monoliticky beton abezpecna praca svystuzou
Galéria(12)

Monolitický betón a bezpečná práca s výstužou

Partneri sekcie:

Výstuž je neoddeliteľnou súčasťou monolitického betónu. Pri jej skladovaní, spracúvaní a ukladaní do konštrukcie tak, aby správne plnila svoju funkciu, treba dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

06bartak big image
01 bartak1 big image
12 bartak big image
11 bartak big image
09bartak big image
09 bartak big image
07bartak big image
06 bartak big image

Druhy výstuže do betónu na stavenisku

Betonárska výstuž sa vyrába z ocele a na stavbu sa dodáva postupne v súlade s objednaným menovitým priemerom. Na stavbe sa vyskytujú napríklad drôty, prúty, výstužné siete, výstužné mriežky, výstužné (priestorové) armovacie koše a ďalšie výstužné polotovary, valcované profily vkladané do betónu a podobne.

Výstužné siete sa zhotovujú z drôtov s obrysovým rozmerom napríklad 2 × 3 m alebo 2 × 5 m, s okami s veľkosťou 100/100 mm, 100/150 mm, 100/200 mm, 150/150 mm alebo 200/200 mm. Zvláštnym druhom výstužných sietí z drôtov sú takzvané siete kari s obrysovými rozmermi a rozmermi ôk rovnakej veľkosti 150/150 mm alebo 200/200 mm.

Výstužné mriežky sú plošné prvky, ktoré tvoria navzájom zvárané prúty. V prípade výstužných armovacích košov ide o priestorové prvky, ktoré tvorí zváraná výstuž z drôtov a prútov. Výstužné prvky sú plošné alebo priestorové, tvorené prútmi a oceľovými plechmi.

Výstuž do betónu môžu tvoriť aj valcované profily s rozličným prierezom – napríklad I, L, T, U a podobne. Mäkký viazací drôt sa používa na vzájomnú fixáciu nosnej a nenosnej (konštrukčnej) výstuže.

Vzorovo uložené stĺpové armovacie košeUloženie výstužných armovacích košov na drevených hranoloch
Nesprávny spôsob skladovania výstužeNevhodný spôsob uloženia armovacích košov

Bezpečné skladovanie výstuže na stavenisku
Pracovníci na stavebných mechanizmoch sa nesmú za žiadnych okolností pohybovať po armatúrach zložených na skládke.

Menšie profily výstuže (do priemeru 8 mm) vyrobené z drôtov sú spravidla navinuté na kotúčoch. Väčšie profily výstuže (s priemerom nad 1 mm) sa vyrábajú a dodávajú ako prúty s rozličnou dĺžkou, pričom jeden kus môže mať dĺžku až 16 m. Prúty možno skladovať ako jednotlivé kusy alebo zviazané podľa veľkosti profilu do zväzkov. Ukladajú sa na podložku, a to v takých vzájomných vzdialenostiach, aby sa nemohli navzájom zdeformovať. Zatiaľ čo výstužné siete a mriežky treba ukladať zásadne naležato, výstužné armovacie koše možno ukladať na stojany. Výstužné polotovary sa v závislosti od ich tvaru skladujú v rozličných polohách. Profily z valcovanej ocele sa skladujú na drevených podkladových hranoloch v polohe, v ktorej sa majú zabudovať do konštrukcie. Pomocný mäkký viazací drôt je spravidla navinutý na kotúčoch a pomocné dištančné telieska, ktoré sa používajú na zabezpečenie krytia výstuže v debnení, treba skladovať vo vreciach alebo debnách (tab. 1).

Tvarovanie a spájanie výstuže
Stroje a zariadenia na vyrovnávanie, strihanie a ohýbanie betonárskej výstuže sa musia usporiadať tak, aby nedochádzalo počas opracovávania armatúry k ohrozeniu pracovníkov. Oceľ z drôtov sa vyrovnáva v elektrických rovnačkách, na ktorých sa zároveň aj strihá na požadované rozmery. Na predpísanú dĺžku treba nastrihať aj prúty z betonárskej ocele. Celkom výnimočne sa používajú na úpravu dĺžky jednotlivých tenkých profilov aj ručné pákové nožnice. V súčasnosti sa na strihanie tyčoviny používajú elektrické strihačky. Pri strihaní niekoľkých výstužných prútov naraz sa musí tyčovina zabezpečiť do pevnej polohy vhodným pracovným nástrojom (napríklad zvierkou) alebo priamo konštrukciou stroja. Pridržiavanie rukou nie je dovolené.

Oceľ nastrihaná na predpísanú dĺžku sa na elektrickej ohýbačke ohne do presne stanoveného tvaru podľa výkresu výstuže. V prípade malého množstva ohýbaných prútov možno použiť ručnú ohýbačku. Na prednej strane stola bežne používaných typoch ohýbačiek s motorovým pohonom sa musí nachádzať tlačidlo na okamžité zastavenie prevádzky stroja, alebo je nutné stôl doplniť o vypínaciu tyč umiestnenú tak, aby v prípade nebezpečenstva bolo možné stroj zastaviť. Pri ohýbaní prútov sa musia prúty vždy upevniť, aby nikoho neohrozovali, vrátane samotnej obsluhy ohýbačky.

Keďže by pri strihaní a ohýbaní prútov mohlo dôjsť k nekontrolovateľnému pohybu výstuže, nesmie sa technika nikdy preťažovať. V priebehu strihania a ohýbania výstuže pracovník musí byť rukami v bezpečnej vzdialenosti, a to 150 mm od miesta strihu alebo blízkosti ohybu.

