image 96825 25 v1
Galéria(3)

Nové logistické centrum spoločnosti Amazon

Spoločnosť Amazon sa chce vo svojich aktivitách orientovaných na zákazníka (on-line predaj) stať najlepšou spoločnosťou na svete. Jej európsku logistickú a distribučnú sieť tvorí v súčasnosti viac ako 46 centier, ktoré doručujú produkty desiatkam miliónov zákazníkov. Od tohto roku jedno také centrum postavené už aj na Slovensku.

02
03
01

Spoločnosť Arcadis patrí medzi regionálnych a celosvetových lídrov v poskytovaní služieb projektového a cenového manažmentu projektov, silného technického poradenstva, pomáha investorom pri technickom a ekonomickom zhodnocovaní projektov a je bezkonkurenčne najsilnejšou spoločnosťou v strednej Európe v poradenstve súvisiacom s udržateľnosťou a ekológiou stavieb a v oblasti zelených certifikácií.

Arcadis sa podieľa svojimi službami na najväčších investíciách na Slovensku a pomáha zlepšovať kvalitu projektov, neobišiel ho tak ani projekt Amazon.

Nové logistické centrum Amazonu na Slovensku masívne naberá zamestnancov, čím významne zvyšuje pracovný štandard zamestnanosti v regióne a ponúka ľuďom príležitosť pracovať v príjemnom prostredí s nadštandardným ohodnotením.

Stavba logistického centra

Stavba nového centra sa pripravovala, projektovala a realizovala na vysokej profesionálnej úrovni a na základe vysokých požiadaviek Amazonu na štandard budovy, kvalitu a v neposlednom rade aj na zohľadnenie vplyvu na životné prostredie.

V rámci štruktúry projektovej prípravy a výstavby realizoval Amazon svoje plány so skúseným technickým konzultantom a rovnako developerom spoločnosťou Mountpark, ktorá mala silné technické zázemie a profesionálny tím pozostávajúci z veľmi skúseného generálneho dodávateľa stavby (spoločnosť Goldbeck) a najväčšieho poskytovateľa technického poradenstva na Slovensku (spoločnosť Arcadis).

Stavba logistického centra sa realizovala v priemyselnom parku v Seredi na celkovej ploche približne 150 000 m2, zastavaná plocha haly je 60 500 m2.

Stavba logistického centra sa realizovala v priemyselnom parku v Seredi na celkovej ploche približne 150 000 m2, zastavaná plocha haly je 60 500 m2.

Stavba sa realizovala v priemyselnom parku v Seredi na celkovej ploche približne 150 000 m2, zastavaná plocha haly je 60 500 m2. V centre bude pracovať približne 1 000 zamestnancov. Frekvencia nákladných áut bude zodpovedať počtu nakladacích mostíkov, ktorých je asi 70. Zvládnuť takýto nápor tovaru si vyžaduje prepracovaný systém triedenia zásielok a skladového hospodárstva.

Tomu všetkému sa prispôsobovala celá zóna a jej logistika, predovšetkým infraštruktúra a inžinierske siete. Zaujímavosťou je, že taký obrovský projekt s takým náročným zadaním a požiadavkami na stavbu sa nakoniec postavil v takpovediac rekordnom čase osem mesiacov. Medzi ďalšie technické zaujímavosti stavby patria:

 

Prepracovaný systém odvodnenia

Taká veľká plocha strechy si vyžadovala prepracovaný systém odvodnenia spojením vnútorného podtlakového systému a vonkajších vsakovacích retenčných nádrží v kombinácii s podzemnými vsakovacími blokmi. Retenčné nádrže zaberajú významnú časť areálu haly. Ich systém je vzájomne prepojený potrubím alebo otvorenými rigolmi. Vtoky do nádrží sú gravitačné alebo v prípade potreby sa voda do nádrží prečerpáva.

 

Nástupné plochy pre autobusovú dopravu

V rámci spevnených plôch sa vybudovali aj nástupné plochy pre autobusovú dopravu, ktorá bude zvážať zamestnancov z priľahlých regiónov. Takýchto „zastávok“ sú takmer dve desiatky.

 

Dosiahnutie certifikátu BREAAM Excelent

Len málo priemyselných budov na Slovensku má tento certifikát a z dosiaľ certifikovaných je budova Amazonu druhá najlepšia na Slovensku.

V zmysle tejto certifikácie sa aplikovali napríklad:

  • ekologické zvážacie autobusy pre zamestnancov, 
  • pekná vonkajšia zeleň, 
  • zónové osvetlenie v kancelárskej časti, ktoré nie je pri priemyslových budovách bežným štandardom,
  • otváravé okná v kanceláriách,
  • LED vonkajšie a vnútorné osvetlenie,
  • vysoký počet stojanov na bicykle, 
  • materiály so zreteľom na čo najmenší zásah do životného prostredia – pri plánovaní a výstavbe sa kládol dôraz na maximálne možné zníženie uhlíkovej stopy budovy; väčšina materiálov použitých pri výstavbe má certifikát ISO 14 001,
  • jedinečný systém likvidácie stavebného odpadu počas výstavby – poverená firma navštevovala v pravidelných intervaloch stavenisko a dozerala na roztriedenie jednotlivých odpadov, čím sa úspešne zrecyklovalo až 99,75 % stavebného odpadu.

Dizajnovou zvláštnosťou stavby je vrátnica pre nákladnú dopravu pri vstupe do areálu, ktorá je v tvare otvorenej škatule.

Dizajnovou zvláštnosťou stavby je vrátnica pre nákladnú dopravu pri vstupe do areálu, ktorá je v tvare otvorenej škatule.

Dizajnovou zvláštnosťou stavby je vrátnica pre nákladnú dopravu pri vstupe do areálu, ktorá je v tvare otvorenej škatule.

Udržateľná stavba aj región

Amazon kladie na všetkých svojich stavbách dôraz na princípy udržateľnosti a na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie. Spoločnosť Arcadis vykonávala v rámci tejto stavby aj technické poradenstvo a certifikáciu projektu ako komplexnú službu pre dodávateľa – spoločnosť Goldbeck. Dôraz sa kládol predovšetkým na energetické poradenstvo a simulačné modely, štúdie optimalizácie prevádzky, tepelný a svetelný komfort užívateľov, optimalizáciu vnútorného prostredia a externý vplyv na prostredie.

Marián Heckl zo spoločnosti Arcadis zhodnotil projekt slovami: „Na Slovensku sa postavil projekt, ktorý je v tomto regióne výnimočný práve svojou veľkosťou, významom a náročnosťou na výstavbu. Stavba logistického centra prispeje k tomu, aby Amazon dosiahol svoje investičné zámery, a zároveň významne pomôže regiónu v zamestnanosti a všeobecne k zvýšeniu kvality života.“

Logistické centrum Amazon predstavuje projekt, ktorý je v tomto regióne výnimočný svojou veľkosťou, významom a náročnosťou na výstavbu.

Logistické centrum Amazon predstavuje projekt, ktorý je v tomto regióne výnimočný svojou veľkosťou, významom a náročnosťou na výstavbu.

New Amazon logistics center

Amazon wants to become the best company in the world in its customer-oriented (on-line) sales. Its European logistics and distribution network accounts for more than 46 centres, delivering products to tens of millions of customers. Since this year, one centre has already been built in Slovakia.

 

TEXT A FOTO: Arcadis

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 06/2017.