré žijú v Rakúsku menej ako 5 rokov), doklad o spôsobilosti (napríklad učňovská skúška, respektíve doklad o spôsobilosti, školské vysvedčenia alebo pracovné posudky) alebo individuálne vydané doklady o spôsobilosti (okrem voľných živností – tu sa vôbec nevyžadujú doklady o spôsobilosti).
 2. Ak doklad o spôsobilosti nepredložíte sami, ale poveríte tým konateľa podľa živnostenského práva (musí mať úväzok aspoň 20 hodín týždenne), budete potrebovať: cestovný pas, výpis zo slovenského registra trestov (toto platí pre osoby, ktoré žijú v Rakúsku menej ako 5 rokov). Konateľ v rámci živnostenského práva musí zároveň predložiť: cestovný pas, výpis zo slovenského registra trestov (platí pre osoby, ktoré žijú v Rakúsku menej ako 5 rokov), potvrdenie sociálnej poisťovne (GKK) o tom, že je prihlásený ako pracujúci aspoň na 20 hodín týždenne u ohlasovateľa živnosti, doklad o spôsobilosti (napríklad učňovská skúška, respektíve doklad o spôsobilosti atď.), vyhlásenie konateľa v súlade so živnostenským zákonom o jeho činnosti v spoločnosti (formulár). Ani ohlasovateľ živnosti a ani konateľ v súlade so živnostenským právom nesmú byť vylúčení z vykonávania živnosti.
Ohlásením živnosti získavate členstvo v hospodárskej komore so zodpovedajúcou povinnosťou platiť príspevky. Podrobnejšie informácie získate v hospodárskej komore konkrétnej spolkovej krajiny.

Projektanti a architekti
Svoje služby môžu v krajinách Európskej únie poskytovať aj projektanti či architekti s potrebným povolením. Ak je niekto na Slovensku členom komory architektov alebo projektantov, môže podľa európskych pravidiel ponúkať svoje služby aj v iných krajinách únie. Musí, samozrejme, dodržať miestne zákony, teda projekty musia vyhovovať tamojším štandardom. Zahraničné úrady o tejto možnosti vedia a nemajú s tým problémy. Skúsenosti so stavaním domu navrhnutého slovenským architektom má aj Michal, ktorý stavia dom v Rakúsku neďaleko Bratislavy. „Pôvodne sme si mysleli, že nám plány bude musieť potvrdiť rakúsky architekt, čo by však stálo veľa peňazí. Potom sme sa dozvedeli, že na vybavenie stavebného povolenia by mala stačiť pečiatka od slovenského architekta. Našiel som si aj príslušnú európsku smernicu, ak by s tým úradníci mali problém. Na moje prekvapenie však oprávnené orgány úplne bez problémov akceptovali slovenského architekta,“ tvrdí.

Vyslanie zamestnanca do krajín EÚ
Vyslať zamestnancov do iných krajín Európskej únie môžu aj firmy. Urobiť tak môžu len vtedy, ak ich hlavná činnosť je a aj naďalej zostane na Slovensku. Podľa Európskeho súdneho dvora si tak musí firma na Slovensku zachovať svoje sídlo a vedenie, musí tu naďalej pracovať aspoň štvrtina zo všetkých zamestnancov firmy či prevažná časť zmlúv musí byť uzatvorená so slovenskými zákazníkmi. Ak by išlo len o firmu, ktorá by bola registrovaná na Slovensku a všetky služby ponúkala napríklad v Nemecku či Rakúsku, mohlo by sa to považovať za obchádzanie ich právneho systému.

