Kúpele Sliač

Víťazná ponuka na obnovu Sliača navrhuje investovať do kúpeľov desiatky miliónov

Proces prípravy obnovy štátnych kúpeľov v Sliači, ktoré sú dlhodobo v nedobrej kondícii, pokračuje ďalej štúdiou uskutočniteľnosti, ktorá posudzuje projekt Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač.

V roku 2022 s týmto projektom zvíťazila bratislavská spoločnosť BETWEEN a štúdiu aktuálne preveruje od 14. februára Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Materiál o projekte vypracoval Inštitút hospodárskych analýz rezortu hospodárstva. Štúdia je zverejnená na stránke novysliac.sk

Manažérka marketingu a komunikácie väčšinového akcionára kúpeľov – štátneho MH Manažmentu –Andrea Devánová pre ASB uviedla, že štúdia je rozsiahla a vznikala dlho, pretože obsahuje aj náročné prepočty jednotlivých alternatív.

Zároveň ju počas spracovania viackrát konzultovali s ÚHP a doplnili podľa jeho pripomienok. Spracovaniu štúdie tiež predchádzal celý proces verejného obstarávania –architektonickej súťaže návrhov, pretože štúdia sa zaoberá víťazným návrhom, ktorý z tejto súťaže vzišiel.

Pokračujú práce v kúpeľnom areáli

MH Manažment informoval ASB o ďalšej linke obnovy – o údržbe parku s novým značením, ktorý je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Na jeseň je naplánovaná aj výsadba minimálne 300 nových stromov. V zime už bola zrekonštruovaná kúpeľná kaviareň a cukráreň, obnovená bola reštaurácia tzv. Ľudová jedáleň, ktorú doplnili o barový pult.

Rozvoj potrebuje nové ubytovacie kapacity

Štúdia uskutočniteľnosti s takmer 40 stranami obsahuje aj ekonomickú a finančnú analýzu i analýzu citlivosti a posúdenia rizík. Ambície posudzovaného projektu sú veľké. Obnova kúpeľov je zameraná na rekonštrukciu všetkých stavieb, ktoré sú majetkom obchodnej spoločnosti Kúpele Sliač, pretože veľká časť budov nie je v súčasnosti využívaná pre zlý technický stav.

Projekt obnovy kúpeľov je aj projektom záchrany národných kultúrnych pamiatok – okrem Kúpeľného hotela Palace (KH) aj Liečebného domu Slovensko, Liečebného domu Detva, či Kúpeľnej kaplnky Hildegarda.

Rozvoj kúpeľov má zabezpečiť viac služieb, ktoré súvisia s kúpeľníctvom a ich doplnkové služby. V pláne je najmä Národné rehabilitačné centrum na prevenciu a liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Kapacita kúpeľov má po investíciách stúpnuť na 1200 lôžok, ako bolo zamýšľané začiatkom deväťdesiatych rokov.

Projekt počíta s posilnením portfólia zdravotníckych služieb štátu – najmä pri následnej zdravotnej starostlivosti.  Pozitívom je podľa MH Manažmentu nie len v záchrane a zveľadení štátneho majetku, ale aj v prínose nových zdravotníckych služieb pre verejnosť v rámci SR i zahraničia. Tieto služby sa stanú dostupnými aj vďaka mimoriadne vhodnej lokalizácii kúpeľov, ktoré sa nachádzajú pri všetkých dopravných uzloch v centre Slovenska.

Väčšina variantov je finančne návratná

Pre budúcnosť slovenského kúpeľníctva je potešiteľné, že podľa finančnej analýzy je projekt „vo väčšine variantov pri použitých predpokladoch finančne návratný a pri nerealizovaní niektorých investičných aktivít nižšej priority preferovaný v porovnaní s predajom“.

Zaujímavé je, že medzi posudzované alternatívy patrí aj odpredaj hnuteľného majetku, ktorý má podľa znaleckého posudku z roku 2022 hodnotu 23,56 milióna eur. Vzhľadom na skutočnosť, že areál si vyžaduje okamžité investície, aby bolo možné pokračovať v hospodárskej činnosti, je podľa štúdie uskutočniteľnosti pravdepodobné, že kúpna cena by bola nižšia.

Finančná analýza posudzuje projekt spoločnosti BETWEEN, ktorý má tri etapy, pričom každá má podrobné investičné aktivity. Výška nákladov na etapu A je 49,871 mil. eur, na etapu B je to 51,817 mil. eur a na etapu C až 62,662mil. eur.

Okrem toho kúpeľná kúpeľná spoločnosť pridelila investičným aktivitám v etapách svoje priority. Pre kúpele sú prioritou 1 -ubytovacie kapacity a ostatné kľúčové zariadenia na poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivosti, prioritou 2 doplnkové relaxačné objekty a nevyhnutné parkovacie kapacity, prioritou 3 ostatné parkovacie kapacity a vybrané hospodárske objekty a prioritou 4 sú kúpeľné parky.

