Hotel Kyjev

Naozaj ide hotel Kyjev dole? Vitajte v Hlave 22!

O zápis hotela Kyjev ako NKP (Národnú kultúrnu pamiatku) sa odborníci snažia už niekoľkýkrát. Prsty jednej ruky na zrátanie pokusov nestačia.

Ikonické dielo funkcionalizmu od architekta Ivana Matušíka stojí opäť na rázcestí. Je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, no toto rozhodnutie má odsúhlasiť Ministerstvo kultúry. Budova už v tomto procese nadobudla ochranu. Spoločnosť Lordship, ktorá je vlastníkom budovy, sa proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR odvolala.

Tenzné časy

Odborná verejnosť čaká, či ten povestný palec pôjde hore alebo dole. Developerskej skupine Lordship a „developerovi“, pánovi Georgovi Trabelssiemu (ktorého spoločnosť vlastní OD PRIOR) by pravdepodobne nevyhovovalo vyhlásiť Hotel Kyjev za NKP. Pána Trabelssieho netreba extra predstavovať. Z kedysi človeka blízkemu pánovi Jánovi Slotovi je dnes „developer“.

Stále je to však ten istý podnikateľ, kvôli ktorému sa malebná fara v Žiline, znovu postavená v roku 1777, stala minulosťou. Dôvod? Aby mohol vyrásť megalomanský shopping, ktorého výzor láme srdce snáď každému okoloidúcemu.

Najnovšia známa vizualizácia rekonštrukcie. Námestie umelcov, hotel Kyjev v pozadí.
Najnovšia známa vizualizácia rekonštrukcie. Námestie umelcov, hotel Kyjev v pozadí | Zdroj: Lordship

Zábava, ktorá nás môže stáť veľa

„Proces vyhlásenia objektu polyfunkčného domu (OD Prior a Hotel Kyjev) za NKP v súčasnosti stále prebieha a vo veci nebolo ešte vydané právoplatné rozhodnutie. Správne konanie bolo Pamiatkovým úradom SR začaté dňa 16. 01. 2023 a nasledovali procesné úkony, ktoré viedli k vydaniu rozhodnutia (č. PUSR-2023/377-31/4260/SAB zo dňa 26. 05. 2023), voči ktorému sa účastníci konania odvolali. Rozhodnutie teda nenadobudlo právnu účinnosť a bolo odoslané na preskúmanie odvolaciemu orgánu – Ministerstvu kultúry SR. K dnešnému dňu (3. 11. 2023) nebolo o veci rozhodnuté,“ vysvetlil situáciu exkluzívne pre časopis ASB generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Pavol Ižvolt. Je to presne tam, kde to už byť nemuselo, niekde na nejakom stole ministerstva kultúry. A to môže byť ešte „zábava“.

Čas sú (nielen) peniaze

„Na začiatku tohto roka sme mali radosť, keď po dlhých rokoch rokovaní a zvažovaní rôznych stratégií vznikla projektová dokumentácia citlivej rekonštrukcie Hotela Kyjev, ktorá obnovuje pôvodnú funkciu objektu, pričom rešpektuje pravidlá ochrany pamiatkových hodnôt stanovených pre rekonštrukcie budov v pamiatkovej zóne. Pre túto dokumentáciu máme kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov okrem KPÚ. Žiaľ, rozhodnutie Pamiatkového úradu SR vyhlásiť budovu za národnú kultúrnu pamiatku celý proces zastavilo a pravdepodobne povedie k ďalšiemu chátraniu budovy,“ vysvetľuje Rostislav Novák, generálny riaditeľ spoločnosti Lordship.

Práce na novom hoteli Kyjev na Kamennom námestí v Bratislave.
Rok 1972: Výstavba hotela Kyjev na Kamennom námestí v Bratislave. | Zdroj: TASR

Tu si, prosím, ešte raz prečítajte poslednú vetu. Prekáža spoločnosti Lordship, že KPÚ nedal kladné stanovisko a rozhodol sa vyhlásiť budovu za národnú kultúrnu pamiatku? Pravdepodobne áno. Na mieste je otázka, prečo im to prekáža? Opäť posledná veta: „…rozhodnutie Pamiatkového úradu SR vyhlásiť budovu za národnú kultúrnu pamiatku celý proces zastavilo a pravdepodobne povedie k ďalšiemu chátraniu budovy.“

Spoločnosť Lordship deklaruje, že budova je od uzatvorenia zakonzervovaná a udržiavaná v miere, ktorá bola nutná pre rekonštrukciu v strednodobom horizonte, ktorý sa však z rôznych príčin predĺžil na dlhodobý zámer. Tak prečo chátra? Aké sú povinnosti a práva majiteľa budovy?

