Medzi Prešovom a Košicami sa plánuje logisticko-priemyselný park za desiatky miliónov eur

Priemyselný park - ilustračná foto
Zdroj: iStock, Ilustračná foto

Nový logisticko-výrobný areál nadväzuje na existujúci park Nová Polhora.

Spoločnosť Š. B. Invest, s. r. o., Košice plánuje v katastri obce Šarišské Bohdanovce (okres Prešov) vybudovať nový logisticko-výrobný areál. Ide o novú činnosť, ktorá nadväzuje na existujúci logisticko-priemyselný park Nová Polhora nachádzajúci sa medzi Prešovom a Košicami.

Predpokladané náklady na stavbu sa odhadujú na 35,7 milióna eur. Začiatok výstavby je plánovaný v tomto roku, práce majú trvať minimálne 12 mesiacov a viac. Stavba sa totiž bude realizovať v etapách v závislosti od požiadaviek trhu a klientov. Spoločnosť zámer predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Účelom stavby je vybudovať logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce ako samostatný park pri existujúcom parku Nová Polhora. Nový park bude zameraný na využitie pre skladové hospodárstvo a priemyselné odvetvia a ľahkú výrobu.

Okrem logistiky a skladovania sa predpokladá, že pôjde o výrobné zariadenia v prevažnej miere postavené na báze strojárskej a elektrotechnickej výroby, prípadne potravinárskej výroby a spracovania potravín.

Súčasťou riešenia je aj vybudovanie 170 parkovacích miest, z toho 144 pre osobné a 26 pre nákladné autá, ako aj výstavba súvisiacej infraštruktúry v rámci areálu s napojením na vybudované inžinierske siete a existujúcu sieť areálových komunikácií prostredníctvom novonavrhovaného mosta cez potok Balka, ktorý je predmetom samostatného povoľovacieho procesu.

Celková výmera stavebného pozemku je viac ako 128-tisíc metrov štvorcových. Zastavaná plocha predstavuje zhruba tri štvrtiny územia, teda viac ako 96-tisíc metrov štvorcových.

Z toho spevnené plochy obsahujúce komunikácie, parkoviská a chodníky sú navrhnuté na ploche 54-tisíc metrov štvorcových. Počíta sa pritom s vybudovaním výrobno-montážnej a logistickej haly, ktorá bude rozčlenená na jednotlivé prevádzky. Zeleň bude tvoriť zvyšnú štvrtinu územia.

Navrhovaná činnosť plynule nadväzuje na už existujúci logisticko-priemyselný park Nová Polhora, ktorý je priamo napojený na diaľnicu D1. Využívať bude už vybudované inžinierske siete.

Ako sa uvádza v predloženom zámere, za negatívum možno považovať, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodársky využívanej pôdy. Na druhej strane navrhovaná činnosť má napĺňať ciele Územného plánu obce Šarišské Bohdanovce, ktorým je územný rozvoj obce pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.

SITA
KategórieAktuálne, Priemyselné objekty