ASB Články na tému

hrúbka tepelnej izolácie

Pri zhotovení nového ETICS na už existujúci ETICS je potrebné postupovať v súlade s platnými technickými a normatívnymi predpismi, ako aj detailne vypracovanou projektovou dokumentáciou, ktorej musí predchádzať dôkladná diagnostika existujúceho ETICS.

Tepelná izolácia strešnej konštrukcie je dôležitým aspektom tepelnej pohody v domácnosti. Práve zle zaizolovaný krov predstavuje miesto, cez ktoré v zimnom období uniká najviac tepla, čo má za následok zvýšenie nákladov a ktorý v lete spôsobuje nepríjemné prehrievanie obytného podkrovia. Správnym výberom tepelnej izolácie môžete týmto problémom predísť.

Zateplenie šikmých striech sa najčastejšie realizuje dvoma spôsobmi – zateplením medzi a pod krokvami alebo zateplením nad krokvami. Zateplenie nad krokvami pritom predstavuje spôsob, ako dosiahnuť energeticky úsporný štandard. Rozpätie medzi krokvami sa odporúča rozvrhnúť na 1 000 mm. Na konštrukciu krovu sa kladie debnenie, ktoré tvorí podkladovú vrstvu pod tepelnú izoláciu. Vhodnými materiálmi sú jednostranné hobľované palubovky alebo dosky OSB s minimálnou hrúbkou 20 až 25 mm.

Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitejšie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na požiarnu odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie. Najčastejšie sa používa minerálna vlna, ktorá vďaka svojej vláknitej štruktúre a flexibilnému tvaru optimálne vyplní priestor v streche.

Vďaka stále sa sprísňujúcim tepelnotechnickým požiadavkám dochádza k navýšeniu hrúbky tepelnej izolácie v obvodových konštrukciách, strechy nevynímajúc. Zväčšenie hrúbky izolácie so sebou prináša množstvo komplikácií. Predovšetkým v prípade šikmých striech. Umiestnením tepelnej izolácie do interiéru dochádza totiž k zmenšeniu obytného priestoru. Spoločným znakom šikmých a plochých striech je nutnosť tepelnú izoláciu dostatočne stabilizovať, a to tak, aby nedošlo k poruche a havárií strechy.

Tepelnotechnické vlastnosti obvodových konštrukcií vo významnej miere ovplyvňujú energetickú náročnosť panelových bytových domov. V súčasnej stavebnej praxi dochádza však často k podceňovaniu dimenzovania tepelnoizolačných systémov.

Základom vhodného konštrukčného riešenia šikmej strechy obytného podkrovia je optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. Tieto požiadavky spĺňajú aj minerálnovláknité materiály vďaka svojej tepelnoizolačnej schopnosti, nehorľavosti a akustickej účinnosti.

V 70. rokoch 20. storočia pri masívnej výstavbe panelových domov vzniklo veľké množstvo plochých vetraných dvojplášťových striech rôznych typov. Tento typ striech sa presadil v takom veľkom množstve preto, lebo bol s ohľadom na vtedajšiu kvalitu stavebných materiálov (predovšetkým tepelných izolácií) v porovnaní s jednoplášťovými strechami menej rizikový. Vzhľadom na vysoký vek hydroizolačných vrstiev sa tieto strechy v súčasnej dobe musia vo veľkom rekonštruovať, a to nielen z hľadiska obnovy ich hydroizolačnej funkcie, ale aj ich dodatočného zateplenia.