Čo musí splniť živnostník, ak chce vykonávať činnosť v inom členskom štáte EÚ

Živnostník, ktorý chce na slovenskú živnosť pracovať v zahraničí, musí splniť viacero podmienok. Medzi ne patria:
 • vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosť v Slovenskej republike najmenej počas štyroch mesiacov pred vykonávaním práce na území iného členského štátu. V prípade, že samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinne poistená z dôvodu samostatnej zárobkovej činnosti a chce využiť inštitút vyslania, musí byť na území Slovenskej republiky dobrovoľne poistená aspoň na jeden druh sociálneho poistenia v čase vyslania;
 • existencia zmlúv, v ktorých je určený obsah a trvanie práce a ktoré preukazujú, že samostatná zárobková činnosť sa bude vykonávať na území iného členského štátu (v prípade, že samostatne zárobkovo činná osoba neuzatvorila priamo zmluvu, respektíve nemá objednávku so zahraničným subjektom, pre ktorého bude vykonávať prácu, je potrebné, aby predložila zmluvu uzavretú s daným zahraničným subjektom);
 • zaplatenie poistného na sociálne poistenie za celý čas registrácie ako povinne sociálne poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako dobrovoľne poistená osoba. Živnostník musí na dokladovanie poistenia požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára E 101 (Žiadosť o vystavenie formulára E 101 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ vrátane štátov EHP a Švajčiarska). V prípade, že chce predĺžiť dobu pôsobenia v inom členskom štáte, musí zase požiadať o vystavenie formulára E 102;
 • splnenie podmienok vo vysielajúcom štáte. V priebehu časového úseku, počas ktorého samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva prácu v inom členskom štáte, musí vo vysielajúcom štáte aj naďalej spĺňať podmienky, ktoré jej po návrate umožnia vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (napríklad zachovanie kancelárskych priestorov a zariadení, platenie poistného na sociálne poistenie, plnenie daňových povinností, trvanie členstva v stavovských organizáciách, trvanie zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri a pod.).
Zdroj: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislavská regionálna komora

Založenie živnosti či firmy v zahraničí
Okrem podnikania na slovenský živnostenský list existuje aj možnosť založiť si živnosť či firmu priamo v zahraničí. V Rakúsku si možno založiť živnosť priamo v pobočke hospodárskej komory. Kto sa príde prihlásiť osobne, ušetrí zriaďovacie poplatky vo výške približne 60 eur. Po prihlásení živnosti sa podnikateľ automaticky stáva členom komory a musí platiť ročné poplatky vo výške 40 až 138 eur, v závislosti od spolkovej krajiny, v ktorej bude podnikať.

Daň a odvody v Rakúsku
V prípade založenia živnosti v Rakúsku, je potrebné platiť daň aj odvody tam. Minimálne odvody na dôchodkové poistenie tam predstavujú 99,49 eura mesačne. Ak živnostník za mesiac zarobí viac ako 537,78 eura, bude musieť poistné doplatiť. Zo sumy prevyšujúcej 537,78 eura musí zaplatiť 18,5 percenta. Na Slovensku musia živnostníci platiť minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 130,27 eura, pričom prvý rok sú od platenia týchto odvodov oslobodení a v ďalších rokoch platia sociálne odvody, len ak ich hrubý príjem prekročí 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Prvé dva roky platí začínajúci živnostník v Rakúsku odvody na zdravotné poistenie vo výške 41,14 eura mesačne. V treťom roku takisto platí túto sumu, ale ak zarobí viac ako 537,88 eura za mesiac, musí doplatiť zo zvyšku 7,65 percenta. Na Slovensku sú minimálne zdravotné odvody v súčasnosti vo výške 55,02 eura a živnostníci, ktorým vyjde vymeriavací základ vyšší ako 393 eur, doplácajú 14 percent z rozdielu. Aj dane sú v Rakúsku pre živnostníkov, ktorí nemajú veľmi vysoké príjmy, nižšie ako na Slovensku. Ak váš zisk nepresiahne 11-tisíc eur za rok, neplatíte žiadnu daň. V prípade, že zarobíte do 25-tisíc eur, odpočítate si zo zisku 11-tisíc a zo zvyšku zaplatíte 36,5 percenta. To znamená, že v prípade zisku vo výške 15-tisíc eur zaplatíte 1 460 eur. Na Slovensku má každý nárok na nezdaniteľnú sumu vo výške 3 735,94 eura. Ak živnostník dosiahne vyšší zisk, odpočíta si túto nezdaniteľnú sumu a zo zvyšku zaplatí daň 19 percent. Ak niekto dosiahne zisk 15-tisíc eur, musí na dani zaplatiť 2 140 eur. V prípade zisku 25-tisíc eur, však už rakúsky živnostník zaplatí na daniach o vyše tisíc eur viac ako slovenský.

