Partner sekcie:
  • Stavmat

Prestupy hydroizoláciou na plochej streche

Prestupy hydroizoláciou na plochej streche

Technologický rozvoj najmä v oblasti tepelnoizolačných a vodotesných materiálov spôsobil, že plochých striech – aj v súvislosti so stavebným boomom – stále pribúda. Spolu s rastúcimi nárokmi na vnútorné vybavenie budov sa zvyšuje počet prestupov strešným plášťom k vonkajším častiam technologických zariadení, a tým narastá riziko porušenia kompaktnosti hydroizolácie. Nasledujúce konštrukcie sú príkladom toho, ako možno toto riziko čo najviac obmedziť.

Prefabrikované tvarovky

Prefabrikované tvarovky možno pomerne výhodne použiť v prípade syntetických, prevažne PVC-P fólií (obr. 1). Aplikácia prefabrikovaných tvaroviek na asfaltové pásy sa zatiaľ výrazne nerozvinula, nakoľko sa pri tomto type izolácií zaužíval remeselný spôsob opracovania, ktorý je uvedený v článku Kotvenie zariadení na plochej streche na obr. 5.

Na obr. 2 je znázornený variant tvarovky určenej na prestup elektroinštalačných káblov strešným plášťom, ktorý sa v praxi azda najviac osvedčil. Využíva ohnutie tvarovky v hornej časti nadol, vďaka čomu sa zabráni prieniku zrážkovej vody stekajúcej po povrchu káblov do interiéru. Tvarovka môže byť plastová alebo ju môže vyhotoviť klampiar, prípadne zámočník. Tento systém sa využíva aj pri povlakových krytinách z asfaltových pásov.

Obr. 1Obr. 2Obr. 3

Dilatované prestupy

Samostatnou kapitolou je opracovanie tzv. dilatovaných prestupov strešným plášťom, keď prestupujúca konštrukcia nie je pevne spojená s nosnou konštrukciou a môže sa nezávisle pohybovať. Dôvodom sú buď predpokladané vibrácie (napr. vedenie vzduchotechniky, priemyselné technológie a pod.), alebo odlišné teplotné rozťažnosti či priehyby vodorovnej nosnej konštrukcie (napr. komíny, technologické vedenia, veľmi časté je aj odvetrávanie zvislých kanalizačných zvodov). V týchto prípadoch sa postupuje s pomocou tzv. plášťovej rúry podľa obr. 3 alebo obr. 4. Z hľadiska izolácie proti vode je bezpečnejšie tzv. vytiahnutie povlakovej krytiny na plášťovú rúru so stiahnutím objímkou a dotmelením hornej hrany (obr. 3).
Ak pod povlakovou krytinou nie je mäkká tepelná krytina, ešte vždy sa pomerne často používa napojenie povlakovej krytiny na vodorovnú manžetu plášťových rúr (obr. 4).
Obr. 4Obr. 5Obr. 6

Samozrejme, že v prípade asfaltových pásov sa manžety musia ošetriť penetračným adhéznym náterom. Pri plastových fóliách sa musia na výrobu manžiet použiť poplastované plechy alebo ich treba riešiť ako tzv. zverné, skrutkované. Mierne diskutabilný je tento variant s plášťovou rúrou v budovách s vlhkým vnútorným prostredím. V tomto prípade treba zabezpečiť škáru medzi plášťovou rúrou a prestupom proti prenikaniu vodnej pary alebo treba iným spôsobom vylúčiť negatívny vplyv prípadnej kondenzácie pár na povrchu plášťovej rúry či jej zakrytia (obr. 5).

Prestupy prevádzkovým plášťom

Určitou špecifickou skupinou sú prestupy tzv. prevádzkovým, t. j. používaným strešným plášťom. Ide o prístupové plochy, napr. terasy, balkóny alebo strešné parkoviská, pri ktorých je nevyhnutné vytiahnuť povlakovú krytinu nad úroveň pochôdznych vrstiev alebo vrstiev s dopravným zaťažením a zabezpečiť ju proti mechanickému poškodeniu, napr. vonkajším oplechovaním (obr. 6).

Obr. 7Obr. 8

Veľmi častým variantom prestupov prevádzkovými strešnými plášťami, terasami a balkónmi je ukotvenie zábradlia. V tomto prípade možno v zásade postupovať podľa princípov kotvenia do strešného plášťa alebo podľa už spomenutých obr. 1 a 6. Aj tu však platí známe izolatérske heslo: Čím menej prestupov, tým lepšie. Preto je vždy vhodné premyslieť si, či sa nemožno prestupu vyhnúť a zábradlie ukotviť buď do priľahlých zvislých – najčastejšie obvodových – konštrukcií, alebo z čela, prípadne zospodu vodorovných balkónových konštrukcií (obr. 7 a 8).

Je potešiteľné, že okrem odstrašujúcich prípadov nezvládnutých prestupov sa človek v praxi stretáva aj s príkladným prístupom izolatérov k svojej profesii.

Ukážka pomerne vydareného vyriešenia detailu je na obr. 9; z hľadiska remeselného izolatérskeho vyhotovenia ťažko opracovateľný detail sa pre blízkosť komínového telesa obetónoval. Obetónovanie sa zaizolovalo a vrchná hrana sa klampiarsky opracovala.

Zostáva iba dúfať, že zodpovedný prístup k hydroizolačným detailom sa v blízkej budúcnosti stane samozrejmosťou.

Azda sa v tomto článku podarilo aspoň trocha poukázať na veľkú dôležitosť, ktorú treba prestupom v strešnej hydroizolácii prikladať.

Ing. Ivan Misar
Foto a obrázky: autor

Autor pôsobí ako vedúci technického oddelenia Siplast-Icopal, s. r. o., v Českej republike, je spolupracovníkom A.W.A.L., s. r. o. – expertnej a poradenskej kancelárie so zameraním na stavebnú fyziku a stavebné izolácie a členom českej technicko-normalizačnej komisie TNK 65 – Izolácie stavieb.

Komentáre