Len veľmi stručne: „Vlastníctvom nehnuteľnosti treba rozumieť najmä právo ju držať, užívať a nakladať s ňou vlastnou mocou, ktorá nie je od ničoho a nikoho závislá. Tieto práva platia pre každého vlastníka, pretože ústavné právo ani zákon nerozlišuje medzi druhmi a formami vlastníctva. Vlastnícke právo má pre každého rovnaký zákonný obsah a požíva rovnakú ochranu.“

V tomto konkrétnom prípade iste platí, že čas sú peniaze. A možno veľké! Čas je aj to vzácne, čo teraz už (ne)máme. Nebúrať a rekonštruovať! Vytvoriť si priestor na dialóg s cieľom navrhnúť spôsob života v budúcnosti, v ktorom sa spája umenie, kultúra, sociálne začlenenie, veda a technológie a kvalitné mesto.

Hotel Kyjev, OD PRIOR a Hlava 22

V priebehu správneho konania sa na objekt nazerá ako na národnú kultúrnu pamiatku. Akékoľvek zmeny a zásahy musia byť v zmysle zákona konzultované s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava. Spoločnosť Lordship komunikuje s odborníkmi z rôznych oblastí – architektmi, urbanistami, prevádzkovateľmi obdobných konceptov v zahraničí, pamiatkarmi, zástupcami mestskej časti a magistrátu – a snaží o pravidelnú komunikáciu a spoluprácu s pánom Ivanom Matušíkom, synom autora Hotela Kyjev.

„Veríme, že v pohľade na aktuálny zámer obnovy bývalého Hotela Kyjev nájdeme spoločnú reč, hoci aktuálne máme na dianie okolo NKP rôzny pohľad. Chápeme, že pre pána Matušíka je to osobne citlivá vec. My deklarujeme, že k obnove HK pristúpime citlivo s maximálnym ohľadom na zachovanie pôvodného vzhľadu HK, avšak my pri všetkej snahe bez modernizácie štandardu zo 70. rokov, ktorý zďaleka nevyhovuje požiadavkám na prevádzku ubytovacích kapacít, nedokážeme žiadnu obnovu uskutočniť,“ vysvetľuje Rostislav Novák, generálny riaditeľ spoločnosti Lordship.

Možno je to tak, že sa vlastníci jednotlivých budov (pozemky okolo nich patria z veľkej časti Hlavnému mestu SR Bratislava) boja 100 % ochrany, je však aj možné, že nikto im nevie dať usmernenie, čo presne chrániť a čo nie. Možno je to tak, že pamiatkari nedajú žiadne stanovisko, kým Hotel Kyjev a OD PRIOR nebudú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Keďže developer, konkrétne spoločnosť Lordship, ktorá vlastní Hotel Kyjev, nedisponuje od nikoho záväzným stanoviskom, už pol roka leží žiadosť o vyhlásenie Hotela za NKP niekde na ministerstve. Vitajte v Hlave 22!

Vizualizácia: Hotel Kyjev
Najnovšia známa vizualizácia rekonštrukcie, námestie umelcov. | Zdroj: Lordship

Ikona funkcionalizmu

Syn autora Ivana Matušíka vníma areál na Kamennom námestí cez debaty doma, cez skladanie nekončeného množstva obrovských výkresov a neskôr aj cez sledovanie spracovania a montáže travertínového obkladu zo Spiša. „Keď v roku 1960 navrhol otec vtedy už pracujúci v Štátnom projektovom ústave Obchodu projekty hotela Kyjev a obchodného domu Prior, bol to pokus o zadefinovanie a oživenie stredu mesta.“

Bol to najväčší obchodný komplex, ktorý sa v Bratislave po druhej svetovej vojne postavil. Na vtedajšie obdobie to bol špičkový komplex. (Najmä) obchodný dom PRIOR predstavoval nový spôsob predaja, priniesol mnoho technických noviniek a výnimočných riešení. Jedinečným bol aj remeselne špičkovo zvládnutý obklad fasády travertínom s rôznymi architektonickými detailmi.

