ASB Články na tému

betonáž

Na vnútorné omietanie sú vhodné vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón. Keramické obklady možno aplikovať priamo na murivo bez omietky.

Základová doska predstavuje oceľovobetónovú dosku s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Používa sa najmä vtedy, ak je základová pôda menej únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) alebo sa pod ňou nachádza spodná tlaková voda.

Pri betónovaní základovej dosky je potrebné betónovať na veľkej horizontálnej ploche. Ak použijeme tradičnú konzistenciu betónu S3, musíme počítať s veľkou prácnosťou a nutným vibrovaním. Existuje však aj iná možnosť! ZAPA beton ponúka riešenie pomocou špeciálneho betónu ZAPA QCC, ľahko zhutniteľného a veľmi tekutého.

Meranie teploty od hydratačného tepla sa uskutočnilo na základovej doske budúcej lisovne, ktorá sa v súčasnosti rea­lizuje v procese rozširovania závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave. Nárast teploty je spôsobený predovšetkým uvoľňovaním hydratačného tepla v procese hydratácie cementu.

Výstuž je neoddeliteľnou súčasťou monolitického betónu. Pri jej skladovaní, spracúvaní a ukladaní do konštrukcie tak, aby správne plnila svoju funkciu, treba dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Stavebníctvo je nielen ukazovateľom kondície ekonomiky štátu, ale aj jeho technickej vyspelosti. S rozširujúcimi sa poznatkami vo všetkých sférach ľudskej činnosti, stavebníctvo nevynímajúc, je prakticky nemožné kvalifikovane a zodpovedne zachytávať všetky trendy a najnovšie poznatky. Ak sa o to aj niekto pokúša, unikajú mu dávnejšie získané vedomosti alebo ich prinajmenšom utláča do pozadia. Niektoré reklamy poukazujúce na výhody a excelentné systémové prvky vyvolávajú občas dojem, že sa debnenie aj samo zloží. Prax je však úplne iná. Ide často o zložité konštrukcie, vyžadujúce detailnú prípravu (obr. 1).

Hoci sa podmienky povoľujúce použitie vlákien ako výstuže so statickým účinkom, najmä ako doplnkovej a v niektorých prípadoch ako hlavnej výstuže, sprísňujú, ich použitie sa stále viac presadzuje. Čoraz častejšie sa používajú aj pri výrobe prefabrikovaných stavebných dielcov.

V projektovaní a realizácii spodnej stavby rodinných domov sa v posledných rokoch zmenilo len veľmi málo. Aj naďalej je najčastejšie používaným materiálom aplikovaným v konštrukciách spodnej stavby betón, respektíve železobetón ukladaný na štrkové lôžko (pásové základy, podkladový betón, atď.). Ich tepelnoizolačné vlastnosti sa v priebehu rokov výrazne nezmenili (v súčasnosti vo väčšine prípadov nedokážu splniť požiadavky na tepelný odpor konštrukcie).

Šetrí čas a peniaze, zvyšuje bezpečnosť pri práci a prináša do stavebných riešení novú kvalitu. Synonymom týchto vlastností je vystužený transportbetón Steelpact – inovatívny produkt od spoločnosti Holcim Slovensko.

Vysoká pevnosť, dobrá tvarovateľnosť a hospodárnosť robí z betónu dominantný stavebný materiál na zhotovenie stavebných konštrukcií. Jednou zo zvláštností tohto univerzálneho materiálu je praskanie. V dôsledku uvoľňujúceho sa hydratačného tepla a vplyvu teploty vonkajšieho vzduchu pri betonáži vznikajú trhliny. Tieto faktory možno vo fáze plánovania len ťažko zohľadniť. Trhliny môžu vznikať v betóne akéhokoľvek veku. Priamym dôsledkom nesprávnej betonáže sú dutiny.

Počas realizácie masívnych monolitických konštrukcií a v prvých mesiacoch po jej dokončení sa vyskytuje celý rad rizík, ktoré súvisia s procesom hydratácie a uvoľňovania veľkého množstva tepla. Problematika masívnych konštrukcií, vznik teplotných polí, sprievodných napätí a deformácií je síce už teoreticky zvládnutá, ale praktické riešenie jednotlivých stavieb je vždy špecifickým problémom.

V júni 2009 vstúpil do platnosti nový národný dodatok STN EN 206-1/NA Betón: Špecifikácie, výroba a zhoda. V tejto norme sa vlastnosti betónu špecifikujú ešte podrobnejšie s cieľom čo najjednoznačnejšie definovať všetky požadované vlastnosti objednávaného betónu, pretože najviac problémov vzniká pri nedostatočnej komunikácii medzi objednávateľom a výrobcom betónu.

Kvalita betónu v rozhodujúcej miere určuje výslednú kvalitu celej stavby. Preto je dôležitá aj jeho primárna doprava z betonárne na stavbu rovnako, ako i jeho rýchle premiestnenie z domiešavača do pripraveného debnenia. Na tento účel v súčasnosti slúžia predovšetkým automobilové čerpadlá. Hlavnou súčasťou týchto jednoúčelových stavebných strojov je samotné čerpadlo betónovej zmesi a hydraulický výložník, ktoré sú umiestnené na automobilovom podvozku. Vďaka tomu poskytujú pri betonáži mobilitu, dosah aj do stiesnených priestorov a presnosť dávkovania do jednotlivých segmentov stavby.

Holcim Slovensko uvádza na trh nový produkt vo výrobe čerstvého betónu určený pre segment občianskej a priemyselnej výstavby. Steelpact je oceľovými drátkami vystužený transportbetón, ktorý zjednodušuje a zrýchľuje výstavbu, šetrí čas a náklady a zároveň znižuje riziko úrazu pri práci. Steelpact spája stabilnú kvalitu čerstvého betónu dodávaného z betonárne spolu s garantovaným množstvom výstuže, ktorá je rovnomerne rozptýlená v celom objeme konštrukcie.