Realizácia výmeny tepelných rozvodov vo vnútrobloku ul. Račianska- ul. Kominárska v Bratislave krok za krokom

Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, prevzala v júni 2019 do prevádzky tepelné hospodárstvo v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Súčasťou koncesnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na 20 rokov, je aj jeho modernizácia.

Na základe výsledkov auditu bol pripravený investičný plán, podľa ktorého sa budú rekonštruovať nielen rozvody tepla, ale aj samotné zdroje tepla a technické a technologické zariadenia. Vzhľadom na celkový technický stav vykurovacieho systému sa väčšina investičných prostriedkov použije najmä na modernizáciu rozvodov.

Video si môžete pozrieť TU

Ako to počas realizácie projektu zhrnul Ing. Marián Horov, manažér Úseku inštalácie projektov ENGIE Services: „Jeden z projektov v tejto oblasti je aj rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TV na Kominárskej a Račianskej ulici. Cieľom projektu je vymeniť zastarané rozvody – ktoré sú už po svojej technickej životnosti a vykazujú častú poruchovosť a tepelné straty – za nové, s dlhou životnosťou a nízkymi tepelnými stratami.“

Projekt výmeny rozvodov vo vnútrobloku v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto bol od začiatku navrhnutý s ohľadom na minimálny počet zásahov do existujúceho priestoru. Išlo o výmenu rozvodov vykurovania a teplej vody s cirkuláciou v existujúcich betónových kanáloch. Zadanie investora bolo jednoznačné – minimalizácia tepelných strát, krátke odstávky a minimum výkopových prác a s nimi spojených obmedzení pre obyvateľov.

Vypracovaná štúdia pre dodávateľa tepla Termming porovnávala rôzne alternatívy  realizácie výmeny rozvodov tepla. Zároveň opäť potvrdila, že využitie flexibilného plastového predizolovaného potrubia namiesto oceľových predizolovaných potrubí má zmysel a to aj z prevádzkového, aj z investičného hľadiska. Technici spoločnosti ENGIE následne urobili dôkladné prepočty v rámci životného prevádzkového cyklu a našli pre danú sieť optimálne riešenie.

V ďalšom kroku vypracoval Ing. Badík, projektant zo spoločnosti EWES, v úzkej súčinnosti s investorom presné technické riešenie. Po dôkladnom zvážení bol zvolený systém plastových flexibilných predizolovaných potrubí NRG AustroPUR a NRG FibreFlex vo verzii single – jednorúrkového predizolovaného systému pre tepelné systémy vykurovania a rozvodu teplej vody.

Pri vykurovaní boli na tejto vetve na hlavnej trase navrhnuté potrubia v najväčšej dostupnej dimenzii vyrábanej v kotúčoch – termoplasticky zosilnené rúrky pre médium NRG FibreFlex d160/DA225.

Projekt kladačského plánu pre vnútroblok Kominárska – Račianska | Zdroj: NRG flex

Realizácia diela

Pôvodný návrh projektant detailne rozpracoval a prepočítal tak, aby sa celé dielo zrealizovalo naraz. Plán počítal s odpojením a vytiahnutím existujúceho potrubia teplej vody a vykurovania a následným dočistením dna betónového kanála.

Nasledovalo vtiahnutie najskôr flexibilného potrubia vykurovania v dimenzii d160/DA225, kde je polomer ohybu 1,6 m a potom aj potrubia teplej vody s cirkuláciou. Ako sme už spomenuli, na základe rozhodnutia dodávateľa tepla a termínu realizácie v jesenných mesiacoch sa pristúpilo k skráteniu plánovanej odstávky zo 7 až 10 dní na maximálne 5 dní pri vykurovaní a na 3 dni pri teplej vode.

Toto riešenie nás spolu s výrobcom potrubí postavilo pred niekoľko technických otáznikov, ktoré sa priebežne riešili počas kontrolných dní osobnou obhliadkou. V prvom rade išlo o návrh postupných krokov a určenie harmonogramu na výmenu potrubí. Na trase pôvodného tepelného kanála bolo niekoľko kompenzátorov – tie, kde bola betónová stena, sa prevŕtali jadrovým vŕtaním. Jeden robustnejší kompenzátor sa odstránil vybúraním steny.

Detail z kladačského plánu pri ukladaní dimenzie d160 | Zdroj: NRG flex

Pred vťahovaním potrubí bolo nutné chrániť nové potrubie pred možným poškodením plášťa montážou ochranných prvkov na betónové rohy technického kanála. Na to sa využili bežne dostupné kanalizačné rúry, na niektorých miestach sa existujúce ešte „živé“ potrubia chránili doskami.

