Prvý rok výstavby kanalizácie v aglomerácii Chrenovec-Brusno

Cieľom projektu je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec-Brusno v Handlovskej doline v okrese Prievidza, ktorú tvoria obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník a Veľká Čausa (obr. 1). V obciach sa vybuduje splašková kanalizácia, odpadové vody sa odvedú spoločným výtlačným potrubím z obcí Veľká Čausa a Lipník do ČOV Prievidza. Zároveň sa zrealizuje kompletná stavebná a technologická časť 12 čerpacích staníc.

Zlepšené čistenie komunálnych vôd bude mať zvýšený počet 3 695 EO. Objednávateľom stavby je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, zhotoviteľom je združenie „VHS – ADIFEX – HASTRA – Chrenovec-Brusno – kanalizácia“ pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava. Predmetom zmluvy sú aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti, ktoré pre združenie vykonáva spoločnosť HYCOPROJEKT, a. s., Bratislava. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť v septembri 2021, cena stavby je 16 500 000 eur bez DPH. Termín ukončenia je 30. 9. 2023. Stavba je spolufinancovaná Európskou úniou z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jej vybudovaním sa v predmetnej lokalite skvalitní životné prostredie v oblasti povrchových a podzemných vôd.

Obr. 2 Ilustračný výsek situácie kanalizačnej siete v Ráztočne na podklade katastrálnej mapy
Obr. 2 Ilustračný výsek situácie kanalizačnej siete v Ráztočne na podklade katastrálnej mapy | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

Technické riešenie stavby

Odkanalizovanie obcí je riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou (obr. 2). Kanalizačné potrubie sa vybuduje v celkovej dĺžke 34 141 m, z toho dĺžka gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 je 26 453 m a dĺžka výtlačných potrubí HDPE je 7 688 m. Projektovaných je 1 420 ks kanalizačných odbočení. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sa vybuduje spolu 12 kruhových čerpacích staníc (ČS). Z toho 11 ks sa zrealizuje vo vyhotovení PEHD so separáciou tuhých látok (obr. 3) a 1 ks z prefabrikovaných skruží DN 2500. Čerpacie stanice sú vybavené zariadeniami na automatický systém riadenia, pričom v každej ČS sú dve čerpadlá – jedno pracovné a jedno rezervné –, ktoré sa budú v prevádzke striedať. Prevádzka čerpacích staníc bude automatická so signalizáciou do centrálneho dispečingu v závislosti od výšky hladiny vody. Z dôvodu merania prietoku splaškových vôd bude v každej čerpacej stanici osadený prietokomer.

Obr. 3 Schéma PEHD čerpacej stanice
Obr. 3 Schéma PEHD čerpacej stanice | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

Za obcami Ráztočno a Jalovec bude osadený merný žľab v revíznej šachte DN 1000. V obciach vedú trasy navrhovaných kanalizačných potrubí aj s ohľadom na existujúce podzemné vedenia, ak je to možné, tak v krajnici miestnych komunikácií pri obojstrannej zástavbe rodinnými domami. Trasy výtlačných potrubí sú navrhnuté tak, aby k nim bol v prípade potreby umožnený bezproblémový prístup. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch jednotlivých obcí (obr. 5). V extravilánoch je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a tiež výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza.

Obr. 5 Zapažená ryha s položeným potrubím zaústeným do šachtového dna
Obr. 5 Zapažená ryha s položeným potrubím zaústeným do šachtového dna | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

Obec Ráztočno

Odpadové vody sú rozdelené. Časť obce privádza odpadové vody do čerpacej stanice ČS4-RA a stoka „A“ Ráztočno bude odvádzaná do obce Jalovec. V obci sú navrhnuté 4 čerpacie stanice PEHD DN 2000. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 7 237,76 m a výtlačného potrubia 598,59 m.

Obec Jalovec

Odpadové vody budú gravitačne (bez čerpacej stanice) odvedené do obce Chrenovec-Brusno. Celková dĺžka kanalizácie je 4 326,04  m.

Obec Chrenovec-Brusno

Stoková sieť je rozdelená na dve časti. Z Chrenovca budú odpadové vody odvádzané gravitačne do čerpacej stanice ČS1-CH-B, odkiaľ budú výtlačným potrubím odvedené do obce Lipník. Z Brusna budú odpadové vody odvádzané gravitačne do jednotlivých čerpacích staníc podľa výškových pomerov a následne gravitačne do Veľkej Čausy. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 9 755 m a výtlačného potrubia 576,22 m. Úsek si vyžaduje použitie 4 ks čerpacích staníc PEHD DN 2000.

Obec Lipník

V obci Lipník sú odpadové vody odvádzané gravitačnou stokovou sieťou. Na prekonanie výškových rozdielov sú v tejto obci navrhnuté dve čerpacie stanice s označením ČS1-L a ČS2-L. Do ČS1-L je zaústená aj obec Chrenovec-Brusno, časť Chrenovec. Čerpacia stanica ČS2-L je koncová, z nej budú splaškové vody odvedené výtlačným potrubím HDPE DN 110 × 6,6 mm do mesta Prievidza spoločným výtlačným potrubím HDPE d225, ktoré je zahrnuté v obci Veľká Čausa. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 2 777,96 m a výtlačného potrubia 897,1 m. Navrhnuté sú dve čerpacie stanice PEHD DN 2000.

