Aké novinky sa očakávajú pri podpore financovania výstavby nájomných bytov?

01SFRB 1B9A6460
Zdroj: Miro Pochyba

V súčasnosti upravuje postavenie Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, na základe ktorého ŠFRB financuje priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Výstavba nájomných bytov má nielenže demografický, ale aj ekonomický rozmer. V súčasnosti však výstavba nájomných bytov naráža na rôzne úskalia. Hlavnými problémami sú nedostatok pozemkov vhodných na výstavbu nájomných bytov, chápanie nájomného bytu ako menej hodnotnej komodity v porovnaní s bytom.

Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu?

Najvýznamnejšími žiadateľmi o podporu na výstavbu nájomných bytov sú obce a mestá. Rovnako sa môžu uchádzať o podporu aj samosprávne kraje. Počas posledného obdobia eviduje ŠFRB zvýšený záujem o nájomné byty v podnikateľskom sektore, vychádzajúci aj zo zmien prijatých v legislatíve, ktoré priniesli zatraktívnenie tohto produktu v súkromnej sfére, a teda v podnikateľskom prostredí.

Novinky pri podpore financovania výstavby nájomných bytov

Prvou a zásadnou zmenou pri financovaní výstavby nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB je nový spôsob zabezpečenia úveru zakladanou nehnuteľnosťou. V predchádzajúcom období Štátny fond rozvoja bývania akceptoval zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou v minimálnej hodnote 1,3-násobku požadovaného úveru.

Novinkou je možnosť zabezpečenia čiastkovým zakladaním rozostavanej stavby, čím sa vytvára príležitosť pre nových žiadateľov o úver, ktorí nemajú možnosť predložiť zabezpečenie v požadovanej výške, ale môžu ručiť zhotovovanou financovanou nehnuteľnosťou a pozemkom.

Čo všetko musí žiadateľ o podporu ŠFRB zachovať?

K základným parametrom, ktoré musí žiadateľ o podporu ŠFRB na výstavbu nájomného bytu pri výstavbe tohto typu bývania zachovať, patria požiadavky týkajúce sa zatriedenia stavby do energetickej triedy, čo súvisí aj s vlastnosťami samotných konštrukcií. Podlahová plocha bytu v bytovom dome môže byť najviac 80 m2, ak je však žiadateľ obec, maximálna priemerná podlahová plocha bytu musí byť do 60 m2.

Ďalšou podmienkou je, že byty musia byť zhotovené v určitom štandarde. Pri bežnom štandarde musí byť byt vybavený kuchynskou linkou, hygienickým zariadením, vykurovaním atď. Ak je žiadateľom právnická osoba, lokalita nájomného bytu musí byť v katastri mesta alebo v katastri obce priamo susediacej s mestom.

Novela zákona o ŠFRB s účinnosťou od 1. 1. 2021

Návrh novelizácie zákona o ŠFRB, ktorý v septembri 2020 schválila vláda SR a ktorý čaká na schválenie v Národnej rade SR (s účinnosťou od 1. januára 2021), obsahuje veľa pozitívnych zmien. Tie by mali uľahčiť, zrýchliť prideľovanie úveru a predovšetkým otvoriť bránu viacerým potenciálnym záujemcom o nájomné byty.

Jednotlivé návrhy by sa mali dotknúť aj týchto zmien:

  • navrhuje sa zvýšenie limitu úveru poskytnutého ŠFRB na nájomné bývanie;
  • navrhuje sa zvýšenie limitu poskytnutia podpory v kategórii domovov sociálnych služieb, čo je špecifická forma bývania pre staršiu kategóriu spoluobčanov; rovnako tak aj pre hendikepovaných občanov a ľudí odkázaných na pomoc iných;
  • zníženie administratívnej náročnosti pri podávaní a schvaľovaní žiadostí.

Kde záujemcovia robia pri žiadostiach najčastejšie chyby?

Záujemcovia o finančnú podporu ŠFRB robia pri podávaní žiadostí tieto najčastejšie chyby:

  • nedodržanie maximálnej podlahovej plochy bytu (PP bytu) – do plochy bytov sa v bytovom dome zarátavajú aj balkóny, lodžie a terasy (podlahová plocha jednotlivého bytu nesmie presiahnuť 80 m2), do podlahovej plochy bytu v rodinnom dome sa tieto plochy nezarátavajú;
  • pre obce a mestá je nevyhnutné dodržanie max. limitu oprávnených nákladov stavby na štvorcový meter podlahovej plochy bytu (výška oprávnených nákladov sa určuje podľa energetickej triedy daného bytu);
  • v kúpnej zmluve a zmluve o budúcej kúpnej zmluve je mnohokrát nejednoznačne stanovená kúpna cena, bývajú zahrnuté neoprávnené náklady;
  • projektová dokumentácia nie je overená stavebným úradom;
  • nedostatočne spracovaná projektová dokumentácia, nesprávne vypočítané výmery jednotlivých bytov a pod.
TEXT: Štátny fond rozvoja bývania
FOTO: Miro Pochyba
KategórieRealitný trh