vetranie

Udržiavané vetracie systémy neumožňujú šírenie koronavírusu, tvrdí Inštitút Roberta Kocha

Partneri sekcie:

V režime pretrvávajúcej pandémie sa prevádzky, údržby a manažovania veľkých vetracích systémov stali mimoriadne náročnými.

Pred rokom sme zverejnili prvé usmernenia pre vetranie aj v tomto časopise. Po ročných skúsenostiach môžeme zhodnotiť získané poznatky a potvrdiť výnimočné postavenie vetrania pri spôsobilosti budov plniť svoju funkciu v režime pandémie ochorenia covid-19.

Doterajší priebeh usmernení pre vetranie v režime pandémie a ich zhodnotenie

Počas druhej vlny pandémie covidu-19 sa písala história vetracích systémov. Nebolo vtedy známe, aký bude ďalší priebeh pandémie a jej trvanie. Určité úspechy v zamedzení šírenia sa však dali badať. V poslednom období boli z vetracích systémov v prevádzke hlavne vetracie systémy veľkých obchodov s potravinami.

Ich prevádzka sa riadila vyhláškami a usmerneniami RÚVZ (Regionálneho úradu verejného zdravotníctva), ktoré zahŕňali hlavne tieto opatrenia:

 • stanovenie koncentrácie nakupujúcich na 1 m2,
 • ochranu dýchacích ciest,
 • odstup a poskytnutie dezinfekcie.

Zhodnotenie

Miera rizika bola v prvom kroku zvolená vhodne, dodnes nie sú známe prípady infekcie v priestoroch veľkých obchodov pri dodržaní stanovených opatrení. Zároveň je potrebné konštatovať aj vysokú mieru spoločenskej zodpovednosti prevádzkovateľov pri dodržiavaní nariadení pre prevádzku v režime pandémie covidu-19.

Pri zvládaní pandémie pomohli aj všetci, ktorí včas poskytli dôležité informácie. Do tejto kategórie patrí aj časopis TZB Haustechnik, ktorý v čísle 2/2020 publikoval preklad usmernenia Európskeho odborného združenia pre vetranie a klimatizáciu REHVA v súvislosti s ochorením covid-19.

Text sa takisto ihneď publikoval a následne aj aktualizoval na webovej stránke www.asb.sk (https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/prakticke-odporucania-pre-prevadzku-budov-a-faq-v-suvislosti-s-covid-19).

REHVA zareagovala minulý rok na situáciu promptne, už 17. marca 2020 vydala usmerňovací dokument k zvládaniu situácie v režime pandémie covidu-19, ktorý aktualizovala 3. apríla 2020 a neskôr 3. augusta 2020, pričom tento dokument bol založený na najlepších aktuálnych dostupných dôkazoch a znalostiach.

Vychádzal z údajov a štúdií WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s cieľom usmerniť prevádzku a využitie technických zariadení budov tak, aby sa zabránilo šíreniu vírusu koronavírusových chorôb v budovách. Spolu s týmto dokumentom boli zverejnené aj súvisiace časté otázky a odpovede.

Podľa súčasného stavu poznania sa korónové vírusy prenášajú kvapôčkovou infekciou a pomocou aerosólov, preto sa odporúča dobré vetranie miestností s čo najvyšším podielom vonkajšieho vzduchu.

Prívodom filtrovaného upraveného vonkajšieho a odvodom znečisteného vzduchu z miestnosti sa v nej znižuje vírusová záťaž. Pri plánovaní a prevádzke systémov sa preto odporúčajú tieto základné usmernenia (uvádzame v skrátenej forme):

 • Systémy vzduchotechniky by sa nemali vypínať mimo prevádzkových hodín, ale mali by zotrvať v prevádzke čo najdlhšie.
 • Objemové prietoky vonkajšieho vzduchu by sa nemali znižovať, ale naopak, zvyšovať, ak je to možné.
 • Je potrebné kontrolovať projekčné parametre obsadenosti priestorov osobami, prípadne tieto parametre znižovať.
 • Pri projektovaní nových vetracích systémov je potrebné brať do úvahy zvýšené parametre intenzity výmeny vzduchu, zvýšené prietoky vonkajšieho vzduchu a zabezpečiť výkonové rezervy na ohrev a chladenie.