Strmienky, ktoré sa používajú na ovinutie nosnej výstuže, sa spravidla ohýbajú na strmienkovači. Výstuž do stĺpov v tvare armovacieho koša sa omotáva strmienkami ručne v polohe naležato na stojanoch. Na vzájomnú fixáciu výstuže sa používa mäkký viazací drôt, ktorý sa namotáva v miestach kríženia výstuže a uťahuje sa pomocou ročného háčika takzvaného ostrôžkovača (tab. 2).

Namiesto viazania možno výstuž spájať aj zváraním, čím sa ale nevytvára nosný spoj. Okrem spojovacích zvarov sa používajú aj zvary dočasne nosné – s nosnou funkciou len počas montáže. Zváranú betonársku oceľ s nosnými zvarmi možno získať použitím rýchlych zváracích strojov.

Výroba armovacích košov priamo na stavbeUkladanie výstuže základovej dosky

Manipulácia s výstužou
Jednotlivé krátke prúty alebo zväzky prútov možno premiestňovať ručne. Dlhé prúty treba uchopiť vždy na dvoch miestach bez ohľadu na to, či ich prenášajú pracovníci, alebo žeriav. Výstužné siete a mriežky sa v závislosti od tvaru zavesia na žeriav rozličnými spôsobmi. Zväčša sa používa štvorpramenné lano s okom navlečeným do háku žeriava. Armovacie koše do stĺpov, trámov a prievlakov sa do debnenia premiestňujú žeriavom vždy v polohe, v ktorej sa majú zabetónovať. Pri akejkoľvek manipulácii s výstužou nesmie prísť k jej znečisteniu hlinou alebo k pádu z výšky.

Bezpečné ukladanie výstuže do debnenia
Povrch oceľových vložiek sa musí pred uložením do debnenia očistiť od mastnoty a hrdze. Nesmie byť znečistený zatvrdnutým cementovým mliekom. Pred zabetónovaním je nutné odstrániť akékoľvek nečistoty, ktoré by mohli znížiť priľnavosť ocele k betónu. Z hľadiska bezpečnosti nemožno vykonávať čistenie výstuže už uloženej v debnení. Pokiaľ nie je možné výstuž vkladať do debnenia v armovacích košoch (kostrách), možno ju klásť aj jednotlivo. Tyče sa v debnení zväzujú pomocou viazacieho drôtu, čím sa fixuje vzájomná poloha výstužných vložiek.

Krycia vrstva výstuže v betónovej konštrukcii sa zabezpečuje pomocou dištančných teliesok. Tieto dištančné vložky, ktoré môžu byť na báze plastu či plastobetónu, sa navliekajú na výstuž ešte pred jej vložením do debnenia alebo sa osadzujú dodatočne.

Ukladanie výstuže do konštrukčných častí stavby
Pri zhotovovaní pilótovej základovej konštrukcie sa vyrobené armovacie koše spúšťa­jú pomocou žeriava do vyvŕtaných otvorov. Koše majú obrysový tvar budúcich pilót.

Do debnenia jednotlivých konštrukčných prvkov nadzemnej časti stavby sa výstuž ukladá postupne, napríklad v nasledovnom poradí: výstuž stĺpov (pilierov), výstuž prievlakov, rámov, okenných a pomúrnicových vencov, nosníkov (trámov) a stropných dosiek.

Pri osadzovaní sa výstuž kostry stĺpov v tvare armovacieho koša spúšťa na definitívne miesto pomocou zdvíhacieho prostriedku. Musí dosadnúť až na betónové dno. Nadväzuje sa na kotviace tŕne základovej konštrukcie alebo vysunuté zvislé prúty stĺpov spodného podlažia. Až potom sa prikladá debnenie stĺpa. Aby sa zabezpečila požadovaná hrúbka krycej vrstvy zvislej výstuže a strmienkov, kostra piliera sa po uložení do debnenia ešte skontroluje.

Výstuž nosníkov sa do debnenia vkladá zväčša jednotlivo alebo opäť v podobe armovacích košov. Pri ukladaní jednotlivých výstužných prútov sa najskôr ukladajú strmienky. Aby strmienky ostali v požadovanej polohe, dočasne sa priviažu na vodorovné montážne železá, umiestnené kolmo na hornú hranu debnenia. Armovacie koše trámov a prievlakov, ktoré sú súčasťou rozsiahlejšej konštrukcie, možno v debnení ešte spojiť.

Skompletizovanie stenovej výstužeÚpravy výstuže pred osadením debnenia
Viazanie zvislej výstužePo uloženej výstuži nemožno prechádzať
(výstuž rampy pred betonážou)

Povinnosti zhotovovateľa stavby
Dokončené železiarske práce prevezme zodpovedný pracovník. Výstuž musí byť uložená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Zároveň musí skontrolovať čistotu výstuže a jej rovnosť.
Pred začiatkom betonáže musí zodpovedný pracovník zhotovovateľa a technický dozor stavebníka skontrolovať polohu armatúr uložených do debnenia a dodržanie krycích vrstiev podľa výkresu tvaru konštrukcie. Nosná výstuž nesmie byť po odstránení debnenia obnažená. Realizované kontroly by sa mali zaznamenať do stavebného denníka.

Pri prácach vo výške sa musia dodržať všetky bezpečnostné opatrenia uvedené vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

TEXT: Ing. Kamil Barták, CSc.
FOTO: archív autora

Ing. Kamil Barták, CSc., sa zaoberá kontrolou technickej úrovne stavieb a ich realizácie.

Literatúra
1.    Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
2.    Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3.    STN EN 13670 (73 2400): 2010: Zhotovovanie betónových konštrukcií.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

–>–>