Čo musíte urobiť, ak chcete pracovať na slovenskú živnosť v Rakúsku
Podniky z iných členských štátov Európskej únie môžu v Rakúsku vykonávať svoju živnosť buď ako cezhraničné podnikanie, alebo na základe pobočky v Rakúsku.

Podnikanie cez hranice
Je len prechodné a príležitostné vyváženie objednaných podnikateľských služieb (práca) zahraničnými firmami, ktoré nemajú ani sídlo, ani pobočku v Rakúsku. Získanie a vypracovanie zákaziek sa musia v takom prípade vykonať v mieste podnikania zahraničného podniku v jeho krajine. Zriadenie trvalej objednávacej kancelárie či zákazníckeho servisu v Rakúsku sa považuje za vybudovanie pobočky, na ktoré je potrebné zodpovedajúce živnostenské oprávnenie.

Hlásenie podnikateľských služieb a register služieb
Pri prácach, ktoré v Rakúsku spadajú pod regulované živnosti, sa musí podať hlásenie o cezhraničnom podnikaní na Spolkovom ministerstve hospodárstva, rodiny a mládeže. Toto hlásenie sa musí každý rok obnovovať, ak podnik plánuje počas príslušného roka poskytovať služby v Rakúsku. Formuláre so všetkými informáciami o povinných prílohách sa nachádzajú na webových stránkach Spolkového ministerstva hospodárstva, rodiny a mládeže. Firmy, ktoré majú platné hlásenia o cezhraničnom podnikaní, budú zverejnené v registri služieb na internetových stránkach ministerstva. V prípade porušenia týchto pravidiel hrozí podľa rakúskeho živnostenského poriadku pokuta až do výšky 3 600 eur.

Založenie pobočky v Rakúsku
Pri zakladaní pobočky v Rakúsku sa firma musí prihlásiť na obvodnom správnom úrade (magistrát alebo Bezirkshauptmannschaft), v ktorého oblasti sa bude pobočka nachádzať. Pri prihlásení regulovanej živnosti sa treba preukázať dokladom o spôsobilosti – môže byť aj potvrdenie o uznaní diplomu. Rozsiahle informácie o tejto téme možno získať v hospodárskej komore v mieste založenia pobočky.

