Národná kultúrna pamiatka Čatlošova vila v Bratislave
Galéria(16)

Areál s Čatlošovou vilou je v dražbe. Ideálne by bolo pamiatku obnoviť

Príbeh areálu bývalého doliečovacieho zariadenia s tzv. Čatlošovou vilou a s bývalým kúpaliskom na Železnej studničke v Bratislave je príkladom ambícií, ktoré sa však skončili dobrovoľnou dražbou.

Jej navrhovateľom je česká nebanková spoločnosť Vitacredit, v ktorej prospech je záložné právo z roku 2015, zmluva o postúpení pohľadávky je z marca 2021 a dodatok z mája 2021. Najnižšie podanie je vo výške šesť miliónov eur a termín prvej dražby je 22. júna 2022. Predtým mali záujemcovia možnosť dvoch obhliadok areálu (6. a 15. júna)  s národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) Čatlošova vila a s bývalým kúpaliskom.

Podľa verejne dostupných informácií zo stránky trnavskej firmy Dupos dražobná viazne na predmete dražby zmluva o nájme medzi prenajímateľom spoločnosťou Železná studnička a nájomcom. Je ním živnostník Marian Antony z bratislavskej Petržalky.

Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou

Plány so sanatóriom nevyšli

Prvá prehliadka nehnuteľnosti sa uskutočnila v pondelok (6. júna). Zúčastnili sa traja záujemcovia a dražobná spoločnosť je vzhľadom na všetky okolnosti relatívne spokojná.

„Účastníci sa na obhliadke zaujímali o stav nehnuteľnosti. Pri akejkoľvek nehnuteľnosti vždy rozhoduje cena. Bez ohľadu na to, či ide o národnú kultúrnu pamiatku. Aj pri tejto nehnuteľnosti bude záujem naviazaný na cenu, nie na skutočnosť,že to je národná kultúrna pamiatka,“ uviedla dražobná spoločnosť.

Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou | Zdroj: Richard Trabalka

Investor Železná studnička chcel v minulosti obnoviť sanatórium. V procese posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) predstavil v roku 2014 zámer moderného zdravotníckeho a rehabilitačného zariadenia. Malo vzniknúť na mieste pôvodného sanatória, využívať špičkové technológie a služby, čiastočne aj existujúce objekty a prírodné prostredie.

Investor navrhol odstrániť napríklad objekt balneoterapie, štyri garáže a dielne či vrátnicu. Plánoval obnovu pôvodného objektu sanatória (Čatlošova vila), hlavného prevádzkového objektu pri bazénoch aj bazénov len pre potreby sanatória.

Areál s Čatlošovou vilou
Interiér Čatlošovej vily | Zdroj: Richard Trabalka

Dostavať chcel budovu, ktorá by nahradila objekt balneoterapie, a chystal sa postaviť ubytovacie apartmány pre pacientov. Pribudnúť mala moderná technológia čistenia a filtrácie odpadových vôd, spevnené plochy a komunikácie.

Portál Bratislavské noviny v máji 2015 uverejnil článok o zámere na Železnej studničke, kde spomína ako investora Arca Capital.

Táto finančná skupina spája real estate a private equity capital.Dostala sa však do problémov a v novembri 2021 väčšina veriteľov podporila reštrukturalizačný plán Arca Capital Slovakia. Časopis ASB sa koncom mája obrátil na Arcu s otázkami, odpoveď zatiaľ nedostal.

Starosta nechce spustiť lavínu výstavby

Železná studnička sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Podľa starostu Rudolfa Kusého je škoda, že NKP Čatlošova vila doteraz nie je zrekonštruovaná.

Rekonštrukcia však nemôže byť dôvodom tlaku na mestskú časť ani dôvodom výstavby viladomov pod akýmkoľvek názvom. To by spustilo lavínu výstavby na Železnej studničke.

Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou | Zdroj: Richard Trabalka

„Len prosím, nech odo mňa ľudia nechcú a netlačia ma do toho, aby tam vznikla nová výstavba, s výnimkou vecí, ktoré sú naozaj všeobecne prospešné, o tom niet nijakých diskusií,“ povedal. Sú to detské ihrisko, športový areál, bufet, zvieracia farma pre deti alebo škola v prírode.„Čiže budeme šťastní, ak sa nájde investor, ktorý bude chcieť vilu zrekonštruovať,“ uzavrel Kusý.

Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou | Zdroj: Richard Trabalka

Záťaž Hornej Mlynskej doliny je vylúčená

Arca Capital svoj projekt obnovy neuskutočnila. Areál a Čatlošova vila, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sú v pôvodnom stave. Časopis ASB sa zaujímal o stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava (KPÚ BA) aj o hodnoty, ktoré je potrebné zachovať. Posledné záznamy o obnove či o akýchkoľvek stavebných úpravách sú z roku 2015. O aktuálnych zámeroch či prípravách projektovej dokumentácie KPÚ BA nemá informácie.

„Ideálne pamiatku obnoviť a prinavrátiť jej pôvodnú funkciu s lokálnym významom a využitím,“ konštatoval okrem iného KPÚ BA v rozsiahlej odpovedi s tým, že je vylúčená nadstavba alebo prístavba, prípadne dostavba ďalších objektov v okolí vily. Pri obnove treba zachovať pôvodné objemovo-tvarové, konštrukčné, materiálové a dispozičné riešenie budovy kultúrnej pamiatky vrátane podlažnosti.

Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou | Zdroj: Richard Trabalka

Ďalej je nutné uchovať historické schodiská a umiestnenia vstupov do budovy, architektonické a výtvarné riešenie exteriéru a interiéru, pôvodných okenných výplní a šambrán, dverných výplní a podobne.Vylúčené sú aj činnosti, ktoré by viedli k zvýšenej dopravnej záťaži prostredia Hornej Mlynskej doliny (lesopark).

Na objekte nebol zrealizovaný stavebno-historický výskum. Skôr ako bude záujemca predkladať na KPÚ BA žiadosť o vyjadrenie k zámeru obnovy, teba realizovať výskum a dať vyhotoviť inventarizáciu pamiatkových hodnôt vrátane návrhu obnovy.

Areál s Čatlošovou vilou
Areál s Čatlošovou vilou | Zdroj: Richard Trabalka

Čatlošova vila

Stavba budovy doliečovacieho a rekreačného strediska bola vybudovaná v roku 1942 ako Čatlošova vila. Prístavba „vodoliečby“ bola pridaná k hlavnej budove v roku 1959. Pôvodná stavba je národnou kultúrnou pamiatkou. Má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia + podkrovie.

Detský a plavecký bazén

Bazény sú umiestnené na rovinatom pozemku, vybudovali ich v roku 1960. Naposledy boli rekonštruované v roku 1976. Od roku 2001 sa nevyužívajúa chátrajú. Boli napájané vodou z potoka Vydrica cez usadzovaciu a odkaľovaciu nádrž, ktorá je umiestnená vedľa potoka za stavbou úpravovne vody. Steny bazénov (najmä plaveckého)sú značne popraskané.