Spojená škola BORY FELIX

Bratislavské Bory sa posunú vpred. Budú mať spojenú školu a v nej učiteľské apartmány

Štvrť medzi bratislavským Lamačom a Devínskou Novou Vsou od roku 2017 postupne rastie s novými etapami výstavby a obyvateľmi. Prirodzenou potrebou je moderná školská infraštruktúra pre deti v predškolskom veku a žiakov.

Prvú materskú školu s piatimi triedami tam postavil developer Penta Real Estate v roku 2021. Do budúcnosti pripravuje spoločnosť Bory omnoho väčší projekt pod názvom Spojená škola FELIX-BORY s materskou,  a základnou školou a gymnáziom na okraji rozvojovej časti Borov.

Škola je navrhnutá veľkoryso, poskytne aj štartovacie bývanie pre učiteľov, čo je veľké plus, pretože hlavné mesto zápasí s nedostatkom pedagógov. Zámer predložila spoločnosť Bory, ktorej predchodca bol LAMAČ PARK, do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a v júni ho uverejnil Enviroportál. Investor zabezpečil dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola podkladom pre hodnotenie v rámci zámeru pre zisťovacie konanie.

Zeleň v areáli Spojenej školy BORYF FELIX
Zeleň v areáli Spojenej školy BORYF FELIX | Zdroj: EIA

Školský komplex je umiestnený na juhovýchodnej strane pozemku. Hlavný vstup je bezbariérový, orientovaný smerom k navrhnutej verejnej komunikácii, maximalizuje školský dvor. Budova vytvára aj prirodzenú bariéru medzi ulicou a exteriérovými plochami školského dvora. Stáva sa tak akýmsi ochranným prvkom, ktorý aj eliminuje hluk z neďalekej diaľnice. V areáli sú 4 % parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Súčasťou dopravného prístupu k škole je možnosť príjazdu autobusov a vozidiel zásobovania vrátane odvozu odpadu OLO, na ktoré sú navrhnuté dopravné komunikácie. Návrh sa bezbariérovo napája na okolité chodníky a cyklotrasy.

Objekt má päť nadzemných podlaží. Jeho základňu tvorí podnož prízemia s rôznymi doplnkovými funkciami, na ktorom je päť kociek – funkčných blokov s triedami podľa ročníkov. Obálka budovy školy sa skladá z rôznych typov fasád, ktoré prezrádzajú funkčnú náplň, ktorá sa za nimi odohráva. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni (súčasťou objektu je kuchyňa) v troch fázach a samostatnou jedálňou v materskej škole.

Materská škola v južnej časti prízemia je funkčne a prevádzkovo oddelená od zvyšku školy a má vytvorený vlastný vstup. Žiaci školy majú mať k dispozícii telocvičňu, ktorá je spojená so školou a tvorí s ňou súvislý celok. Spolu s jedálňou a vstupnými priestormi sú umiestnené na 1. nadzemnom podlaží. Základná škola s 27 triedami (24 až 29 žiakov v triede) je na 2. a 3. nadzemnom podlaží s administratívnou časťou.

Gymnázium je umiestnené na 4. nadzemnom podlaží spolu s administratívou. Štartovacie bývanie pre učiteľov tvoria malometrážne apartmány a školiace priestory pre nich sú na 5. nadzemnom podlaží spolu s technickou vybavenosťou.

Pôdorysne je typické podlažie školy členené architektonicky a kompozične. Ročníky sú rozdelené na „clustre“, ktoré sú rozmiestnené tak, aby bola každá učebňa rovnomerne presvetlená.

Triedy navzájom prepája spoločenský priestor, ktorý je členený na menšie časti. Tie sú tematický definované podľa ročníkov, ktoré prepája. Sociálne priestory na každom podlaží sú rozdielne a prispôsobené veku žiakov. Dochádza tak k interakciám detí navzájom medzi triedami v rámci jedného ročníka.

Umiestnenie Spojenej školy BORY FELIX
Umiestnenie Spojenej školy BORY FELIX | Zdroj: EIA

V areáli pribudnú sadové úpravy. Súčasťou školského dvora sú rôzne ihriská a športové plochy, ktoré sú osadené prvkami malej architektúry – športové náradie, basketbalové koše, futbalové brány, exteriérové športové náradie. Nebudú chýbať lavičky, areálové osvetlenie a informačný systém. Časť areálu školy bude z bezpečnostných dôvodov uzavretá areálovým oplotením s dĺžkou 460 m na južnej, západnej a severnej hrane pozemku.

Spojená škola FELIX-BORY, Bratislava
Investor: Bory
Generálny projektant: SIEBERT + TALAŠ
Náklady: 15 mil. eur)
Parkovacie miesta: 39
Podlahová plocha: 13 210 m2
Stav: zámer v EIA
Realizácia: 2025 – 2028