Byty na Slovensku

Novela zákona má priniesť zvýšenie výstavby cenovo dostupného nájomného bývania

Pre nové žiadosti podané od roku 2022 sa zvyšuje maximálny limit úveru na obstaranie nájomných bytov z doterajších 1 350 eur na 1 500 eur na štvorcový meter bytu.

Výstavba cenovo dostupného nájomného bývania v mestách a obciach by sa mala zvýšiť. To je zámer poslaneckej novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom tohto roka.

Samosprávy a súkromný sektor by podľa očakávania mohli mať väčší záujem o obstarávanie nájomných bytov, aby sa rozšírila ich ponuka s cenovo dostupnou výškou nájomného.Pre nové žiadosti podané od roku 2022 sa zvyšuje maximálny limit úveru na obstaranie nájomných bytov z doterajších 1 350 eur na 1 500 eur na štvorcový meter bytu.

V prípade preukázania nárastu obstarávacích nákladov na nájomné byty počas výstavby bude možné zvýšenie financovania dodatočným navýšením úveru zo štátneho fondu, a to až do výšky limitu obstarávacích nákladov, platného v čase priznania pôvodnej podpory. Dôvodom týchto zmien je rast cien stavebných prác a materiálov.

Novela tiež umožňuje poskytnúť úver aj na stavebné úpravy existujúcich bytov v budovách, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Bude tak možné podporiť úpravy bytov v meštianskych domoch, čo by malo oživiť centrá miest a pomôcť záchrane historického a kultúrneho dedičstva.

Zlepšia sa aj podmienky pri získaní úveru na obstaranie bytu rodinám s maloletým dieťaťom do veku šiestich rokov. Lehota na splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu sa predlžuje z piatich na desať rokov, malo by to optimalizovať náklady pri prestavbe budov na nájomné byty.

ŠFRB bude môcť počas účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory do ukončenia jej čerpania zvýšiť podporu, ak o to žiadateľ požiada. Zvýšenie poskytnutej podpory nebude považované za poskytnutie ďalšej podpory na ten istý účel.

Žiadateľ o úver – právnická osoba bude môcť preukázať schopnosť splácania úveru aj pristúpením jej materskej spoločnosti s väčšinovým obchodným podielom k záväzku z úveru voči ŠFRB. Tento žiadateľ bude povinný zachovať nájomný charakter obstaraného nájomného bytu počas najmenej 30 rokov. Cieľom je zvýšenie záujmu o obstaranie nájomných bytov zo strany súkromného sektora.

SITA