Juraj Suchanek

Hlavné mesto by malo zrýchliť povoľovanie trojnásobne, myslí si šéf IUR

Dostupnosť bývania v hlavnom meste SR je dlhodobým problémom. Pomôcť môže jedine nová výstavba bytov. Každému novému bytu však predchádza dlhý povoľovací proces. V jeho úvode vydáva Bratislava záväzné stanoviská, ktorých vydanie dnes trvá viac ako pol roka. Mesto má rok na to, aby pridalo.

Samospráva hlavného mesta v záväznom stanovisku potvrdzuje súlad pripravovaných stavieb s územným plánom. „V súčasnosti ich vydanie trvá v priemere vyše pol roka,“ hovorí výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek. Podľa novej legislatívy to bude môcť byť maximálne 90 dní. Zákony o územnom plánovaní a výstavbe budú platné už od apríla 2024.

Po tomto dátume bude pre stavby bytových domov zákonom stanovená lehota 60 dní (resp. 90 dní pre vyhradené stavby). Na stanoviská doručené po lehote sa nebude prihliadať a stavebný úrad bude mať za to, že mesto nemá pripomienky.

Trvanie vydania záväzných stanovísk stavieb s 10 a viac bytovými jednotkami (2019 až 2022)

Súhlasné záväzné stanovisko 2019 2020 2021 2022
Počet ZS 15 25 31 16
Priemerné trvanie 286 231 134 187
Priemerné trvanie zverejnenia 39 53 27 58
Priemerné trvanie reálneho vydania stanoviska 315 274 151 234
Počet bytových jednotiek 2888 1900 2519 1676

Priemerné trvanie = Trvanie od podania žiadosti do vydania stanoviska
Priemerné trvanie zverejnenia = Trvanie od vydania stanoviska po zverejnenie stanoviska
Priemerné trvanie reálneho vydania stanoviska = Dátum vydania nezodpovedá reálnemu podpisu stanoviska a jeho „expedíciu“ žiadateľovi. Odhadovaná doba „expedície“ je 10 dní pred zverejnením.
Priemerné lehoty sú pre ľahšiu prehľadnosť zaokrúhlené na celé dni.
(Dáta spracoval Inštitút urbánneho rozvoja zo všetkých záväzných stanovísk, ktoré zverejnilo hlavné mesto na svojej webstránke k 15.12.2022 )

K štatistike pridalo IUR komentár:

„V úvode volebného obdobia dobiehal magistrát množstvo nahromadených žiadostí z minulosti, čo sa odzrkadlilo na dlhších lehotách. Celkovo bol v prvých troch rokoch viditeľný trend zrýchlenia vydávania stanovísk. Žiaľ, v roku 2022 bol badateľný opäť výrazný nárast času, ktorý magistrát potreboval na vydanie záväzných stanovísk. Častou argumentáciu hlavného mesta je, že stavebníci podávajú nekvalitné, resp. nekompletné podania a tie je nutné dopĺňať – čím sa trvanie prirodzene predlžuje. Mnohé z požadovaných doplnení ale nie sú spôsobené chybou predkladateľov žiadostí, ale nejasným výkladom územného plánu, ako aj vopred neznámymi požiadavkami mesta. Aj v prípade prerokovania projektov formou získania stanoviska k investičnému zámeru, mesto svoje požiadavky mení a z toho vyplývajú aj mnohé požiadavky na doplnenie žiadostí o záväzné stanovisko. Rovnako je z pohľadu štatistiky dôležitý fakt, že v prípade elektronického podania je doplnenie možné len opätovným podaním žiadosti, takže nie je viditeľná celá dĺžka procesu, len posledné podanie.“

Trvanie vydania záväzných stanovísk stavieb s 10 a viac bytovými jednotkami (2019 až 2022)

Súhlasné záväzné stanovisko 2019 2020 2021 2022
Počet ZS 3 9 16 7
Priemerné trvanie 122 115 111 180
Priemerné trvanie zverejnenia 50 37 28 42
Priemerné trvanie reálneho vydania stanoviska 162 142 129 212
Počet bytových jednotiek 195 514 1310 801

„Za štyri roky bolo z celkového počtu kladne posúdených žiadostí nedopĺňaných iba približne 40 percent. Aj keď v týchto prípadoch bola priemerná lehota ich vydania nižšia, naďalej ostáva vysoká. Opäť je zrejmý výrazný nárast v roku 2022,“ konštatuje IUR.

Ak v roku 2020 trvalo mestu pri kompletne podaných žiadostiach reálne vydanie stanoviska približne 212 dní, nevyhnutné bude za 14 mesiacov tento proces zrýchliť asi trojnásobne. „Ostáva dúfať, že Bratislave sa podarí súvisiace procesy optimalizovať. Len tak bude hlavné mesto naďalej schopné relevantne sa vyjadrovať k jednotlivým projektom vznikajúcim na jeho území,“ povedal Suchánek. IUR je pripravený zintenzívniť spoluprácu s mestom pri nastavení korektných a jasných procesov v súlade s novou legislatívou.

Sídlo primátora Bratislavy - Primaciálny palác
Sídlo primátora Bratislavy – Primaciálny palác | Zdroj: iStock

IUR konštatuje, že mesto má formálne definované pravidlá  žiadosti o záväzné stanovisko a jej prílohy, rovnako umožnilo aj podávanie žiadostí a príslušnej dokumentácie elektronicky. „Žiaľ, stále nie sú jasne definované a zverejnené pravidlá v oblasti požiadaviek mesta nad rámec územného plánu a v niektorých bodoch je nejasný aj územný plán a jeho interpretácia., upozornil Suchánek. Aktuálne sú stavebníci konfrontovaní s nejasnými požiadavkami magistrátu na rozlišovanie balkónov a lodžií.

V  oblasti lehôt sa podľa Suchánka situácia za posledné štyri roky viditeľne neposunula. Mesto síce zapracovalo na zrýchlení vydávania záväzných stanovísk, to sa ale udialo len pri jednoduchých stavbách a infraštruktúre. Ani po celom volebnom období mesto nestanovilo žiadne lehoty. Reálne trvanie vydanie záväzných stanovísk sa veľmi neskrátilo a v roku 2022 sa naopak oproti roku 2021 výrazne predĺžilo.