Výtvarné dotvorenie významnými slovenskými umelcami, ako boli Trizuliaková, Lettrich, Kompánek, Kočiš a ďalší, umocnilo dojem stavby a bolo povestnou čerešničkou na torte. Kočišova zvonkohra na fasáde vytvorila pojem Bratislavského orloja. Spojenie obchodných, stravovacích a hotelových prevádzok do jedného komplexu a jeho umiestnenie v bezprostrednom kontakte s historickým jadrom bolo prejavom spoločenskej inovácie a nástupu moderného na spotrebu a voľný čas orientovaného spôsobu života.

„Moderné obchodno-spoločenské centrum bolo výrazom jedinečného a neopakovateľného spoločenského nadýchnutia a oslobodenia Československa v 60. rokoch,“ poskytol exkluzívne pre časopis ASB svoje vyjadrenie syn zosnulého architekta diela Matušík ml.

Výstavba OD Prior, v pozadí hotel Kyjev.
Rok 1978: Kamenné námestie, OD Prior tesne pred dokončením, v pozadí hotel Kyjev. | Zdroj: TASR

Čo sa stane, ak Hotel Kyjev vyhlásia za NKP

Na otázku redakcie ASB, čo má v pláne urobiť spoločnosť Lordship v prípade, že bude Hotel Kyjev vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, odpovedal Rostislav Novák, že súčasný stav vníma spoločnosť Lordship ako zmenu pravidiel počas hry.

„Pamiatková ochrana je dnes dostatočne garantovaná pamiatkovou zónou, v ktorej sa objekt nachádza. Žiaľ, nie je možné obnovu uskutočniť bez modernizácie štandardu zo 70. rokov, ktorý zďaleka nevyhovuje požiadavkám na prevádzku ubytovacích kapacít. Požiadavka PÚ na vrátenie interiéru do pôvodného stavu je pre súkromného investora ekonomicky neudržateľná a pravdepodobne povedie k ďalšiemu chátraniu budovy. Samotný PÚ pritom v roku 2013 vydal stanovisko, v ktorom jasne uviedol argumenty, prečo objekt nemá byť uznaný za NKP,“ vysvetľuje Novák.

„Požiadavka zachovania a rešpektovania pamiatkových hodnôt objektov v prípade ich vyhlásenia za NKP je v rozpore s požiadavkami na sfunkčnenie budov a ich modernizáciu v súlade so súčasnými štandardmi,“ uviedol úrad (citácia z vyjadrenia PÚ SR z roku 2013).

„O desať rokov, keď si stav budovy bude ešte viac žiadať obnovu, budeme sledovať 180-stupňový obrat v konaní PÚ, ktorý popiera zásady predvídateľnosti správnych rozhodnutí a kontinuity v rozhodovaní správnych orgánov. Tie sú súčasťou princípu právnej rovnosti a právneho štátu. Preto sme v rámci zákonnej lehoty podali proti rozhodnutiu PÚ odvolanie a veríme, že naše argumenty budú zohľadnené v prospech zachovania pôvodného vzhľadu objektu spĺňajúceho aj moderné štandardy v rámci funkcie ubytovacieho zariadenia,“ hovoria zástupcovia spoločnosti.

Spoločnosť už vyrástla

Ale desať rokov je dlhé obdobie. Dosť dlhé na to, aby spoločnosť vyrástla, aby si uvedomila, čo môže chrániť, za čo môže bojovať. Aká je jej reálna spoločenská objednávka na obnovu lokality Kamenného námestia, Hotela Kyjev a OD PRIOR?

Podľa Ivana Matušíka ml. „je potrebné dúfať, že sa súčasní majitelia postavia čelom k potrebe riadnej obnovy štruktúr s pôvodnými materiálmi a navrhnutými sadovými úpravami, teda že Špitálska ulica sa stane tým, čím bola pôvodne zamýšľaná – mestským bulvárom so stromoradím a zeleňou a Kamenné námestie príjemným miestom na trávenie času. Mne ostáva len dodať, že nielen dúfať, ale sa aj zaujímať a pozerať všetkým zúčastneným aj na prsty, pretože teraz je tá šanca opäť raz niečo nepokaziť.“

Proces vyhlásenia objektu polyfunkčného domu (OD Prior a Hotel Kyjev) si to zaslúži. Spoločnosť sa za tých desať rokov dostala do stavu pochopenia jedného dôležitého poznania: nebúrať, renovovať.