image 73364 25 v1

NÁRODNÁ CENA ZA PRODUKTOVÝ DIZAJN 2015

Po dvojročnej prestávke vypísalo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a za spoluúčasti Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dvanásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za produktový dizajn 2015.

Po prvýkrát v histórii súťaže sa organizátori rozhodli organizovať súťaž každý rok a hodnotiť striedavo samostatne produktový a komunikačný dizajn. NCD 2015 je v tomto zmysle zameraná na profesionálny a študentský produktový dizajn.

Dôvodov pre rozdelenie súťaže bolo viac – jedným z nich boli aj dlhoročné skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov. V predchádzajúcom ročníku súťaže nebola na základe rozhodnutia medzinárodnej odbornej poroty udelená Národná cena za dizajn v kategórii komunikačný dizajn. Toto bol tiež jeden z podnetov, keď sa organizátori rozhodli dať dvom hlavným kategóriám (produktovému a komunikačnému dizajnu) viac samostatného priestoru, čo umožnilo rozšíriť nomenklatúru súťaže, udelenie viacerých cien ako aj menovanie menšej a špecializovanejšej poroty. V neposlednom rade je možné prihlásené práce lepšie prezentovať formou výstavy, nakoľko prezentácie produktového a komunikačného dizajnu vyžadujú odlišný prístup.

12. ročník súťaže bol vyhlásený v súlade s pozmeneným štatútom a inovovanými súťažnými podmienkami. Pre súťažiacich pribudla nová kategória – Experimentálny produktový dizajn, do ktorej sa mohli prihlásiť profesionáli aj študenti.

Zmena sa týkala aj vyhodnotenia súťaže – prihlásené dizajny posúdila len 7 členná porota s medzinárodným zastúpením. Súťažiaci mohli získať aj viac ocenení.

Do súťaže sa zaregistrovalo celkovo 134 prihlášok, z toho autori predložili porote na posúdenie 121 prác; 58 v kategórii profesionálny produktový dizajn, 44 v kategórii študentský produktový dizajn a 19 v novej kategórii experimentálny produktový dizajn.

Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 30. – 31. 3. 2015 sedemčlenná medzinárodná porota v zložení: Anton Bendis, dizajnér – predseda poroty, členovia – Pavel Masopust, dizajnér, Lenka Žižková, teoretička dizajnu, pedagogička ČR, Ferdinand Chrenka, dizajnér a pedagóg, Peter Paliatka, dizajnér, pedagóg, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka Odboru medzinárodných aktivít Slovak Business Agency. Na základe prihlásených prác porota udelila Národnú cenu za produktový dizajn 2015, Národnú cenu za experimentálny produktový dizajn 2015 a 2 Ceny za produktový dizajn 2015 pre profesionálov bez rozdielu poradia.

Najlepšia práca v kategórii študentský produktový dizajn získala Cenu ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Porota využila možnosť neudeliť cenu – nebola udelená Cena za trvalo udržateľný produktový dizajn, ktorá bola v tomto roku novinkou. Namiesto nej bola udelená jedna Cena poroty naviac.. Medzinárodná tiež porota odsúhlasila nominácie na Zvláštnu cenu ministra kultúry SR pre osobnosť za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu a Zvláštnu cenu ministra hospodárstva pre výrobcu, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii. O udelení týchto cien rozhodnú ministri príslušných rezortov.

Okrem cien, ktoré udelila odborná porota získa cenu aj víťaz internetového hlasovania na stránke www.scd.sk a svoju cenu udelia aj novinári.
Mená víťazov budú zverejnené dňa 29. mája 2015 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, spojenom s odovzdávaním cien v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave.

Podujatie bude súčasťou programu DAAD 2015. Široká verejnosť sa oboznámi s víťaznými a vybranými súťažnými prácami na výstave v galérii dizajnu Satelit na prízemí Hurbanových kasární, Kollárovo nám. 10 v čase od 30.mája – 12. júla 2015. Katalóg k súťaži, bude súčasťou časopisu Designum číslo 2/2015.

Zdroj: Slovenské centrum dizajnu