Pri zdôvodnení týchto odporúčaní uviedla REHVA názorný obrazový príklad porovnania šírenia kvapôčkového aerosólu vo vetranom a nevetranom prostredí (podľa Leitfaden REHVA covid-19, 3. august 2020, obr. 1a, b). Veľmi zjednodušená ilustrácia ukazuje situáciu, keď infikovaná osoba (vpravo) hovorí a teda okolo seba šíri infikovaný aerosól (malé červené bodky) smerujúci až k dýchacej zóne inej osoby (vľavo).

Výdych veľkých kvapôčok (ktoré majú menší dosah) je označený fialovými bodkami. Ak je miestnosť vetraná vetracím systémom (obr. 1a), je množstvo zachytených častíc s vírusom v dýchacej zóne oveľa nižšie ako pri vypnutom ventilačnom systéme, čo znázorňuje hustota červených bodiek. Zapnutý ventilačný systém vidieť na obr. 1a, vypnutý na obr. 1b.

Vyjadrenie Inštitútu Roberta Kocha ako najfundovanejšieho odborného subjektu

Na základe vývoja situácie, veľkého ohlasu a množstva otázok ohľadom spomínaného usmernenia REHVA a ich rozsahu sa nakoniec, žiaľ, v radoch čitateľov vytváral dojem, že vetranie budov prináša viac problémov ako úžitku. Preto sa množili otázky, či nie je vhodnejšie vetranie budov vypnúť. Bol to, samozrejme, nezmysel.

Vetranie budov plní viac funkcií, ako sú prívod vonkajšieho vzduchu, filtrácia, chladenie či ohrev, bez ktorých by veľké obchodné, verejné alebo komerčné budovy a zdravotnícke zariadenia neboli schopné užívania. Preto sa k tejto problematike vyjadril aj najuznávanejší odborný subjekt na svete v oblasti infektológie – Inštitút Roberta Kocha a to priamo k otázke, či by sa mali ventilačné systémy kvôli prevencii prenosu covidu-19 preventívne vypnúť.

Odpoveď znela: „Pretože covid-19 je primárne infekcia šíriaca sa kvapkami (a nie vzduchom), nemožno podľa súčasného stavu vedomostí predpokladať, že sa bude šíriť pomocou prevádzkovaných vetracích systémov.“

RKI sa tak jednoznačne negatívne postavil k eventuálnemu preventívnemu vypínaniu vetracích systémov v budovách v režime covid-19.

Zhodnotenie

Každý vetraný priestor je skutočne prínosom pre znižovanie rizika potenciálnej infekcie prenášanej aerosólom. Vetranie, zjednodušene povedané, doslova zrieďuje koncentráciu škodlivín vo vzduchu v miere, ktorá zodpovedá intenzite výmeny vzduchu a obrazu prúdenia. Adekvátna intenzita výmeny vzduchu spôsobuje fakticky elimináciu zdrojov škodlivín vo vetranom priestore.

Uvedené usmernenie REHVA bolo príliš rozsiahle a nasmerované na všetky druhy vetrania a budov. Z tohto dôvodu ho možno vnímať ako rozporuplné v spoločných odporúčaniach, ktoré sa nedajú úplne rovnako aplikovať pri takých rozdielnych druhoch vetrania, ako sú nútené a prirodzené vetranie, či pri jednotlivých typoch budov, ako sú obchodné, komerčné, administratívne, bytové a nebytové budovy.

Návrhy na zlepšenia v oblasti ventilátorov

Svetový výrobca ventilátorov – ako to uviedol na svojich webových stránkach – vidí všetky praktické zlepšenia systémovej bezpečnosti v režime covid-19 v redizajne vetracieho systému. Vždy budú potrebné nové ventilátory, no ponúka riešenia aktuálneho stavu bez nutnosti náhrady celého vetracieho systému za nový.

Ide o jednoduché, praktické riešenia na zvýšenie systémovej bezpečnosti vetracích systémov formou technických zmien. Predpokladajú rekonštrukcie súčasných vetracích systémov na vetracie systémy s ventilátormi s dostatočnou tlakovou rezervou a prietokom vzduchu a to:

 • v dôsledku zvýšeného objemového prietoku vzduchu vyvolaného požiadavkami na ochranu pred ochorením covid-19 a zvýšenia prívodu objemového prietoku vzduchu podľa cieľovej kvality vzduchu v zmysle EN 16798-1;
 • na krytie tlakovej straty v súvislos so zvýšenou tlakovou stratou vyššej triedy filtrov podľa EN 16890-1.

