Energetická efektívnosť v podnikoch

Zapojte sa do prieskumu o zvyšovaní energetickej efektívnosti v podnikoch

Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a vo svetových ekonomikách zohrávajú zásadnú úlohu. Energetické audity im majú pomôcť odhaliť, ako môžu znížiť spotrebu energie.

Podľa analýzy Medzinárodnej energetickej agentúry tvoria malé a stredné podniky najmenej 13 % globálnej ročnej konečnej spotreby energie. Je to asi jedna tretina dopytu po energii v priemysle a službách.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME prieskum s cieľom zistiť, aké sú reálne potreby podnikov v tejto oblasti a čo sú hlavné prekážky pri využívaní energetických auditov.

Slovenskí malí a strední podnikatelia, ale aj organizácie a špecialisti zaoberajúci sa znižovaním spotreby energie, sa môžu do medzinárodného prieskumu zapojiť do 30. novembra 2021. Čím viac odpovedí bude k dispozícii, tým presnejšie bude možné identifikovať rôzne prekážky.

Energetické audity nie sú v súčasnosti na Slovensku pre malé a stredné podniky povinné, informácie z nich však bývajú užitočné. Analýzou dostupných dát z vykonaných energetických auditov v rokoch 2015 až 2019 bolo zistené, že potenciál energetických úspor malých a stredných podnikov na Slovensku je na úrovni 15 %.

Zámerom projektu LEAP4SME je podporiť členské štáty EÚ pri vytváraní alebo zlepšovaní účinných politík zameraných na zvýšenie motivácie malých a stredných podnikov, aby realizovali úsporné opatrenia vyplývajúce z energetických auditov.

Jeho súčasťou je aj mobilizácia súkromných zainteresovaných strán a stakeholderov a návrh účinných riešení na dosiahnutie energetických aj neenergetických výhod. Tento projekt je financovaný z programu Horizon 2020.

Prieskum je rozdelený do dvoch sekcií:

  • Prvá je určená pre organizácie, od národných agentúr a obchodných združení až po ministerstvá, mimovládne organizácie a priemyselné združenia.
  • V druhej časti sa môžu podnikatelia priamo vyjadriť k aktuálnym formám podpory a prekážkam, ktoré im bránia v prístupe k energetickým auditom a k zvyšovaniu energetickej efektívnosti.

Formuláre sú dostupné v deviatich jazykoch, medzi nimi je aj slovenčina. Dotazník pre malé a stredné podniky nájdete tu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_SMEs

Dotazník pre organizácie nájdete tu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_Organizations

SIAE, Sláva Štefancová