jurigovo namestie

MIB vyhlásil súťaž. Jurigovo námestie potrebuje zásadnú rekonštrukciu

Partneri sekcie:

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Karlova Ves vyhlasujú architektonicko-krajinársku súťaž na rekonštrukciu verejných priestranstiev na Jurigovom námestí.

Jurigovo námestie sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Karlova Ves. Vznikalo v etapách od 70. rokov a tvoria ho viaceré pochôdzne terasy.  Od svojho dokončenia si ani raz neprešlo zásadnou revitalizáciou. Pôvodne bolo plánované ako jedno z dvoch ťažiskových uzlov celého sídliska s obytnými domami, do svahu zapustenými objektmi s občianskou vybavenosťou, verejným priestorom a fontánou. 

Celková plocha riešeného územia je 13 500 m2. Námestie je pešou lávkou prepojené na druhú stranu Karloveskej ulice, kde je silno zastúpená občianska vybavenosť s poliklinikou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, poštou, pobočkou banky a predajňou bicyklov. V súčasnosti je námestie kvôli slabej údržbe vo veľmi zlom stave. 

Cieľom komplexnej rekonštrukcie Jurigovho námestia je naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska. Víťazný návrh súťaže bude riešiť celkovú technickú opravu, výmenu povrchov či viac zelene. 

Prečítajte si kompletné znenie zadania architektonickej súťaže

Rekonštrukcia má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok v parteri budov a vytvorením kultivovaného, fungujúceho a dobre prístupného verejného priestoru, zvýšiť pobytovú funkciu priestoru a poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity.

V návrhu je potrebné vytvoriť prístupné, priechodné, bezpečné a užívateľsky príjemné vertikálne prepojenia jednotlivých úrovní námestia slúžiace aj pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu, seniorov, mladé rodiny aj deti.

Silný charakter, ale nevyhovujúci stav

Priestor má v súčasnosti mnoho bariér, ktoré znemožňujú plynulý pohyb pre rôzne skupiny obyvateľov. Mobiliár je v zlom stave a znižuje tak pravdepodobnosť, že ľudia námestie využijú. 

Zásadným problémom je aj neprítomnosť zelene a zlé hospodárenie so zrážkami. Návrh riešenia by mal zmierniť dopady klimatickej zmeny a vytvoriť prijateľnú mikroklímu využitím vodných prvkov, vodozádržných opatrení a doplnením vegetácie. 

Návrh okrem toho prinesie aj riešenie proti zatápaniu a zatekaniu, či prípadnému premŕzaniu povrchov v zime, ktoré sú aktuálnymi problémami na viacerých miestach. 

Súčasťou riešenia je aj nové osvetlenie, ktoré bude navrhnuté tak, aby bol priestor rovnomerne nasvietený a zároveň svetlo nezasahovalo do susediacich obytných budov.

Jurigovo námestie je vysoko komplexné prostredie so silným charakterom, aktuálne v nevyhovujúcom stave, ktorý si vyžaduje novú spoločnú víziu pre celý systém terás, schodísk, rámp, lávok, podzemných a nadzemných stavieb vo svahu a v úrovni nad Karloveskou ulicou. Pre miestnych obyvateľov miesto pre život, dôležitá trasa a pobytový priestor, pre architektov a výtvarníkov veľmi podnetná téma na prácu,“ vysvetľuje Peter Lényi riaditeľ Sekcie súťaží na MIB. 

Dielo, ktoré posilní identitu

V rámci prípravy súťaže boli vypracované v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave stavebno-technický aj statický posudok. Rovnako sa realizovali 3D scan a geodetické zameranie pre 3D model a digitálnu dokumentáciu.

Ešte pred vyhlásením súťaže sa zrealizovali alebo realizujú na námestí opravy havarijných stavov, ako je odstránenie poškodenej dlažby, oprava povrchov, výmena dočasného zábradlia pri fontáne, rekonštrukcia odtokových žľabov a výmena kočíkových nájazdov na schodiskách, spolu s doplnením osvetlenia na zvýšenie bezpečnosti. 

Okrem komplexnej úpravy súťaž prinesie aj návrh nového umeleckého diela, ktoré by malo byť vhodne umiestnené a zároveň nápadité. Dielo by malo byť dôležitou súčasťou priestoru a posilniť lokálnu identitu.

V danej lokalite sa nachádza aj niekoľko existujúcich umeleckých diel, napríklad dodnes funkčná fontána od Teodora Lugsa, Eugénie Lugsovej a Jozefa Fabianeka, atypický mezonetový bytový dom, či stĺp Meranie času. V návrhu je teda možné nenavrhovať nové dielo, ale pracovať, rozvíjať alebo nadviazať na kvality súčasných umeleckých diel

Výsledky dvojkolovej anonymnej súťaže budú známe koncom tohto roka. Návrh samotnej rekonštrukcie počíta s jej časovým a priestorovým etapizovaním, keďže ide o komplexnú opravu a investíciu.

Red