Kedy môže firma vyslať svojich zamestnancov pracovať do zahraničia?
Podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora sa za vyslanie považuje, keď:
 • pracovnoprávny vzťah k pôvodnému zamestnávateľovi trvá počas vyslania;
 • právo zrušiť pracovnú zmluvu a skončiť pracovný pomer výpoveďou má iba vysielajúci zamestnávateľ;
 • vysielajúci zamestnávateľ má právo určiť charakter práce vykonávanej vyslaným zamestnancom (nevzťahuje sa na určenie podrobností týkajúcich sa druhu práce a podmienok jej výkonu, ale rozhodnutia vo všeobecnosti o konečnom produkte alebo o hlavnej službe);
 • mzdu za vykonanú prácu je povinný vyplatiť vysielajúci zamestnávateľ, teda nejde o prípad, keď zamestnanec vo svojom pôvodnom zamestnaní čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy a v členskom štáte EÚ pracuje v pracovnoprávnom vzťahu k inému zamestnávateľovi;
 • zamestnávateľ so sídlom na území Slovenskej republiky vykonáva aktivity na území Slovenskej republiky. Keď zamestnávateľ v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu činnosť, nejde o vyslanie, ale iba o organizáciu formálne zriadenú s cieľom obchádzať právne predpisy o sociálnom poistení;
 • existujú väzby medzi vysielajúcim zamestnávateľom a Slovenskou republikou, na území ktorej vznikol. Možnosť vysielania sa preto výlučne obmedzuje na zamestnávateľov zvyčajne vykonávajúcich svoju činnosť na území Slovenskej republiky, ktorej právne predpisy sa naďalej vzťahujú na vyslaného zamestnanca, teda na zamestnávateľov vykonávajúcich podstatné činnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas štyroch mesiacov. Vysielajúci zamestnávateľ musí na území Slovenskej republiky naďalej vykonávať obvyklú hlavnú hospodársku činnosť, zachovať si svoju štruktúru, právo uzatvárať zmluvy a pod.
Pri posúdení realizácie hlavnej hospodárskej činnosti sa v úzkej spolupráci s príslušnými inštitúciami (krajské inšpektoráty práce, živnostenské úrady) preskúmavajú všetky kritériá charakterizujúce činnosti, ktoré vysielajúci zamestnávateľ vykonáva, najmä:
 • miesto, kde má zamestnávateľ svoje sídlo a vedenie;
 • počet zamestnancov pracujúcich v Slovenskej republike (musí byť minimálne 25 % z celkového počtu zamestnancov, okrem zamestnancov zaoberajúcich sa zabezpečovaním vnútorného chodu činnosti zamestnávateľa), počet administratívnych zamestnancov v Slovenskej republike a počet zamestnancov pracujúcich v inom členskom štáte;
 • miesto v druhom členskom štáte, kde sa prijímajú vyslaní zamestnanci;
 • prevažnú časť zmlúv má uzatvorenú so slovenskými zákazníkmi;
 • obrat počas vyslania v každom členskom štáte, ktorého sa to týka (výška 25 % z celkového obratu môže byť dostatočným ukazovateľom);
 • zaplatenie poistného na sociálne poistenie počas trvania registrácie zamestnávateľa.
Keď zamestnávateľ vysiela zamestnanca na územie iného členského štátu, musí sa v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním obrátiť na príslušnú inštitúciu na území členského štátu, v ktorom má zamestnávateľ sídlo. V prípade sídla zamestnávateľa na území Slovenskej republiky sa musí zamestnávateľ obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne so žiadosťou o vydanie formulára E 101 – Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve. Tento formulár potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec v oblasti sociálneho zabezpečenia podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky, teda nepodlieha právnym predpisom štátu, na území ktorého vykonáva zárobkovú činnosť. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystaví formulár E 101 iba na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa alebo zamestnanca. Tento formulár zašle zamestnávateľovi, ktorý ho odovzdá vysielanému zamestnancovi. Vysielaný zamestnanec sa preukazuje na účely kontroly vykonávanej v sociálnom zabezpečení v prijímajúcom členskom štáte originálom formulára E 101. Počas vyslania príslušná pobočka Sociálnej poisťovne kontroluje, či sú aj naďalej splnené všetky podmienky vyslania.Spoločnosť, ktorá svojich zamestnancov vysiela do Rakúska, ich musí prihlásiť na Centrále pre kontrolu čiernej práce (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz), ktorá sídli na Spolkovom ministerstve financií, Schnirchgasse 9, A-1030 Viedeň. Táto registrácia sa musí vykonať najneskôr sedem dní pred začiatkom výkonu prác.

Za akých podmienok môžu živnostníci pracovať v Rakúsku?
Živnostenský list musí obsahovať overovaciu doložku (apostille) alebo sa musí úradne preložiť do nemeckého jazyka. Doložku k živnostenskému listu vydáva odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR. Danú službu však nemožno poskytovať v jednom podniku dlhodobo. Ak by bol živnostník ekonomicky závislý od objednávateľa, predpokladá sa, že ide o pracovnoprávny vzťah a ten podľa zákona podlieha povoleniu o voľnom pohybe pracovných síl a o zamestnávaní cudzincov na území Rakúskej republiky. V tomto prípade teda podnikateľ nespĺňa podmienku dočasnosti (podľa rakúskych úradov), a ak chce činnosť vykonávať ďalej, musí požiadať rakúsku stranu o vydanie rakúskeho živnostenského listu, pretože slovenský živnostenský list ho oprávňuje podnikať iba na území Slovenskej republiky.
Voľné poskytovanie služieb v Rakúskej republike sa vzťahuje len na držiteľov živnostenského oprávnenia. Netýka sa ľudí, ktorých zamestnávajú živnostníci.

