LD Machnáč

Okresný úrad nepochopiteľne zastavil vyvlastňovacie konanie liečebného domu Machnáč

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) vznikla v roku 2019 s cieľom záchrany a obnovy liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Odvtedy vybudovala spoločenstvo národných a medzinárodných inštitúcií, európskych a amerických univerzít, prepojila komunity a jednotlivcov, ktorí by svojím odborným hlasom podporili procesy záchrany výnimočného funkcionalistického liečebného domu

Priebežne sa SJK snažila nadviazať komunikáciu s vlastníkom liečebného domu, so schránkovou firmou Keorlen Trade s. r. o., sídliacou momentálne v Uherskom Hradišti v Českej republike. Neúspešne. V mene záchrany liečebného domu Machnáč a v mene ochrany kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky pristúpila SJK k poslednému možnému kroku – k podaniu návrhu na vyvlastnenie Machnáča vo verejnom záujme za finančnú náhradu.

Tento návrh bol podaný na Okresný úrad v Trenčíne v septembri 2021. Finančnú náhradu určil nezávislý súdno-znalecký posudok všeobecnej hodnoty stavby a pozemkov, ktoré sú zapísané ako národná kultúrna pamiatka. Vyvlastňovací orgán – Okresný úrad v Trenčíne návrh v septembri 2021 prijal a zahájil konanie.

V júni 2022 prebehlo ústne pojednávanie a následne pokračoval vyvlastňovací proces, ktorý do apríla 2023 trval takmer 20 mesiacov. Koncom apríla, napriek splneniu všetkých prísnych a zákonných podmienok zo strany SJK a aktívnemu prístupu SJK, sa vyvlastňovací orgán – Okresný úrad v Trenčíne rozhodol vyvlastňovací proces zastaviť.

LD Machnac c Andrea Kalinova 2018
LD Machnáč | Zdroj: Andrea Kalinova

“Sme zarazení postupom OÚ v Trenčíne. Máme za to, že z našej strany boli splnené všetky zákonné požiadavky na riadne ukončenie procesu vyvlastnenia vo verejnom záujme. Zastavenie procesu považujeme za procesne nesprávny a svojvoľný krok bez zákonnej opory, voči ktorému sme sa riadne odvolali,” zhrnul riaditeľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara, n. o., Martin Zaiček.

„Sme presvedčení, že Okresný úrad v Trenčíne, jeho vyvlastňovací orgán nebol schopný kompetentne obsiahnuť výklad zákona o vyvlastnení, nezákonne ukladal povinnosti SJK a porušil zásady súčinnosti a zásady nezaťažovania účastníkov konania, právni zástupca SJK – advokátska kancelária Dentons Europe CS LLP v odvolaní konštatuje aj ďalšie vady správneho orgánu. Nezákonnosť rozhodnutia o zastavení vyvlastňovacieho konania Okresným úradom v Trenčíne je priam flagrantná,“ skonštatovala predsedníčka Správnej rady SJK Bohunka Koklesová.

Je nepochopiteľné, že v čase prebiehajúceho 20-mesačného vyvlastňovacieho procesu nedošlo zo strany schránkovej firmy Keorlen Trade s. r. o. k základnej údržbe liečebného domu Machnáč, majitelia nezabezpečili vstup do budovy, budova aj naďalej chátra a je devastovaná. Iniciatíva „vyvlastniť budovu liečebného domu Machnáč“ vznikla zdola, ide o iniciatívu odborne kompetentných ľudí, ktorí na vlastné náklady a na úkor vlastného času sa snažia niečo so stavom národnej kultúrnej pamiatky robiť.

Suplujú tak povinnosti štátu, najmä Pamiatkového úradu SR, ktorý má zákonom stanovenú právomoc vykonávať aktívny dohľad nad pamiatkou a súčasne vynucovať od majiteľov dodržanie povinností majiteľa voči národnej kultúrnej pamiatke. Napriek havarijnému stavu a prehlbujúcej sa degradácii pamiatky bol pamiatkový dohľad vykonaný Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne naposledy v roku 2018, pred piatimi rokmi.

Spoločnosť Jaromíra Krejcara vyzýva:

  1. Pamiatkový úrad SR, aby si plnil svoje zákonom uložené povinnosti voči národnej kultúrnej pamiatke – liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.
  2. Majiteľa schránkovej firmy Keorlen Trade s. r. o. sídliacu v Uherskom Hradišti, aby verejnosti detailne predstavil plán obnovy kultúrnej pamiatky.
  3. Ministerstvo kultúry SR, aby vystúpilo z pasivity, pretože jeho povinnosťou je vykonať všetky potrebné kroky k záchrane liečebného domu Machnáč. Okrem iného, dohliada nad výkonom úloh Pamiatkového úradu SR. Povinnosťou Ministerstva kultúry SR nie je deklaratívne hovoriť o záchrane kultúrneho dedičstva, ale v skutočnosti vykonať kroky k náprave.

Okresný úrad v Trenčíne, Pamiatkový úrad SR, Ministerstvo kultúry SR disponujú odbornou a politickou mocou, ktorá by mala smerovať k aktívnej záchrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Nie je možné, aby ľudia donekonečna suplovali povinnosti štátu: architekti, vysokoškolskí pedagógovia, právnici, ekonómovia, dobrovoľníci, študenti.

Okresný úrad Trenčín celkovo svojim pomalým postupom vo vyvlastňovacom konaní a napokon zastavením konania vychádza v ústrety snahám vlastníkov o naťahovanie času, aby devastácia funkcionalistickej stavby Jaromíra Krejcara, výnimočnej stavby európskeho funkcionalizmu, bola dokonaná.

Zastavením vyvlastňovacieho konania umožnil Okresný úrad Trenčín, aby vlastník previedol stavbu na ďalšiu – nekontaktnú schránkovú firmu. SJK preto vyjadruje vážne obavy o ďalší osud liečebného domu Machnáč, pokiaľ sa príslušné orgány budú naďalej schovávať pred tým, čo je ich zákonným poslaním.

Zdroj: Spoločnosť Jaromíra Krejcara