13 | Nadpražie otvorov

Murovanie priečky z brúsených tehál (stavebný postup)

Partneri sekcie:

Pri murovaní vnútorného muriva sa najskôr murujú nosné steny. Nenosné steny (priečky) sa murujú až po zhotovení vodorovných konštrukcií (stropov) a ideálne od najvyššieho podlažia k najnižšiemu.

Nosné steny a priečky sa odporúča zakladať na asfaltový pás, a to aj vo vyšších podlažiach. Predchádza sa tým vzniku trhlín od zmrašťovania betónu stropnej konštrukcie a redukcii prenosu zvuku.

Ostenie stavebných otvorov je potrebné ukončiť drážkami, prípadne perami tehál, určite nie rezanou stranou tehly. Kotvenie vnútorného muriva, prípadne priečok sa realizuje pomocou plochých kotiev zabudovaných do ložných škár obvodového muriva, väčšinou do každej druhej ložnej škáry.

Info o materiáli: Tehla v brúsenom vyhotovení určená na murovanie na tenkú škáru a vhodná na zhotovenie vnútorných nenosných stien, šachiet a prímuroviek.

Medzery medzi stropom a posledným radom muriva priečok treba vyplniť maltou. Pri požiadavke na pružné dotesnenie sa odporúča použiť na vyplnenie medzery pružný materiál, napr. minerálnu vlnu. Oceľové dverné zárubne sa do muriva fixujú klinmi, prípadne šikmými latami a pripevnia sa na murivo. Rámy okien a dverí sa kotvia pomocou samorezných skrutiek.

Otvory sa vŕtajú vždy bez príklepu. Výška vymurovania v priebehu jedného dňa závisí od hrúbky muriva, druhu použitej malty, hmotnosti muriva, poveternostných vplyvov a pod. Založenie prvého radu tehál sa realizuje na natavený ťažký asfaltovaný pás s hrúbkou min. 2,5 mm, ktorý presahuje min. 150 mm na každú stranu omietnutej steny.

Pritom je potrebné pamätať na vzájomné napojenie hydroizolácie. Prvý rad brúsených tehál sa zakladá na vyrovnané maltové lôžko do rovnakej výšky ako obvodové a vnútorné nosné murivo. Alternatívne možno založiť prvý rad tehál na vyrovnané maltové lôžko s menšou hrúbkou, min. však 6 mm. Oceľové kotvy na previazanie muriva priečok sa namontujú dodatočne.

Priečky z brúsených tehál sa murujú na maltu na tenké škáry, do ktorej sa tehly namáčajú, na vopred pripravenú silikátovo-disperznú murovaciu maltu systémovým valčekom alebo pomocou tenkovrstvovej PU peny (tenkovrstvové lepidlo). Pri murovaní sa dodržiava minimálna preväzba tehál. V mieste rohu a styku stien sa tehly vzájomne preväzujú.

Čo budeme potrebovať: 

 • Priečkové murivo (napr. HELUZ 11,5 brúsená rozmery: 497 × 115 × 249 mm, spotreba: 8 ks/m2, ks 3,71 €)
 • Ťažký asfaltovaný pás (šírka: 330 mm, hrúbka: 3,5 mm, dĺžka 10 m, kotúč 10 m 27,61 €)
 • Zakladacia malta (HELUZ SBZ zakladacia malta, spotreba: približne 2,3 l/bm muriva (podľa typu
  tehál), papierové vrece 20 kg 8,30 €)
 • Murovacia malta* (HELUZ SB malta na tenkú škáru, spotreba: približne 1,2 kg/m2 muriva (podľa typu
  tehál), papierové vrece 20 kg 9,67 € alebo HELUZ SIDI silikátovo-disperzná malta spotreba: približne 0,6 kg/m2 muriva (podľa typu tehál), plastové vedro 20 kg 44,63 € alebo HELUZ pena (tenkovrstvové lepidlo) dóza 750 ml 17,88 €)
 • Rozperka (tzv. hmoždinka) do muriva priemer: min. 8 mm, dĺžka: 50 mm
 • Samorezné skrutky (priemer: min. 6 mm, dĺžka: 60 mm)
 • Stenová kotva ( Kotva z nehrdzavejúcej ocele ks 0,58 €)
 • Náradie (horák s koncovkou na hadicu, hadica na plynovú bombu s uzáverom, plynová bomba, ostrý nôž, murárska šnúra, vyrovnávacia súprava, vedro, elektrické miešadlo, murárska lyžica, aplikačná pištoľ na aplikáciu peny, vodováha, gumené kladivo, ceruzka, vŕtačka bez príklepu, skrutkovač,

* Pri kúpe tehál je malta v cene muriva.

Styčné škáry, kde nie je spoj P + D, sa premaltujú. Pri murovaní na tenkovrstvové PU lepidlo sa prepenia. Medzera so šírkou 5 až 15 mm medzi odrezkom a tehlou alebo v škárach, kde nie je spoj P + D, sa vyplní prednostne murovacou maltou, pri murovaní na PU penu dvomi húsenicami peny. Širšie škáry sa vždy vyplnia maltou a odrezkami tehly.

01 | Asfaltovaný pás

01 | Asfaltovaný pás
01 | Asfaltovaný pás | Zdroj: Heluz

V mieste priečky sa na pripravený podklad nataví ťažký asfaltovaný pás s hrúbkou min. 2,5 mm s presahom min. 150 mm na každú stranu za omietnuté murivo. Jednotlivé pásy je potrebné správne nadpojiť.

02 | Prvý rad tehál

02 | Prvý rad tehál
02 | Prvý rad tehál | Zdroj: Heluz

Prvý rad tehál sa založí do maltového lôžka tak, aby bolo v rovnakej výške ako obvodové a vnútorné nosné murivo. Alternatívne sa založí na maltové lôžko s menšou hrúbkou (min. 6 mm).

03 | Ďalší rad tehál

03 | Ďalší rad tehál
03 | Ďalší rad tehál | Zdroj: Heluz

Priebežne sa vodováhou kontroluje rovnosť prvého radu. Poloha tehál sa koriguje gumeným kladivom. Tehly ďalšieho radu sa murujú na maltu na tenké škáry, silikátovo-disperznú maltu alebo PU penu.

04 | Preväzba tehál

04 | Preväzba tehál
04 | Preväzba tehál | Zdroj: Heluz

Tehly sa ukladajú na vzájomnú preväzbu o polovicu tehly, minimálne však 100 mm. Ostenie stavebných otvorov sa zakončuje vždy drážkami, príp. perami tehál, nie odrezanou stranou tehly.

05 | Styk stien

05 | Styk stien
05 | Styk stien | Zdroj: Heluz

Na mieste rohov a styku stien sa tehly vzájomne previažu. Styčné škáry bez spoja P + D sa premaltujú alebo zapenia PU penou.

06 | Vyplnenie medzier

06 | Vyplnenie medzier
06 | Vyplnenie medzier | Zdroj: Heluz

Medzera 5 až 15 mm medzi odrezkom tehly alebo v škárach, kde nie je spoj P + D, sa vyplní murovacou maltou alebo PU penou. Širšie škáry sa vyplnia tepelnoizolačnou maltou a odrezkami tehly

07 | Ohnutie stenovej kotvy

07 | Ohnutie stenovej kotvy
07 | Ohnutie stenovej kotvy | Zdroj: Heluz

Stenová kotva z nehrdzavejúcej ocele sa ohne 100 mm od konca do tvaru písmena L.