Za akých podmienok môžu živnostníci pracovať v Nemecku
Najmä pre celý rad remeselných živností, uvedených v zákone o regulácii remesiel (Handelsordnung), ako aj v prípade podnikania v oblastiach upravených zvláštnymi predpismi je nevyhnutné povolenie vydávané príslušnými remeselnými komorami (Handwerkskammer) alebo ďalšími združeniami. Na jeho získanie je potrebné preukázať dostatočnú kvalifikáciu. Potvrdenia preukazujúce odbornú spôsobilosť vydávajú pre slovenských podnikateľov odbory živnostenského podnikania krajských úradov. Na ich základe vydajú príslušné nemecké remeselné komory povolenie na podnikanie a zapíšu živnostníka do remeselného registra (Handwerksrolle). Voľné, ako aj mnohé remeselné živnosti si však nevyžadujú zvláštne povolenie a na ich založenie postačí nahlásenie na príslušnom oddelení miestneho úradu (tzv. Gewerbeamt). Táto ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky druhy živností. Na ohlásenie je potrebný identifikačný doklad, potvrdenie o prihlásení na pobyt a príslušné povolenia pri živnostiach, ktoré to vyžadujú. Registračný poplatok sa pohybuje v rozpätí medzi 10 až 40 eur. Miestny úrad následne informuje ďalšie inštitúcie, medzi nimi najmä finančný úrad, priemyselnú a obchodnú komoru, remeselnícku komoru a agentúru práce. Ak chce zamestnávateľ zamestnávať pracovníkov, musí ich do 14 dní od vzniku pracovného pomeru prihlásiť do príslušnej zvolenej miestnej zdravotnej pokladne (AOK – Allgemeine Ortskrankenkasse), ktorá je inkasným strediskom pre väčšinu sociálnych odvodov. Prostredníctvom nich sa uskutoční prevod na príslušné subjekty sociálneho poistenia a zdravotnú poisťovňu. Slovenský podnikateľ môže vykonávať svoje aktivity aj na základe slovenského živnostenského listu, no len vtedy, ak ide o aktivity dočasného charakteru. V prípade dočasného poskytovania služieb je potrebné opatriť živnostenský list takzvanou apostille doložkou vydávanou Odborom živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR, ktorá potvrdzuje platnosť dokumentu v SR. Živnostník môže dočasne poskytovať tieto služby samostatne, v prípade nasadenia vlastného personálu sa použije režim uplatňovaný na vysielanie pracovníkov. Potrebné je taktiež kontaktovať príslušnú miestnu remeselnú komoru a informovať sa o potrebe registrácie alebo povolenia.