Spolu s výrobcom sme vypracovali podrobný plán, kde sme určili, ktoré z kotúčov v dĺžke až do 110 m sa použijú na ktorý úsek. Na vťahovanie potrubí sme použili odvíjač potrubí zapožičaný dodávateľom, na druhej strane zasa elektrický navijak, prípadne na niektorých úsekoch aj bager, ktorým sme potrubia ťahali alebo tlačili. Dopredu sme si určili aj miesta, v ktorých sa budú realizovať spoje – buď v lomovom bode, kde sme využili prirodzenú ovalitu potrubia (po odvinutí z kotúča malo potrubie určitú pamäťovú stálosť), alebo v rovných úsekoch.

Rovné a mierne zalomené úseky s dĺžkou skoro 100, resp. 85 m nepredstavovali ani pre dimenziu NRG FibreFlex d160/DA225 najmenší problém – tieto potrubia boli natiahnuté skutočne rýchlo. Exponovanejšie miesto predstavoval úsek s dĺžkou 45 m, na ktorom bolo päť lomových bodov s uhlom 90°. Tu sme navrhli kombináciu vtiahnutia potrubia po prvý lomový bod, kde sme spojili vtiahnuté potrubie s dĺžkou 85 m a v tomto bode sme potrubie spojili a následne dotlačili 10 m späť do T-kusa.

Postup pri klasickom spôsobe realizácie

Viacero projektov rekonštrukcií tepelných rozvodov postupovalo pri realizácii podľa zaužívaného spôsobu. Betónové kanály sa vybagrovali, otvorili a následne sa odpojili a vytiahli staré poškodené systémy. Potom sa do betónových kanálov vložilo pieskové lôžko a naň sa pokládli nové predizolované systémy, ktoré sa následne napojili a kanály sa zavreli a zasypali zeminou.

Pri tomto projekte sa však klasická realizácia nedala využiť. Tým, že rekonštrukcia prebiehala vo vnútrobloku bytového celku a v nepriaznivejšo období vykurovacej sezóny (realizácia sa z dôvodu „rozkopávkových“ povolení presunula až na október), boli rea­lizátori prinútení otvoriť len určité rizikové časti, aby nepoškodili veľké časti vnútrobloku a aby čo najmenej narušili vzhľad parku, ihrísk, parkovísk a okolitých častí areálu. Tieto aspekty spolu s významným faktorom vykurovacieho obdobia ovplyvnili celkový priebeh rekonštrukcie tejto časti rozvodov.

Pôvodný kanál pri odstraňovaní izolácie | Zdroj: NRG flex
Viditeľný polomer ohybu potrubia d160/DA225 a dočasná ochrana rohov kanála pred poškodením pri vťahovaní flexibilných kotúčov konzoly potrubí | Zdroj: NRG flex

Postup ukladania predizolovaných potrubí do betónových kanálov

Oproti jednoduchému klasickému modelu (odstránenie starých potrubí a ich nahradenie novými rozvodmi) sa kroky rekonštrukcie museli rozšíriť a to na:

 • určenie montážnych otvorov
 • určenie umiestnenia vkladania potrubných rozvodov
 • vtiahnutie a prepojenie nových predizolovaných plastových potrubí do pôvodného kanála vedľa starých rozvodov teplej vody (predpokladaný čas 1 až 2 dni)

Počas maximálnej odstávky teplej vody (3 dni, piatok až nedeľa) sa realizovali:

 • odstavenie rozvodu teplej vody
 • napojenie nových rozvodov teplej vody (predpokladaný čas 1 až 2 dni)
 • odstránenie starých rozvodov teplej vody (predpokladaný čas 1 až 2 dni)

 

 • Nasúvanie nových predizolovaných potrubí NRG FibreFlex do betónového kanála | Zdroj: NRG flex

Počas maximálnej odstávky vykurovania (5 dní, piatok až utorok) sa realizovali:

 • odpojenie starých rozvodov vykurovania
 • odstránenie starých rozvodov vykurovania (predpokladaný čas 2 dni)
 • vtiahnutie a prepojenie nových predizolovaných plastových potrubí na vykurovanie (predpokladaný čas 2 až 3 dni)
 • napojenie nových rozvodov vykurovania (predpokladaný čas 1 deň)
 • uzavretie betónových kanálov
 • upravenie okolia do pôvodného stavu
Plastové predizolované potrubie NRG FibreFlex
1 – PE-Xa médiová rúrka, 2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva, 3 – sieťka z aramidového vlákna,
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou, 5 – ochranná vrstva rúrky pre médium,
6 – polyuretánová izolácia, 7 – LLD-PE plášť
| Zdroj: NRG flex

Tento náročný, no veľmi dobre premyslený spôsob montáže musel byť vhodne naplánovaný a načasovaný tak, aby sa všetko stihlo bez problémov a časového oneskorenia. Postup odpojenia starej a prepojenia novej siete v betónových kanáloch bol naplánovaný s ohľadom na odstávku teplej vody a dodávku tepla.