Zhodnotenie

Je to logické riešenie s minimálnymi nákladmi. V krátkodobom horizonte nie je možné totálne zmeniť vetracie systémy, je prijateľnejšie zrekonštruovať existujúce systémy s minimálnymi nákladmi.

Návrhy na zlepšenia od profesijného združenia

Nemecké profesijné združenie výrobcov komponentov vzduchotechniky a realizátorov vetracích a klimatizačných systémov ide v návrhoch zlepšení viac do koncepčných riešení. Zväz sa vyjadruje k aktuálnym otázkam a vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu vydáva už nielen stanoviská a usmernenia na riešenie aktuálneho stavu. Ponúka aj praktické riešenia na zvýšenie systémovej bezpečnosti vetracích systémov formou technických zmien s dlhodobým zámerom.

Navrhuje tieto opatrenia:

 • Zvýšiť kvalitu vzduchu a objemového prietoku privádzaného vzduchu v m3/h na m2.
 • Znížiť parametre obsadenia vetraných priestorov ako dodatočné opatrenie so sledovaním aj pomocou produkcie CO2.
 • Zaviesť dezinfekčné žiariče na sekundárny (obehový) vzduch – k čistiacemu účinku dochádza opakovane pri každom obehu vzduchu.
 • Zaviesť filtráciu sekundárneho (obehového) vzduchu podľa tried filtrácie (EN 16890-1), prípadne bipolárnu ionizáciu na zvýšenie filtračného účinku.
 • Možnosť prijať obehový vzduch, ak sú požiadavky na množstvo privádzaného vzduchu uspokojené.
 • Vzhľadom na odbornú náročnosť problematiky zaviesť kontroly vetracích systémov a školenie zodpovedných pracovníkov.

Zároveň navrhuje, aby sa prevádzka v jednotlivých budovách, resp. komerčných priestoroch neobmedzovala plošne. Ale na základe vyhodnotenia plnenia požiadaviek systémovej bezpečnosti vetracieho systému v režime covid-19, tzn. na základe zníženia rizika prenosu infekcie vzduchom.

Zväz presadzuje principiálnu základnú myšlienku – namiesto uzamknutia „všetkých“ by mali existovať možnosti otvorenia pre tých, ktorí spĺňajú požiadavky na kvalitu vzduchu a systémovú bezpečnosť v režime pandémie covidu-19.

Zhodnotenie

Zväz ide so svojím návrhom najďalej a presadzuje zlepšenie systémovo.

Záver

Dobre navrhnuté, prevádzkované a udržiavané vetracie a klimatizačné systémy neumožňujú šírenie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie covid-19, také je stanovisko Inštitútu Roberta Kocha. Otázkou zostáva, podľa akých noriem a tried kvality vzduchu sa budú tieto systémy považovať za bezpečné.

Doteraz žiadna norma vo svojich požiadavkách neriešila analýzu rizík vyplývajúcich z celosvetovej pandémie covidu-19. Samotné podmienky stanovené RÚVZ a usmernenie REHVA sú toho dôkazom.

Hoci na zvládnutie pandémie boli stanovené požiadavky nad rámec doterajšej obvyklej kvality vetracích systémov a zdá sa, že pomohli zvládnuť situáciu, treba dúfať, že v určitom časovom rozmedzí vznikne mandát na vytvorenie európskej normy pre navrhovanie vetracích systémov, v ktorej už budú súčasné opatrenia a usmernenia proti šíreniu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie covid-19 zapracované.

Literatúra

1. Inštitút Roberta Kocha (RKI) – Stanovisko k prevádzke vetracích a klimatizačných systémov v režime covid-19, keď „podľa súčasného stavu vedomostí nemožno predpokladať, že sa koronavírus bude šíriť prostredníctvom prevádzkovaných vetracích systémov“.
2. Usmernenie REHVA, dostupné na https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/prakticke-odporucania-pre-prevadzku-budov-a-faq-v-suvislosti-s-covid-19. 

Ing. Jozef Löffler

Autor pôsobí vo Výskumnom ústave vzduchotechniky v Piešťanoch.

Článok bol publikovaný v časopise TZB 02/2021.