*Zdroj: MSP Online

TEXT: Peter Matula
FOTO: thinkstock.com

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Pięciorak
ahoj, som Pięciorak zo Solvaku, práve som prišiel na stránku, aby som povedal ľuďom, ktorí potrebujú pôžičku, že existuje jednoduchý spôsob, ako získať pôžičku a existuje dôveryhodná spoločnosť s názvom Stella Rene, tak som len hotovosť moju pôžičku vo výške 5,000,000.00 eur rýchlo založil som svoju dopravnú spoločnosť tu v Poľsku, chcem použiť toto stredné písmo povedať všetkým svojim krajinám od Solvaku, že je niekedy potrebné požičať by sa mala pripojiť k {mrsstellareneloan1@gmail.com} je testovaná a bezpečná pre nás všetkých a dnes oznamujem denne raz, ako som hotovosť mojej úverovej sumy a to v novinách a tiež v televíznych správach, nech ste kdekoľvek v slovách kontaktovať túto spoločnosť Stella Rene a nechať všetky vaše problémy skončili a skončili finančnou krízou a ďakujem Bohu to mám , Pięciorak
Odpovedať | 02.10.2018, 13:03
jan anna
Dobrý deň, som Ján Anna z Bratislavy, niekedy predtým som potreboval úver, aby som sa priblížil k mojej banke, ale mohol dostať pôžičku od nich kvôli mojej kreditnej hodnote, takže som sa rozhodol aplikovať on-line cez odpoveď yahoo Mám odpoveď od niekto, kto ma odkazuje na THOMAS ALEX potom som im dal trier na moje najväčšie prekvapenie som dostal pôžičku od nich, takže ak budete potrebovať pôžičku Poradím vám, aby ste ich kontaktovali e-mailom teraz tu je e-mail: thomasloaninvestment1@gmail.com
Odpovedať | 03.03.2018, 00:48
Bakaer
Úver je potrebné sa zbaviť svojich dlhov, alebo začať podnikať? Musíte financovanie, peniaze vytvoriť alebo začať podnikať, hypotéky, pôžičky na svadbe projekty. Oprávnené: Všetci, vrátane zahraničných rezidentov (zdravotná sestra, podnikateľ, pestúnky, obchodníci). Môžeme poskytnúť akýkoľvek druh úveru. Výška úveru: od 1000 do 100.000 eur. E-mail: bakmariejust@gmail.com
Odpovedať | 28.04.2017, 11:20
Ing. Schmitz
Odborne poradenstvo/platena sluzba vsetko tykajuce sa stavebnej cinnosti, registracie na nemecke danove cislo, hlaseni dph, Freistellungsbescheinigung§48, danove priznania ......
Odpovedať | 08.03.2017, 10:36
Tomáš
Dobrý deň, môžete mi poslať na Vás konakt
Odpovedať | 19.03.2018, 13:29
Matej
Dobry den, chcem sa spytat na jednu vec.znamy je zivnostnik a uz dlhodobo posobi v nemecku.potrebuje jednu pracovnu silu ale len na dva mesiace.staci cloveka nahlasit u nas na socialnej a zdravotnej poistovni?alebo po pripade nejaka rada aby nenastal problem v nemecku.dakujem
Odpovedať | 21.11.2016, 14:36
Maria Hazasova
Dobry den, v pripade ze mi pride slovenska firma (cast jej zamestnancov) zrekonstruovat dom do Nemecka, musim ich posobenie hlasit na financnom urade? Zaroven, viete mi poradit co potrebuje firma aby nakupovala material bez dane v zahranici. Dakujem
Odpovedať | 22.08.2016, 18:12
Milan
Chcem sa opýtať ako to je keď chcem pracovať na živnosť priamo pod nemeckou firmou (fakturovať priamo nej), no môžem len pol roka. Dá sa to nejako obísť? Aby som pracoval v kuse trebarz dva roky ako mám A1. Ďakujem
Odpovedať | 09.07.2016, 09:10
schmitz
Dobry den. som slovenska pracujuca v nemeckej danovej kancelarii, ktora sa stara o slovenske firmy a zivnostnikov posobiacich v nsr. v pripade zaujmu ma kontaktujte: Katarina.schmitz@achenbach-partner.com
Odpovedať | 25.07.2016, 09:32
Peter Kubovic
Dobry den, chchel by som sa spytat, ci mozem sucastne mat zivnost na slovensku av nemecku a pri tom byt v nemecku riadne zamestnany. Dakujem za odpoved.