Obec Veľká Čausa

V obci sú navrhnuté dve čerpacie stanice. Odpadové vody sú odvádzané gravitačnou stokovou sieťou. Na prekonanie výškových rozdielov bude slúžiť čerpacia stanica ČS1-VC. Do čerpacej stanice ČS2-VC sú zaústené aj obce Chrenovec-Brusno, Jalovec a Ráztočno. ČS2-VC je koncová, z nej budú splaškové vody odvedené výtlačným potrubím HDPE d225 × 13,4 mm do mesta Prievidza. Súčasťou výtlačného potrubia je aj armatúrová pre fabrikovaná šachta pri spojení výtlakov z obce Lipník a z Veľkej Čausy. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 2 356,27 m, výtlačného potrubia 5 614,34 m. V obci sú dve čerpacie stanice: PEHD DN 2000 a betónová DN 2500.Počas výstavby kanalizácie v obciach a príslušných výtlačných potrubí budú dotknuté ochranné pásma inžinierskych vedení vodovodu, plynovodu, elektrických a telekomunikačných káblov a elektrických a telekomunikačných vzdušných vedení.

Realizácia stavby

Po podpise zmluvy o dielo prevzalo združenie dňa 24. 9. 2021 stavenisko a spoločne s projektantom začalo intenzívne vykonávať projektovú a súvisiacu inžiniersku činnosť. Vďaka korektnej a konštruktívnej spolupráci združenia s objednávateľom, miestnou samosprávou, so správcami komunikácií a s dotknutými stranami mohol byť objednávateľovi v zmluvnom termíne do 6 mesiacov od odovzdania staveniska predložený realizačný projekt stavby, ktorý bol následne schválený. Aj preto mohlo združenie v apríli 2022 začať s realizáciou prác v prvej obci Veľká Čausa a postupne rozvinúť stavebné činnosti na celej stavbe. Výstavba prebieha aktuálne kontinuálne vo všetkých obciach aglomerácie, vzniknuté problémy sa riešia priebežne. Na zrealizovanom a odskúšanom potrubí sa po zasypaní a predpísanom zhutnení realizuje provizórna povrchová úprava v závislosti od typu komunikácie (obr. 4). Definitívne povrchové úpravy, majoritne asfaltové, sa budú realizovať budúci rok na prezimované a sadnuté ryhy.

Obr. 4 Provizórna povrchová úprava na ceste I. triedy
Obr. 4 Provizórna povrchová úprava na ceste I. triedy | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

Realizáciu sťažujú aj existujúce inžinierske siete, hlavne staré liatinové vodovodné rozvody. Technické riešenie každého kríženia nového potrubia s nimi je nutné riešiť priamo na stavbe. Samotná výstavba prebieha v intraviláne obcí, nezriedka v úzkych uličkách (obr. 6), v ktorých majú vozovky nielen tradičný asfaltový povrch, ale sú zhotovené napríklad aj z betónových panelov, čo ešte viac komplikuje realizáciu v stiesnených pomeroch. Panelové vozovky je nutné rozoberať, nakladať a odvážať, čo spomaľuje výstavbu a nevyhnutne zvyšuje dopravné zaťaženie v obciach.

Obr. 6 Realizácia v intraviláne obcí v stiesnených podmienkach
Obr. 6 Realizácia v intraviláne obcí v stiesnených podmienkach | Zdroj: VÁHOSTAV-SK

Pre nepredvídateľné udalosti na stavebnom trhu v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine sa pridružili aj komplikácie v podobe nedostatku a zvyšovania cien nosných materiálov potrebných na výstavbu kanalizačných rozvodov, ako sú plastové potrubie, kamenivo, betónové skruže šachiet a asfaltové zmesi. Situáciu s nepredvídaným nárastom cien združenie komunikuje s objednávateľom, spoločne sa hľadá primerané riešenie v súlade s metodikou odsúhlasenou Ministerstvom životného prostredia SR. Aj napriek tejto zložitej situácii združenie pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV-SK dokázalo nielen v stanovenom čase splniť, ale aj prekročiť prvý dôležitý finančný zmluvný míľnik stavby, a to prestavať do uplynutia polovice lehoty výstavby finančnú hodnotu vo výške 30 % zo zmluvnej ceny diela. Premenené na čísla to znamená, že združenie na stavbe od apríla 2022 do septembra 2022 (tzn. za šesť mesiacov) prestavalo 5 840 772,42 eura bez DPH (o 5,4 % viac, ako stanovoval finančný míľnik) a uložilo a odskúšalo 17 897,72 m potrubných rozvodov (52,4 % z celkového množstva). To by však nebolo možné bez partnerskej spolupráce zúčastnených strán, vzájomného pochopenia a trpezlivosti samotných obyvateľov dotknutých obcí, za čo im patrí veľká vďaka. Uvedené skutočnosti dávajú dobrý predpoklad na splnenie zmluvného termínu ukončenia realizácie stavby v septembri 2023.

TEXT: Ing. Mojmír Štefanec, Ing. Milan Čiernik, Ing. Lenka Glovová
OBRÁZKY: VÁHOSTAV-SK

Mojmír Štefanec je obchodný riaditeľ divízie Slovensko v spoločnosti VÁHOSTAV-SK.
Milan Čiernik je riaditeľ stavby, pôsobí v spoločnosti VÁHOSTAV-SK. Lenka Glovová je pracovníčka obchodného útvaru divízie Slovensko v spoločnosti VÁHOSTAV-SK.