2.

Expandovaný polystyrén používaný v stavebníctve možno efektívne recyklovať

Partneri sekcie:

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je redukovať množstvo vzniknutého odpadu. Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania.

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Výnimkou nie je ani zatepľovanie stavieb, pri ktorom vzniká odpad aj z expandovaného polystyrénu. Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa tento odpad dostával do spaľovní alebo na skládky.

Európska asociácia výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS) sa preto zaviazala, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu ktoré je členom EUMEPS začalo robiť kroky na dosiahnutie tohto cieľa. V roku 2025 by mohol podiel recyklácie odpadov z EPS na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %.

Odrezky z EPS zo zatepľovania budov patria na zberný dvor

V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu, ktorý treba po skončení prác zneškodniť. Je to úlohou pôvodcu tohto odpadu, čiže buď investora alebo stavebnej firmy, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. Expandovaný polystyrén (EPS) je 100 % recyklovateľný materiál. Keďže obsahuje viac ako 98 % vzduchu, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá.

Po skončení výstavby rodinného či bytového domu je potrebné odniesť odrezky z EPS na zberný dvor, nie je možné ich dávať do žltých kontajnerov. Z polystyrénových dosiek sa musia pred ďalším spracovaním odstrániť nečistoty, ako sú betón, malta, tmel, stierka a pod. Po roztriedení je polystyrén podrvený a v závislosti od stupňa znečistenia sa dá ďalej využívať.

Možnosti opätovného použitia polystyrénu

Expandovaný polystyrén sa po zrecyklovaní môže pridávať k primárnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelnoizolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek (s výnimkou izolácií ako sú dosky EPS-F pre vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je možné použitie recyklátu z vlastných technologických odrezkov). Taktiež nie je možné použitie recyklátu pri výrobe nových obalových výrobkov.

Uplatnenie recyklovaného EPS je širšie a závisí od stupňa jeho znečistenia. Môže sa použiť na výrobu polotovarov pre nábytkársky priemysel, na výrobu kulís či keramiky. Pridáva sa ako prímes k iným stavebným materiálom, z ktorých sa následne vyrábajú ľahčené betóny, zásypy, pálené tehly, izolačné omietky a pod. Používa sa aj ako prímes do pôdy na zlepšenie jej odvodnenia a prevzdušnenia.

1.
Zdroj: Združenie EPS SR

Nakladanie s EPS odpadom z demolácií budov

V minulosti sa vyrábal expandovaný polystyrén s obsahom retardéra horenia HBCD, ktorý bol považovaný za látku s potenciálnymi negatívnymi vplyvmi, aby boli splnené národné protipožiarne predpisy (aj keď tieto potenciálne vplyvy neboli dokázané, uvedený retardér bol v súčasnosti nahradený novým, ekologickým polyFlame retardérom horenia).

Životnosť stavieb, na ktorých sa používali tepelnoizolačné dosky s retardérom horenia HBCD na zateplenie, sa skončí o niekoľko rokov. Tieto polystyrénové dosky nemožno odniesť na zberný dvor a recyklovať ich klasickým spôsobom. Riešením je fyzikálna recyklácia v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop, ktorej členom je aj slovenské Združenie EPS SR. Inovatívnosť tejto technológie spočíva v tom, že umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia.

Ako možno vidieť a podľa našich dostupných informácií, možno expandovanému polystyrénu v rámci tepelnoizolačných materiálov priradiť prvenstvo v recyklácii. Expandovaný polystyrén má spracovaný systém zberu a recyklácie pre všetky druhy jeho odpadu. Ďalšie informácie o expandovanom polystyréne získate na stránke www.epssr.sk.

Dnes už možno recyklovať aj polystyrénové dosky s retardérom horenia HBCD zo starších demolácií, a to prostredníctvom fyzikálnej recyklácie v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop.
Dnes už možno recyklovať aj polystyrénové dosky s retardérom horenia HBCD zo starších demolácií, a to prostredníctvom fyzikálnej recyklácie v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop. | Zdroj: Združenie EPS SR

Zdroj: PR Združenie EPS SR