Partneri sekcie:

Chceš stavať a prevádzkovať svoj dom efektívne – muruj, ale nezatepľuj svoj nový dom

image 92440 25 v1

Koncom roka 2016 bol v Bruseli prijatý balík opatrení na udržanie konkurencieschopnosti Európy pod názvom „Čistá energia pre všetkých európanov“, ktorý pre sektor stavebníctva  postavil úlohu urýchliť nákladovo efektívnu výstavbu budov novej koncepcie využívajúcej synergiu stavebných konštrukcií, technických systémov a využitia obnoviteľných zdrojov. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej účinnosti prevádzky budov.

Rodinné domy tvoria cca 78% zo všetkých certifikovaných budov v SR. Legislatívne a technické požiadavky pre prvky plášťa budov sú na Slovensku veľmi prísne. Pre spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s., výrobcu dnes už tradičného murivového materiálu – pórobetónu, bolo plnenie tohto ukazovateľa, ako dokladuje aj historický vývoj požiadaviek na súčiniteľ prechodu tepla obvodovej steny v nasledujúcom grafe, prioritou. Z doplňujúcej červenej krivky je zrejmé, že pórobetóny našej produkcie boli vždy výrazne lepšie ako požadované parametre noriem. Vývojom sa parametre pórobetónu PORFIX dostali až na úroveň požadovanú pre výstavbu obvodových stien ultranízkoenergetických domov (UNED) a plnenia požiadaviek domov s takmer nulovou potrebou energie (PD).

Obr.č.1 : Požiadavky na prvky obvodového plášťa budovy U ( W/m2.K )

Na nasledujúcom Obr.č.2 je odporúčaný variant riešenia opláštenia rodinného domu z výrobkov PORFIX, ktorý vychádza ako investične i nákladovo vysoko efektívny. V spojení s vykurovaním založenom na použití, spotrebe obnoviteľných zdrojov – štiepka, pelety, drevo a/alebo využití solárnych systémov a fotovoltaiky na ohrev vody, resp. tepelných čerpadiel na vykurovanie, dostávame tieto stavby do energetickej triedy A1 až A0.

Obr.č.2 : PORFIX – schematické doporučené riešenie konštrukcie opláštenia rodinného domu

Hoci súčasná prax výstavby rodinných domov sa často prikláňa k zatepleniu obvodových stien, „masívna stavba“ má rad výhod. Zlepšenie tepelnoizolačných parametrov obvodovej steny variantom 15 cm izolácie síce zlepší tieto vlastnosti o cca 12%, v prevádzke domu ale predstavujú úsporu ani nie 2 % energií. Náklady na kvalitné vyhotovenie zateplenia však výrazne prekračujú ekonomické úspory potreby energií počas jeho životnosti. Na rozdiel od masívnych stien zateplenie vyžaduje údržbu a po čase úplnú obnovu spojenú s komplikáciami – čo s odpadom. Masívne konštrukcie majú lepšie akumulačné, difúzne a zvukovoizolačné vlastnosti.

Riešenie požadovanej efektivity rodinného domu sa odvíja hlavne od kvality projektu, solárnych ziskov a technického zariadenia budovy. Masívne konštrukcie PORFIX k tomuto prispievajú jednoduchosťou realizácie a nízkymi nákladmi stavby a jej údržby.

PORFIX – pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany

www.porfix.sk