Odpovedať | 20.04.2016, 10:10
Valika
Dobry den,pracujem ako opatrovatelka starych ludi v Rakusku k comu Rakuska strana vyzaduje ich zivnost,pytam sa možem pracovat aj na slobensku zivnost a kolko ako dlho ...podotykam že sa jedna o sukromne opatrovanie 24 stunde betreuung.
Odpovedať | 03.03.2016, 17:09
Slavi
Pozdravujem, pracujem na dotácií a spustení vlastného podnikania. Ktoré sa však nevzťahuje na žiadnu dielňu obchod, všetko robím z domu. Je však možné že o rok dva sa presťahujeme do zahraničia, no nie ešte isté. Ako sa pokračuje ďalej, všade sa píše, že ako občan EÚ môžem pracovať aj v zahraničí a mať živnosť na Slovensku (jasné, ostane mi tu trvalý pobyt, zatiaľ). Ako však je to, ak pôjdem do krajiny, ktorá nie je členom EÚ? Ďakujem za odpoveď
Odpovedať | 04.02.2016, 18:46
jan
Dobri den som zivnostnik pracujem v nemecku cez slovensku firmu .Musim mat frajstelung ked ho ma uz ma firma . Chodime po celom nemecku a robime rozne prace.
Odpovedať | 26.01.2016, 10:06
Miro
Dobrý deň, ako slovenský živnostník pracujem pre Rakusku firmu vo Viedni,podpísal som so zamestnávateľom kontrakt na vykonanie prác na stavbe, uzatvoril som zmluvy s robotníkmi ktorý pracujú somnou na stavbe. Formuláre e101 máme, takisto aj sme prihlasený ZKO (Meldung einer Entsendung nach Österreich). Ako je to somnou ja ako živnostník, čo som podpísal zluvu s rakúskou firmou. aké dokumenty resp. úrady musím vybaviť aby som mohol podnikať.Ďakujem
Odpovedať | 21.01.2016, 14:58
Patkan Jozef
Dobrý deň sme Česká s.r.o agentura práce mame zákazku v Rakusku drevarske prace vo výrobe . Otázka aké úrady musíme obiehať co musíme platiť aké povolenia pre zamestnancov vybaviť . Za odpoved ďakujem . A kolko
Odpovedať | 11.01.2016, 08:37
Michal
Dobrý deň sme Slovenska s.r.o mame zákazku v Nemecku pomocné prace pri stavbách. Otázka aké úrady musíme obiehať co musíme platiť aké povolenia pre zamestnancov vybaviť . Za odpoved ďakujem
Odpovedať | 06.01.2016, 15:34
Peter
ahoj toto zaujima aj mna, ozval sa ti uz niekto? mna zaujima ci mate zamestnancov alebo pre vas pracuju SZCO?
Odpovedať | 30.01.2016, 22:39
Michaela
Dobrý deň......mňa by zaujímalo, či je možné pracovať v nemecku ako opatrovateľka na rakúsku živnosť,ak áno,čo musím spraviť, Ďakujem
Odpovedať | 24.10.2015, 12:54
Michal
A pokladnu co je registrovane na slovensku mozem zobrat so sebou napr. do rakusk, do nemecka alebo aj do mad'arska! Ako dam ucet ?
Odpovedať | 13.10.2015, 23:58
Robert
Som živnostník v obore stavebníctva. Mám možnosť pracovať pre nemeckú firmu. Potrebujem okrem formulára E 101 splniť aj iné podmienky, aby som mozem nemeckej firme faktúrovať práce na slovenskú živnosť? Ďakujem.
Odpovedať | 05.08.2015, 21:27
Margita Daudová
Syn si kupil v Rakusku starší rodinny dom, ktorý si svojpomocne opravuje.Ako otec mu pomáham a chce mu pomôcť pri pomocných prácach /oprava omietok, zloženie kuch. linky pokládka podlahy a pod./i kamarát,rodinný priateľ, ktorý je už na Slovensku v starobnom dôchodku,ktorému syn tiež bezoplatne kedysi pomohol pri stavbe domu.Akú zmluvu by si mal syn s kamarátom uzavrieť, keďže ide o priateľskú bezoplatnú pomoc.Treba vôbec niečo písomne uzatvárať?Ak áno, čo by táto zmluva mala obsahovať.Pre prípad kontroly z rakúskych kontrolných úradov.Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď, ak mi nebudete vedieť poradiť, napíšte mi prosím, kto by mi vedel dať fundovanú právnu odpoveď.
