Umiestnenie zdravotníckeho kampusu Bory v území

Zdravotnícky kampus pri Boroch v Bratislave nebude. Čo sa stalo?

Partnerom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v zámere Zdravotníckeho kampusu nebude Svet zdravia z Penta Hospitals  s nemocnicou Bory. Na novom koncepte pracuje s vysokými školami a Univerzitnou nemocnicou Bratislava. Pôvodný zámer považuje kraj  za nerealizovateľný.

Kým Nitriansky samosprávny kraj má zámer novej zdravotníckej školy v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), BSK sa  s predstavou zdravotníckeho vzdelávacieho centra pre stredné školy  musel vrátiť na pomyselnú štartovaciu čiaru.

„Počas projektovej prípravy sa ukázalo, že pozemky ponúknuté zo strany spoločnosti Penta Hospitals sú vzhľadom na priestorové a kapacitné potreby Kampusu priestorovo nevyhovujúce a nepostačujúce,“ uviedol predseda kraja Juraj Droba.

Časť pozemkov stále nebola majetkovoprávne vysporiadaná, a zároveň cez inú časť pozemkov viedli inžinierske siete vysokého napätia s ochranným pásmom. Droba dodal, že preto nie je možné sa uchádzať o externé zdroje financovania na výstavbu zdravotníckeho kampusu.

Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava k tomu uviedol, že S BSK  rokujú o konkrétnych možnostiach spolupráce, ktorá bude zameraná  na odbornú výuku, na zlepšenie vzdelávania . Univerzitná nemocnica Bratislava má najväčšie výučbové centrum pre budúcich zdravotníkov na Slovensku.

Zámer vybudovania kampusu schválili krajskí poslanci 31. marca 2023. Na základe zámeru preto Bratislavský samosprávny kraj pristúpil k obstaraniu a zadaniu prípravy urbanistickej štúdie ako prvého kroku projektovania výstavby kampusu.

BSK ako zriaďovateľ stredných zdravotníckych škôl chcel vybudovať komplexnú infraštruktúru – školu, internát, telocvičňa-pre vzdelávanie vrátane priestorov pre simulačné centrum, ktoré bude slúžiť ako cvičná nemocnica. V dispozíciách školských budov sa upúšťa od rozdeľovania učební na kmeňové a odborné a pristupuje sa k budovaniu multifunkčných priestorov