Skelet nemocnice na Rázsochách v Bratislave zbúrali v roku 2020.

Nemocnica Rázsochy nemá komplexný harmonogram, v tíme chýba okolo 10 odborníkov

Príprava strategickej investície, Novej Univerzitnej nemocnice Rázsochy v Bratislave s alokáciou 281 miliónov eur, má v réžii rezortu zdravotníctva ďaleko od dobre manažovaného projektu.

Od júla 2022, kedy rezort informoval o výstavbe dvoch veľkých nemocníc – v Martine a bratislavských Rázsoch – vývoj udalostí dospel k materiálu Návrh krízových opatrení pre MZ SR. Medzi problémové investície, komponenty a reformy patrí nemocnica Rázsochy, komponent Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia, vybavenie.

Predstavitelia vlády: Peniaze z plánu obnovy nie sú ohrozené

Materiál pripravila národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA). Identifikovala oblasti, kde sú ohrozené investície a reformy v lehote, účele a rozsahu podľa plánu obnovy. Vláda ju prerokovala 25. januára.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je však optimista, o peniaze z plánu obnovy sektor nepríde. Vopred sa podľa slov vedelo, že projekty sú časovo veľmi náročné. Tu treba pripomenúť, že vláda schválila výstavbu 1. júla 2022, enviroportál sprístupnil  zámer výstavby Rázsoch začiatkom januára 2023 a hrubá stavba nemocnice má byť hotová v roku 2026

Portál postoj.sk uverejnil vo štvrtok vyjadrenie povereného premiéra Eduarda Hegera, podľa neho je momentálne v procese zdržanie. „Ale financie z plánu obnovy na tento projekt zatiaľ ohrozené nie sú, čo však neznamená, že netreba zmeniť spôsob a mechanizmus, akým je proces manažovaný,“ povedal Heger s tým, že výmena ministra Lengvarského nie je na stole. Ďalšie omeškania v termínoch už nie sú akceptovateľné.

Najbližšie dni mesiaca január a február 2023 ukážu ako to poverený premiér myslel s omeškaniami v termínoch, zodpovednosťou a plnením uznesenia vlády. Len pár dní, do 30. januára treba pripraviť komplexný harmonogram a záväzne potvrdiť termín vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, a premietnuť do harmonogramu.

Čo má obsahovať komplexný  harmonogram Rázsoch

všetky procesy dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinieringu, procesu EIA, verejného obstarávania, štátnej expertízy, stavebného povolenia, podpisu zmluvy s dodávateľom stavby a začatia  výstavby v grafickej podobe tak, aby bol stotožnený so všetkými účastníkmi projektu.

ZDROJ: Návrh krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Chýba odborné stanovisko ku štúdii

Hodné pozornosti je zistenie NIKA, že projektový tím Rázsoch je dlhodobo odborne nekompletný a kriticky poddimenzovaný. Paralelne sa totiž deje niekoľko náročných procesov, ako kontrola projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, príprava stavebných postupov, ktoré aktuálne zastrešuje jedna osoba. Tento stav je pre NIKA  neakceptovateľný, navyše pri takejto strategickej investícii.

„Chýba cca 8-10 odborných kapacít, ktoré v tejto fáze projektu mali plnohodnotne plniť svoju úlohu. Zároveň, absentuje stanovisko hlavného architekta, ktorý sa už mal vyjadriť k Základnej urbanisticko-architektonickej štúdii (táto bola 29.11.2022 protokolárne prevzatá),“ píše NIKA. Ďalej žiada, aby bolo vyjasnené, kde sú príčiny nedostatočného obsadenia projektového tímu od júla 2022, kedy bola podpísaná zmluva o dielo.

K projektovému tému patria aj osoby, ktorí tam nepatria, inak by NIKA nedala rezortu úlohu, aby funkčne oddelil od rušivých vplyv osôb, ktoré nie sú v štruktúre tímu.

Tisíce m2 podlahy hore-dole

Národná implementačná a koordinačná autorita potrebuje neodkladne vyjasniť  príčinu zvýšenia celkovej podlahovej plochy nemocnice zo 120-tisíc m2 na 180-tisíc m2, čo sa dozvedela 6. decembra 2022 s tým, že sa zvýši cena diela. Ale situácia sa zmenila 21. decembra, kedy bolo na stretnutí potvrdené, že sa podlahová plocha zvýšila, ale projektovú dokumentáciu čaká optimalizácia a zníženie plochy. Treba podľa NIKA vyjasniť vplyv na cenu projektovej dokumentácie, zhotovenie diela, začiatok a ukončenie stavby a podobne.

Nezhody medzi víťazmi obstarávania ?

Jasno nemá NIKA je ani v kompetenciách a účasti spoločností AMBERG E a CED C na projekte výstavby nemocnice Rázsochy. V  tejto veci je treba pripraviť právnu analýzu možných prípadných nezhôd medzi firmami a prijať opatrenia ku náprave respektíve spokojnosti zúčastnených. Spoločnosti pritom zvíťazili vo verejnom obstarávaní na komplexnú projektovú prípravu, ktoré bolo vyhlásené ešte v roku 2019.

Ministerstvo v júli 2022 v správe na svojom webe informovalo, že táto skupina dodávateľov vypracuje okrem iného urbanisticko-architektonickú štúdiu, projektové dokumentácie ako samotného stavebného zámeru, tak pre povolenia na uskutočnenie stavby a projektovú dokumentáciu na výber generálneho zhotoviteľa stavby vrátane medicínskeho i nemedicínskeho vybavenia. Predpokladané doručenie nosných častí dokumentácie je do 390 dní od podpísania zmluvy.  obstarávaní na zhotoviteľa kompletnej projektovej dokumentácie za vyše 16 miliónov eur.

 

Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy, Bratislava-Lamač

Investor: Ministerstvo zdravotníctva SR
Počet lôžok: 695
Počet operačných sál: 20
Počet ambulancií: 40
Počet parkovacích miest: 714

Stavebné náklady: 263 000 000 eur
Objekt nemocnice spolu: 155 669,40 m2
Záber plochy – zastavanosť: 31 658 m2
Realizácia: 2. Q2024 – 4.Q 2029

ZDROJ: EIA