Navrhované etapy obnovy sliačskych kúpeľov

 Etapa A, investičné aktivity:

 • Rekonštrukcia kúpeľných domov I a II, ktoré sú kľúčové pri pri poskytovaní kúpeľných zdravotníckych služieb a generovanie príjmov z hlavnej činnosti,
 • rekonštrukcia liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Natália, Poľana a administratívnej budovy, ktoré majú spolu vytvoriť 254 lôžok a 27 prístelkových lôžok,
 • výstavba ďalších relaxačných objektov pre kúpeľných hostí (krytý bazén, bio bazén, kúpalisko, kúpeľný park…),
 • celkové náklady bez DPH sa odhadujú na 49 871 700 eur.

Etapa B, investičné aktivity:  

 • výstavba nových liečebných domov so 644 lôžkami (a 16 prístelkovými lôžkami),
 • výstavba, resp. rekonštrukcia relaxačných a funkčných objektov pre kúpeľných hostí (kúpalisko, parkovací dom, kaplnka, kúpeľný park atď.),
 • výstavba, resp. rekonštrukcia viacerých hospodárskych objektov,
 • celkové náklady bez DPH sa odhadujú na 51 816 086 eur.

Etapa C, investičné aktivity:

 • rekonštrukcia kúpeľného hotela Palace (ďalej aj „KH Palace“) vrátane stravovacieho zariadenia a promenády s 300 lôžkami,
 • výstavba parkovacích domov a rozvoj kúpeľného parku,
 • celkové náklady bez DPH sa odhadujú na 62 662 800 eur.

Zdroj: Analýza nákladov a prínosov projektu Obnova Kúpeľov Sliač

Nezanedbateľnou finančnou položkou bude obnova KH Palace, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto súvislosti štúdia uvádza, že existuje možnosť čerpania nenávratných financií z grantov Ministerstva kultúry SR. „V súčasnosti sa vyvíja aktivita s cieľom zaradiť KH Palace medzi národné kultúrne pamiatky s prioritou obnovy, pretože v tomto registri je už zaradený celý kúpeľný park,“ píše sa v štúdii.

Obchvat Zvolena ako možné riziko?

K možným rizikám projektu okrem ekonomických parametrov patrí aj prípadná stavba obchvatu Zvolena v rámci rýchlostnej komunikácie R2. Jeho variant č. 1 (severný) pretína ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej v katastri Sliača, „čím predstavuje riziko ohrozenia prírodných liečivých zdrojov a životného prostredia Kúpeľov Sliač“. Štúdia pripomína, že v súčasnosti sa uskutočňuje už druhý proces posudzovania vplyvov výstavby R2 – severný variant na životné prostredie aj napriek stanovisku Štátnej kúpeľnej komisie rezortu zdravotníctva z novembra 2014.

Letisko môže priniesť zahraničných hostí

Budúcnosť kúpeľov môže ovplyvniť rovnako rekonštrukcia a prevádzka vojenského letiska v blízkosti katastra mesta Sliač. Ako hrozba sa javí podľa štúdie vysoká hlučnosť prevádzky letiska, ale tento moment je v Sliači prítomný desiatky rokov a nikdy sa neprejavil ako relevantná hrozba. Na druhej strane obchodná príležitosť spočíva v oslovení domáceho a zahraničného personálu letiska, ktorý je bonitnou klientelou pre využívanie rehabilitačných a relaxačných služieb, gastronómie a kultúrno-spoločenských podujatí.

V prípade avizovaného obnovenia civilnej časti letiska budú mať kúpele mimoriadnu konkurenčnú výhodu, ktorá vyplýva z dostupnosti pre zahraničnú klientelu. „Pri realizácii projektu obnovy kúpeľov Sliač bude pre intenzívne využitie príležitostí vojenského letiska dôležitá medzirezortná spolupráca Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR,“ píše sa v štúdii.

S týmto konštatovaním sa dá iba súhlasiť. Po rokoch úpadku má tento strategický majetok štátu „postaviť na nohy“ a poskytnúť kvalitné služby verejnosti práve štát a dokázať tak, že je dobrý hospodár.

 

Poliklinika Tehelná v Bratislave
Poliklinika Tehelná v Bratislave | Zdroj: SIT

Mesto Bratislava potrebuje audit stavu polikliniky a spoločnosti

Jedným z viacerých zdrojov financovania obnovy kúpeľov je aj predaj polikliniky na Tehelnej ulici (14,7 milióna eur podľa znaleckého posudku) v bratislavskom Novom Meste. Z predaja SAD sa získal MH Manažment v roku 2022 asi 7,5 mil. eur,  v tomto roku predajom ďalších SAD k tomu pridal okolo 11 mil. eur a má ešte ďalšie zdroje financovania.

Slová bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka z leta 2022 o smerovaní peňazí z predaja polikliniky pre potreby kúpeľov sa stále nenaplnili. Rokovania medzi jej majiteľom MH Manažmentom a mestom Bratislava, potenciálnym kupcom, sa zatiaľ neskončili s pozitívnym výsledkom. Ide totiž o obojstranne náročný proces.

„Magistrát mesta Bratislava si musí spraviť technické due diligence stavu budovy, ako aj ekonomické due diligence stavu spoločnosti Poliklinika Tehelná,“ vysvetlila Devánová. Ak sa obe strany dohodnú, musí to schváliť mestské zastupiteľstvo a zo strany spoločnosti MH Manažment podlieha  dohoda súhlasu ministra.