Odpovedať | 27.07.2015, 19:56
Katarina
Dobry den.chcem sa spytat som v de zamestnana na dobu neurcitu.ale mam vela casu chcela by som tu predavat syr.korbace ktore robim tu.len neviem ci to mozem predavat len tak alebo potrebujem nieco na povolenie.viete mi poradit?dakujem
Odpovedať | 14.05.2015, 17:28
Peter
Som živnostník v obore stavebníctva. Mám možnosť pracovať ako obkladač pre nemeckú firmu. Potrebujem okrem formulára E 101 splniť aj iné podmienky, aby som mohol nemeckej firme faktúrovať práce na slovenskú živnosť? Ďakujem.
Odpovedať | 05.05.2015, 15:02
jan
Som zivnostnik a mam ist postavit pomnik do viedne okrem prelozeneho zivnostenskeho listu do nemciny potrebujem aj ine ine doklady je to docasne podnikanie ?
Odpovedať | 03.04.2015, 06:35
Viera
Dobrý aké potrebné doklady potrebujem ak chcem vykonávať svoju živnosť v Nemecku.Som živnostníkom od roku 2001 a mám voľnú živnosť. Za odpoved vopred dakujem.Viera
Odpovedať | 23.03.2015, 17:31
Robert Mercz
Dobrý deň,pracujem pre slovenskú firmu,ktorá spolupracuje s nemeckou firmou,a tá má zákazku v Rakúsku,kam chodíme pracovať. Vedel by mi niekto povedať,či za mňa môj zamestnávateľ musí platiť nejaké odvody v Rakúsku? Mne tvrdil,že áno a dané prostriedky mi budú po roku vyplatené. Za info ďakujem
Odpovedať | 19.03.2015, 08:31
pavelčakova
Dobry den chcem sa opytať mala som pozastavenu at živnosť ale už je aktivna. Ako pokracovať ak chcem ist pracovat do nemecka na rakusku živnosť ako opatrovatelka .Ake dokumenty potrebujem vybavit ,a ci vôbec sa da ist pracovat do nemecka s rakúskou živnosťou ,v at je momentalne nedostatok pracovnych miest opatrovatelky
Odpovedať | 11.03.2015, 19:18
Roman Bundzak
Dobrý deň... chcel by som sa vás opytať či musim vedieť nemecky
Odpovedať | 09.02.2015, 13:13
Štefan Kupec
Dobrý deň,som živnostník na Slovensku ako vodoinštalatér a našiel som si firmu v Dolnom Bavorsku pre ktorú chcem pracovať a bráni mi v tom nejaké potvrdenie (EU-Bescheinigung) od našeho Min.vnútra,ktoré odo mňa vyžaduje Dolnobavorská komora remeselníkov a na základe toho potvrdenia môžem dostať prac.zmluvu pre soc.poisťovňu aby som dostal E-101. Na MV mám tú požidavku už týždeň a na odbore živn.podnikania MV nevedia čo mi majú vydať vraj je to môj problém.Môžete mi prosím pomôcť.Za kladné vybavenie vopred ďakujem.
Odpovedať | 27.01.2015, 09:53
Jana
Neviem ako je to na SK, ale v Rakúsku a v DE vydáva toto potvrdenie Daňový úrad, ide o potvrdenie, ktoré slúži na to, aby bolo jasné, kde sa bude príjem zdaňovať. Tam je rozhodujúci počet dní v roku, ktorá krajina je stredobodom tvojho života atď. Predpokladám, že to je ono. Bolo by dobré sa spýtať aké Bescheinigung - to je v preklade Potvrdenie. Ak treba niekomu zavolať, tak by som Vám rada pomohla.
Odpovedať | 18.02.2016, 18:04
Eva Zacharová
Dobrý deň. Prosím Vás chcem sa opýtať ako dlho podľa akého zákona (myslím roky) môže pracovať živnostník, ktorý má živnosť na Slovensku a pracuje v Nemecku. Jedná sa o prácu v automobilovom priemysle. Dakujem
Odpovedať | 13.10.2014, 14:18
jAN MARUNA
Mam Slovensku s. r. o. a chcel by som pracovat ako firma v rakusku CHCEM VYKONAVAT STAVEBNE PRACE AKE DOKLADY BUDEM NUSIET DOLOZIT ake urady musim pobehat ake su poplatky na uradoch ako to zjednodušit
Odpovedať | 20.04.2014, 14:28
Peter
Pre zjednodušenie prosím navštívte www.co-in.sk.
Odpovedať | 09.09.2015, 17:29

Ďalšie z JAGA GROUP