Úrad vlády SR v Bratislave

Obnova areálu Úradu vlády SR má predbežne cenovku vyše šesť miliónov eur

Pripravovaná rekonštrukcia areálu Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave má priniesť novú kvalitu v jeho prevádzke vo viacerých oblastiach.

Historická budova Úradu vlády SR je národná kultúrna pamiatka – Letný arcibiskupský palác ku ktorej patria pamiatkové objekty Lippayovská záhrada, čestné nádvorie, hlavná brána, oplotenie a nachádza sa na území Pamiatkovej zóny Bratislava – centrálna mestská oblasť.

Podľa materiálu zverejneného na právnom a informačnom portále Slov-Lex má vedúci úradu vlády zabezpečiť verejné obstarávanie a realizáciu stavby do 30.septembra 2024. Dokument je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zámerom stavby je zvýšenie bezpečnosti Úradu vlády SR,  nové usporiadane areálovej úpravy, riešenie havarijného stavu kanalizácie a vodovodu a obnovu pamiatkových a kultúrnych pamiatok. Verejné práce budú zrealizované dodávateľsky prostredníctvom verejného obstarávania. Návrh nepočíta s likvidáciou prevádzky, objektu a zariadenia.

Termín začatia výstavby závisí od ukončenia procesu verejného obstarávania. Predpokladaná doba výstavby je 24 mesiacov. Celkové náklady sú na základe aktualizácie z marca 2022 vo výške 6,138 milióna eur s DPH. Na rok 2022 sú navrhnuté vo výške 767 327 eur, na rok 2023 – 3 069 310 a na rok 2024 – 2 301985 eur.

Náklady zaplatí štátny rozpočet. V súvislosti s financovaním sa v materiáli píše, že Úrad vlády SR preveril aj iné možnosti financovania v roku 2023, ale rekonštrukcia areálu nespĺňa kritériá na pridelenie financií z výziev na rekonštrukcie z iných rezortov či z Plánu odolnosti a obnovy.

Úrad vlády SR v Bratislave
Úrad vlády SR v Bratislave | Zdroj: Shutterstock

Okrem novej vstupnej budovy, rekonštrukcie pojazdných a pochôdznych plôch je predmetom stavebných prác vybudovanie parkoviska a revitalizácia pôvodnej záhrady. Nosným stavebným objektom je vstupná budova, cez ktorú budú vchádzať do areálu návštevníci aj zamestnanci.

Objekt je prízemná stavba s využitým podkrovím. Celková kompozičná osnova pôvodnej záhrady arcibiskupského paláca je rešpektovaná, symetrické delenie ostáva, v niektorých prvkoch sa nové úpravy vracajú k historicky hodnotnejšej etape.

Doplnili sa drobné záhradné objekty ako gloriet a jazierko, ktoré podporujú pôvodný historický charakter záhrady. Dopravná schéma rešpektuje základné princípy súčasnej schémy, avšak vylepšila sa oddelenie automobilových obslužných a parkovacích trás a prechádzkovej parkovej osnovy.