VIzualizácia nového banskobystrického parku

Banská Bystrica môže revitalizovať park. Takto bude vyzerať

Banskobystrická samospráva môže pokračovať v plánoch na revitalizáciu mestského parku na Tajovského ulici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Samospráva sa už niekoľko rokov usiluje získať právoplatné povolenie na revitalizáciu mestského parku od príslušných úradov. Konania sa však neustále naťahujú pre opakujúce sa odvolania jednej fyzickej osoby a Združenia domových samospráv vedeného Marcelom Slávikom.

Na základe týchto odvolaní sa natiahol napríklad celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) o viac ako deväť mesiacov. Až následne mohlo mesto požiadať príslušný stavebný úrad o začatie stavebného konania.

Dňa 19. marca 2021 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodol, pričom sa nestotožnil s námietkou uvedenou v podnete a nesúhlasil ani s tvrdením, že realizáciou navrhnutej obnovy parku nebude zachovaný a prezentovaný jeho pôvodný tvar.

Naopak, táto najvyššia odborná inštitúcia zaoberajúca sa ochranou pamiatok na Slovensku zastáva názor, že návrh riešenia revitalizácie mestského parku sa podriaďuje pôvodnej historickej koncepcii parku a realizácia obnovy podľa projektu nezmenší pamiatkové hodnoty predmetnej národnej kultúrnej pamiatky. Hlavným nositeľom týchto hodnôt je vegetačná zložka a stavebné objekty v parku ako mobiliár, osvetlenie či fontány sú jej podriadené.

VIzualizácia nového banskobystrického parku
VIzualizácia nového banskobystrického parku | Zdroj: Banská Bystrica

Nevyhovujúci stav

Mestský park bol založili v roku 1821. Od svojho vzniku si takmer v plnom rozsahu zachoval do súčasnosti svoje pôvodné hranice, výmeru, kompozíciu, ktorú tvorili prísne priame alebo kruhové línie umocnené rovnako prísnou a priamou líniou výsadieb, s centrálne umiestnenou kruhovou plochou. Z pôvodných prípadne neskorších výsadieb sa v parku zachovali viaceré hodnotné dreviny.

Na jeho kráse sa ale podpísal zub času. Chodníky majú nevhodný asfaltový povrch, sú poškodené a poprerastané trávou a koreňmi. V trávnatých plochách sú vyšliapané neupravené chodníčky, mobiliár a zariadenie parku je po hranici svojej životnosti, píše sa v správe pre EIA.

Lampy sú vysoké a osvetľovacie telesá sa dostávajú do korún stromov, čím je znížená ich osvetľovacia schopnosť. Objekty vybavenosti umiestnené v rámci parku sú v zlom technickom stave, niektoré sú nefunkčné.

Starý altánok
Starý altánok | Zdroj: Banská Bystrica

Starý aj nový altánok

„Obnova parku na Tajovského ulici patrí k najdiskutovanejším témam v našom meste. Po viacerých útokoch na samosprávu a po rôznych diskusiách na sociálnych sieťach som rád, že najväčšia garancia pamiatkovej ochrany na Slovensku nám dala za pravdu a potvrdila, že projekt revitalizácie mestského parku je v súlade so všetkými pravidlami obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Tento priestor má obrovský potenciál a naším dlhoročným cieľom je zrevitalizovať park po estetickej stránke, k čomu patria nové chodníky, mobiliár a osvetlenie, ale aj ošetrenie starých drevín a dosadenie novej zelene,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Najviac námietok pri predstavení projektu obyvateľom dostala samospráva k novému altánku. Bude dominantou centra parku, pričom bude rozdelený na javisko a hľadisko s prvkami drobného mobiliáru. Navrhovaným riešením bude zachovaný centrálny priestor parku, ktorý ale svojou otvorenosťou bude môcť mesto využívať aj na iné formy aktivít, napríklad hudobných.

Vďaka rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR môže samospráva pokračovať v plánoch na revitalizáciu. Aktuálne opäť prebieha stavebné konanie a v prípade, že mesto získa právoplatné stavebné povolenie, požiada o financovanie celého projektu z eurofondov.

Starý drevený altánok, ktorý je po rokoch v zlom technickom stave a z pohľadu užívateľnosti nespĺňa súčasné nároky na jeho kultúrno-spoločenské využitie, patrí podľa mnohých obyvateľov k parku. Samospráva sa rozhodla, že zostane zachovaný a jeho autentická kópia sa umiestni k novému detskému ihrisku. Bude bezbariérový a vznikne v ňom priestor na oddych pre rodičov a verejná knižnica.Aké ďalšie zmeny v parku nastanú

Pešie ťahy sa vrátia na historicky známe trasy s pôvodnou šírkou, odstránia sa neskoršie prepojenia a nánosy.  Pri oblúkovom pešom ťahu sa obnovia oddychové niky, ktoré časom zanikli. Povrch peších ťahov bude v prevedení biomlat s vsadenou oceľovou pásovinou. Časti mlatu vymedzené pásovinami budú valcované, po stranách iba mechanicky zhutnené, aby nepoškodzovali koreňe drevín.

Úprava zelene smeruje k očisteniu od kompozične a zdravotne málo hodnotných stromových jedincov. Namiesto tují budú v strednej časti, takzvanom korze, kvitnúce jablone. Ostatná stromová výsadba bude v tejto etape projektu dopĺňaná z listnatých stromov pôvodne sa vyskytujúcich v parku. Do voľných plôch parku sa vysadia ako kvitnúci a prefarbujúci akcent štyri skupiny stromov tvorené z pagaštanu pleťového, javora ohnivého a muchovníka hladkého.

Centrálny priestor korza je koncipovaný symetricky, tak ako to bolo v parku pôvodne, ale v súdobom výraze vo forme novotvaru. Ostatná vzrastlá alejová výsadba a zelené plochy sú vnímané formou Anglickej – rozvoľnenej záhrady a podstatné je tu v návrhu riešenia akceptovať alejovitosť výsadby.

VIzualizácia nového banskobystrického parku
VIzualizácia nového banskobystrického parku | Zdroj: Banská Bystrica

V centrálnej časti korza po stranách “námestia” sú navrhnuté fontány s pitnými prvkami. V kompozičnej osi parteru budú aj umelecké prvky – jestvujúca upravená Socha matky s dieťaťom a v ďalšej etape reštaurovaná replika-novotvar tufového napájadla – Grotty.

Zmiznú všetky prvky, ktoré pôsobia rušivo. Na volejbalovom ihrisku odstránia všetky novodobé nánosy ako tribúny, oplotenia, spevnené plochy a neskôr aj obslužný objekt skladu (wc). Pôvodné detské ihrisko bude taktiež v zmysle požiadaviek pamiatkového úradu odstránené a preložené do priestoru voľnočasových aktivít. V novom návrhu s nepočíta s  odpočívadlom s mlynskými kameňmi. Pamätnú tabuľu SNP premiestnia. Mobiliár je riešený ako novotvar,  nakoľko historická koncepcia mobiliáru nie je známa.

Pribudne nové osvetlenie. Oproti pôvodnému riešeniu sú primerane dosvetlené aj časti, v ktorých pôvodne osvetlenie nebolo. Pre návrh realizovali nové prepočty, na základe ktorých boli svietidlá rozmiestnené a bola určená ich optika a zdroj svetla.

SITA, raj