Teplá voda mohla byť odstavená iba na 3 dni, keďže v lokalite sa nachádza materská škola. Dodávka tepla na vykurovanie mohla byť obmedzená maximálne 5 dní, pretože sa začínalo zimné vykurovacie obdobie. Aj z tohto dôvodu sa operatívne posunul termín výmeny potrubí na vykurovanie o jeden týždeň, v ktorom bolo predpovedané lepšie počasie. Bytové domy a takisto aj materská škola nemohli zostať bez prísunu tepla. Začínalo sa chladné a daždivé obdobie, v ktorom bolo potrebné dokúriť interiéry, aby sa zabezpečila tepelná pohoda.

Kvôli urýchleniu sa všetky odbočky realizovali cez prefabrikované predizolované vyvýšené T-kusy, ktoré boli na koncoch nalisované na plastové potrubie. Pri rozvode teplej vody a cirkulácie boli všetky tvarovky a T-kusy vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele.

Záverom

Celú výmenu rozvodov sa podarilo zrealizovať podľa revidovaného plánu pri dodržaní termínov odstávok, ktoré sa na začiatku javili ako značne ambiciózne. Nové pred­izolované plastové potrubia sa vložili do pieskového lôžka v betónovom kanáli, kanál sa uzatvoril, následne zasypal zeminou a upravil sa terén.

Z plánovaných montážnych otvorov sa vo vnútrobloku nakoniec otvorilo len 40 m trasy betónového kanála. Na celej trase sa pri položení 1 316 m potrubia nepoužilo ani jediné koleno – všetky oblúky sa realizovali polomerom ohybu. Pri rozvode vykurovania sa plastové predizolované potrubie dimenzie d160/DA225 pospájalo s použitím iba 5 spojov na trase a to vďaka súvislému kotúču až 110 m a flexibilnosti predizolovaných plastových potrubí.

Flexibilné plastové potrubie sa podarilo vtiahnuť a ponapájať bez nutnosti rozkopať spoločné priestory, takže ľudia nemali obmedzené parkovanie a nemuseli obchádzať celé stavenisko.

Flexibilita potrubí

Flexibilita potrubí dovolila aj v dimenzii d160 zrealizovať celý projekt iba pomocou polomerov ohybu. Aj táto realizácia tak ukázala prednosti plastových flexibilných predizolovaných potrubí, ktoré sa vyznačujú maximálnou flexibilitou pri ukladaní a minimálnymi prevádzkovými stratami.

Sme radi, že sa spoločnosť ENGIE rozhodla pre toto inovatívne riešenie. Ako zhodnotil  Ing. Marián Horov z ENGIE Services: „Moderné riešenie výmeny potrubia prispeje k zefektívneniu dodávky tepla, skvalitneniu služieb a k zvýšeniu bezpečnosti distribúcie energie. Zníženie tepelných strát pomôže navyše šetriť primárne energetické zdroje, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.“

Projekt v takomto rozsahu bol však aj pre nás nový. Hoci sme v minulosti realizovali niekoľko projektov, kde sa do existujúcich betónových kanálov vťahovali plastové flexibilné potrubia, išlo zväčša predsa len o „bežné“ dimenzie do d110, maximálne d125.

V tomto riešení vidíme do budúcna potenciál v tom, že ním možno realizovať výmenu rozvodov, ktorá je omnoho šetrnejšia k zabývanému územiu. Je však pritom nevyhnutné dôkladne zvážiť technický stav a možnosť montáže do pieskového lôžka, prípadne pri priechodných kanáloch montáž na stenu. Výsledok vo forme efektívnejšej realizácie ale ukazuje, že stojí za to nerobiť veci zaužívaným spôsobom, ale využiť aktuálne možnosti. Inak by sme mohli zostať pri doizolovávaní potrubí na mieste tak, ako to bolo v začiatkoch budovania CZT.

Finálny výsledok, ale aj postup realizácie, si možno pozrieť v krátkom videu na webe NRG flex v referenciách (www.nrgflex.sk/referencie).

Na požiadanie sme schopní vypracovať technický návrh a porovnanie, ktoré vyhodnotí výhodnosť plastových flexibilných potrubí.

Postup realizácie výmeny starých potrubných rozvodov za nové predizolované potrubia | Zdroj: NRG flex

 

Ing. Eva Švarcová

Autorka pôsobí na úseku technickej podpory v spoločnosti NRG flex, s. r. o.
www.nrgflex.sk
Foto a obrázky: NRG flex