Situačná mapka výstavby Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Štátom sľubovaná nemocnica Rázsochy by mohla vstať z mŕtvych

Príprava Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – Rázsochy v mestskej časti Lamač sa začala schválením projektovej úlohy ešte v marci 1982. Vďaka rôznym okolnostiam vrátane nedostatku financií sa proces skončil v rokoch 2019 a 2020 čiastočnou asanáciou jej skeletu.

Až zahrnutie projektu do plánu obnovy s finančným krytím znamenalo novú etapu v plánovaní výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislava – Rázsochy (uNB Rázsochy).Výstavbu schválila vláda 1. júla 2022. Samotná výstavba do úrovne hrubej stavby by sa mala ukončiť v roku 2026. Aktuálne je na jej mieste zbúranisko pôvodného skeletu nemocnice a náletová zeleň.

Cieľom je, aby pacient dostal komplexnú starostlivosť na jednom mieste, čo sa dnes často nedeje. Má ísť o najmodernejšie technicky aj personálne vybavené centralizované pracoviská, ktoré na Slovensku poskytnú najnovšie high-tech medicínske postupy.

Nemocnica bude okrem starostlivosti o pacienta aj pracoviskom, ktoré slúži aj výučbe medikov z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, po čom dôrazne v minulosti volalo jej vedenie. V nadväznosti na túto úlohu bude komplex pozostávať z objektu nemocnice a akademickej budovy.

Rázsochy
Skelet nemocnice Rázsochy. | Zdroj: ASB

Objekt nemocnice bude pripravený na ďalšie rozšírenie

Enviroportál zverejnil začiatkom januára tohto roka zámer s nultým variantom a variantom č.1 jej výstavby od navrhovateľa, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR. Podľa neho je predbežný termín začiatku prác 2. štvrťrok 2024 a ukončenia výstavby koniec roka 2029. Začiatok prevádzky bude známy po spresnení inštalácie medicinálnych technológií a následnom odovzdávacom a kolaudačnom procese.

Zámer uvádza, že objekt novej nemocnice kopíruje líniu pôdorysnej stopy pôvodnej stavby asanovanej nemocnice. Bude situovaný severozápadným/juhovýchodným smerom a na tejto časti budú osadené dve veže s pôdorysom písmena H.

Objekt bude mať 4 suterénne a 7 nadzemných podlaží. Do budúcnosti má byť predpripravený na rozšírenie doplnením tretej „H veže“ so zvýšením kapacity o 500 lôžok. Na strešnej konštrukcii juhovýchodnej veže bude vybudovaný vyvýšený heliport pre urgentný príjem. Nosnú konštrukciu objektu bude tvoriť monolitický železobetónový skelet.

Cena projektovej dokumentácie je takmer 17 mil. eur

Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo v júli 2022, že podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania na zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy Univerzitnej nemocnice Bratislava. Je to skupina dodávateľov Amberg Engineering Slovakia a CED Consulting. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v roku 2019. Konzultantom v oblasti stavebnej činnosti je Assuta Medical Centres – sieť medicínskych centier.

Celková vysúťažená cena za kompletnú projektovú dokumentáciu predstavuje 16,68 milióna eur s DPH, pričom na financovanie budú využité zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR. Víťaz vypracuje okrem iného urbanisticko-architektonickú štúdiu, projektové dokumentácie ako samotného stavebného zámeru pre povolenia na uskutočnenie stavby a projektovú dokumentáciu na výber generálneho zhotoviteľa stavby vrátane medicínskeho i nemedicínskeho vybavenia.

Dopravu majú zlepšiť križovatka aj železničná zastávka

Územie nemocnice Rázsochy je napojené na mestský okruh a diaľnicu, ktorá prechádza celým mestom. Do územia sú tri príjazdy. V súvislosti so zlepšením dopravnej dostupnosti pre verejnosť je v pláne vytvorenie novej železničnej zastávky s priamym peším prepojením na nemocnicu. Autobusová zastávka je plánovaná priamo pri hlavnom vchode do nemocnice.

Hlavný vjazd a výjazd do nemocnice je navrhnutý z južnej strany z miestnej obslužnej komunikácie na ulici pod Zečákom. Napojenie areálu z južnej strany zabezpečí obojsmerná štvorprúdová zberná komunikácia. Napojenie je navrhnuté prostredníctvom turbookružnej križovatky, ktorá umožní aj ďalšie napojenie plánovaných komunikácií v území a zároveň zabezpečí plynulý prejazd vozidiel v predmetnom uzle.

Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy, Bratislava-Lamač

Investor: Ministerstvo zdravotníctva SR
Počet lôžok: 695
Počet operačných sál: 20
Počet ambulancií: 40
Počet parkovacích miest: 714

Stavebné náklady: 263 000 000 eur
Objekt nemocnice spolu: 155 669,40 m2
Záber plochy – zastavanosť: 31 658 m2
Realizácia: 2. Q2024 – 4.Q 2029