Mesto plní zmes funkcií. Priemyselné parky k nim dnes bez pochýb patria.

O tom, ako sa zmenil charakter logistických parkov, prečo sa presunuli bližšie k mestu a prečo je to správne, hovorí Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ CTP pre Slovensko.

Priemyselné parky donedávna automatický patrili na okraj mesta, alebo do ich blízkosti. Bolo to dané výrobou, ale aj tým, ako parky vyzerali. Ako sa zmenila situácia za posledné roky?

 V posledných piatich rokoch je viditeľný trend približovania logistických stavieb bližšie k mestu. V minulosti haly predstavovali výrobné areály, pojem logistika bola pre verejnosť rovná pojmu pošta alebo kamiónom na diaľnici. To všetko sa zmenilo vznikom nových distribučných kanálov pre spotrebný tovar. Ten sa už nedistribuuje už len výlučne z veľkých centrálnych skladov do veľkých obchodných centier a predajní. Stále viac sa distribuuje priamo na prah našich domovov. Dôsledok tohto trendu je vznik mestských distribučných hál, parkov. Tie sa prirodzene prispôsobujú miestu, na ktorom vznikajú.

Nie je bežné, že developeri majú korektné vzťahy so samosprávou či developermi. O vás je známe, že vy naopak, si zakladáte na korektnej komunikácii a spolupráci. Dobrým príkladom je Trnava, ale aj Devínska Nová Ves. Priblížte, prosím, o čo ide a aká je vaša filozofia.

CTP je najväčší logistický developer, vlastník a prevádzkovateľ priemyselných/logistických parkov v strednej Európe. Od roku vzniku 1998, si CTP zakladá na dobrých vzťahoch so samosprávou a komunitami v mieste, kde developuje parky. Dôvod je prostý, CTP je partnerom komunity, v ktorej pôsobí. Tvoríme miesto na prácu, kde ľudia prichádzajú za prácou, trávia tam podstatnú časť svojho produktívneho času. Plochou sú parky nezanedbateľné v pomere plôch obcí resp. mestských častí. Tým reálne majú priamu účasť na tvorbe krajiny. CTP je garantom kontinuity parkov, obec má trvalo partnera na dlhodobú diskusiu, ktorá trvá aj po kolaudácii prvej haly. Práve spoločné úsilie obcí a CTP rozvíjať sa v prospech obyvateľov je spoločným menovateľom spolupráce.

Myslíte si, že priemyselné parky patria do mesta? Akú synergiu to môže priniesť nielen danej lokalite, ale aj celému mestu?

Áno, zastávam názor, že priemyselné parky patria do urbanistickej zóny mesta. Mesto plní zmes funkcií, a práve priemyselné parky/zóny vnášajú do mesta život v pracovných dňoch, podporujú tok ľudí a tovaru, rozvoj infraštruktúry. V neposlednom rade, parky v čase voľných dní ponúka veľkorysé plochy na voľno časové aktivity ako je bicyklovanie a podobne. Veľmi dobrý príklad je CTPark v Brne. Takýto plán máme aj v našich plánovaných CTParkoch v mestách. Otvoriť sa verejnosti.

Zdroj: CTP Invest

Čo z filozofie alebo princípov výstavby priemyselných parkov a nehnuteľností sa dá preniesť do mestskej výstavby?

Rozvoj infraštruktúry, funkčné prepojenie obytných zón so zónou výroby, pracovného života a ako som spomínal, vytvárajú priestor na mestskú rekreáciu. V neposlednom rade, naše parky sú plné zelene, a to pomáha mestu v lokalitách, ktoré by boli inak monotónne alebo neudržiavané.

Ako vnímate pomerne dravý rozmach Bratislavy za posledné roky? V čom vidíte pozitíva a v čom negatívne stránky?

Bratislava je hlavné mesto v blízkosti dvoch metropol a jedného regionálneho veľkého mesta, ktorým je Brno. Rozvoj je nevyhnutný pre zachovanie jeho pozície na politickej a ekonomickej mape Európy. Stavebný rozvoj vnímam pozitívne, obnovujú sa funkčné zóny mesta, vytvárajú sa nové štvrte. Negatívne vnímam iba neaktuálnu stavebnú legislatívu, ktorá znevýhodňuje Slovensko a Bratislavu v konkurencii okolitých štátov.

V čom spočíva táto nevýhoda? V čom spočíva podľa Vás v súčasnosti najväčší problém v oblasti developmentu?

Nemusíme si ísť pre príklad ďaleko. V Rakúsku a krajinách V4, okrem Českej republiky, kde je systém podobný nášmu, sú stavebné konania otázkou niekoľkých mesiacov. To sa o Slovensku nedá, bohužiaľ, povedať. Dĺžka a nepredvídateľnosť konaní stavia developera do pozície jasnovidca. Ak chce byť pripravený, musí vedieť vopred predikovať, čo bude trh potrebovať o dva-tri alebo viac rokov.

Stanislav Pagáč | Zdroj: CTP Invest

http://www.ctp.eu

 

ZDROJ: PR článok spoločnosti CTP Invest SK, spol. s r.o.