Účinný odvod spalín a energeticky úsporné riešenia

To ponúka aj spoločnosť Almeva zameraná na systémy na odvod spalín a ich príslušenstvo.

ALMEVA SLOVAKIA, s. r. o., je výrobca a distribútor systémov na odvod spalín a ich príslušenstva. Spoločnosť je súčasťou skupiny Almeva, ktorá pôsobí v 23 krajinách Európy. Vyrába a dodáva najmä plastové, murované, antikorové, oceľové a hliníkové systémy na odvod spalín. Jej portfólio zahŕňa aj výrobky, ktoré sú priamo spojené so systémami odvodu spalín a zlepšujú účinnosť samotného spaľovania, alebo zvyšujú jeho účinnosť s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Správny výpočet komína

Spoločnosť Almeva ponúka profesionálne výpočty komínov pomocou softvéru kesa-aladin od nemeckej firmy Kesa. Túto službu využívajú najmä projekčné kancelárie pre svoje projekty, a kominárske firmy. Klient sa môže so softvérom a jeho ovládaním, ako aj s komínovými systémami oboznámiť na pravidelných školeniach, ktoré organizuje Almeva, a to nielen v sídle spoločnosti v Trenčíne, ale aj po celej Slovenskej republike.

O správny výpočet komína se postará softvér kesa-aladin.
O správny výpočet komína se postará softvér kesa-aladin. | Zdroj: ALMEVA SLOVAKIA

Sú krbové kachle ekologické? Áno, s filtrom pevných častíc v komíne.

Mnohí majitelia kachlí na drevo môžu mať pocit, že keď používajú kvalitné vykurovacie kachle, vysušený materiál a dobre kúria, nezanechávajú v ovzduší okrem dymu žiadnu ekologickú záťaž. Problémom sa však v tom momente stávajú pevné častice, ktoré sa do ovzdušia uvoľňujú spolu s plynmi. Pevné častice obsiahnuté v spalinách sú menšie ako 2,5 μm, čo je 12-krát menej ako hrúbka ľudského vlasu.

Náš dýchací systém dokáže odfiltrovať len častice väčšie ako 2,5 μm, menšie častice preto putujú hlboko do pľúc, odkiaľ sa môžu dostať do krvného obehu. To môže viesť k dýchacím problémom, astme alebo zápalom a poškodeniu ľudského zdravia. Filter pevných častíc od dánskej spoločnosti Exodraft dokáže zachytiť a absorbovať jemné a veľmi jemné častice, čím výrazne znižuje zdravotné riziká a zvyšuje ochranu životného prostredia.

Filter pevných častíc Exodraft ESP 10
Filter pevných častíc Exodraft ESP 10 | Zdroj: ALMEVA SLOVAKIA

Elektrostatický filter pevných častíc je nainštalovaný v ústí komína. Elektróda s vysokým napätím absorbuje pevné častice, ktoré sa usadzujú vo filtri. Táto funkcia filtra umožňuje znížiť počet jemných a veľmi jemných častíc až o 95 %. Proces je spojený aj s hmotnosťou častíc vypúšťaných do ovzdušia, ktorá sa znižuje o 70 až 75 %. Údaje a merania boli vykonané podľa nórskej normy NS3058, ktorá zodpovedá vonkajším podmienkam. Výhodou filtra pevných častíc je jeho samočistiaca funkcia, pri ktorej elektróda poklepaním uvoľňuje pevné častice do neúčinnej výšky komína.

Úspory energie v priemysle a domácnostiach

Heat Recovery System – aplikácia pre pekárne
Heat Recovery System – aplikácia pre pekárne | Zdroj: ALMEVA SLOVAKIA

Úspory energie v domácnostiach, najmä v prípade tuhých palív, možno dosiahnuť vhodne dimenzovaným dymovodom a vhodným spôsobom vykurovania. Ventilátory od dánskeho výrobcu Exodraft dokážu ušetriť energiu tým, že zabezpečia správny ťah komína, ktorý je plne regulovaný bez ohľadu na počasie. Optimálny ťah komína, optimálna prevádzka spotrebiča a správne palivo môžu priniesť úsporu energie v desiatkach percent.

V priemyselnom sektore je situácia s reguláciou komínového ťahu rovnaká, ak sa používa ventilátor. Ak sú však v prevádzke kotol, pec, sušiareň, ohrievač alebo iné zariadenie, kde je teplota spalín vyššia ako 100 °C, je možné toto teplo a energiu opätovne využiť. Pre prevádzky s veľkým množstvom odpadového tepla ponúka spoločnosť Almeva riešenie v podobe technológie systému spätného získavania tepla.

Teplé spaliny odovzdávajú svoju energiu ohrevom vody vo výmenníku tepla, ktorá sa môže ďalej využiť vo výrobnom procese. V pekárni potrebujú teplú vodu na prípravu cesta, v lakovni alebo zinkovni potrebujú zase ohriať vodu v odmasťovacom kúpeli. Ďalšie prevádzky, v ktorých sa horúca voda môže využívať na rôzne účely, sú pivovary, liehovary, mliekarne, zlievarne, resp. všetky tie, v ktorých sa veľká časť tepla odvádza komínom do ovzdušia.

Oblasť použitia tejto technológie je teda pomerne široká. Vo všeobecnosti je strata energie zo spalín z výrobných procesov až 20 %, pričom vďaka technológii systému spätného získavania tepla spoločnosti Almeva možno získať späť až 95 % tejto energie. Tým sa nielen ušetrí energia potrebná na výrobu teplej vody, ale znížia sa aj emisie CO2 až o 16 %. Pri aktuálne vysokých cenách energie je návratnosť investície dokonca kratšia ako dva roky. Výrobné podniky preto v súčasnosti neváhajú investovať do technológie rekuperácie tepla.

Inštalácia systému rekuperácie tepla vo vonkajšom prostredí
Inštalácia systému rekuperácie tepla vo vonkajšom prostredí | Zdroj: ALMEVA SLOVAKIA

Neutralizačný box na riešenie problémov s kyslým kondenzátom

Spoločnosť Almeva sa dlhodobo venuje výrobkom z pohľadu technického vývoja, a to predovšetkým v snahe zlepšiť vlastnosti existujúceho výrobku, alebo priniesť nový pohľad na samotný výrobok. Spoločnosť úzko spolupracuje s výskumnými inštitúciami a školiacimi strediskami a naďalej podáva prihlášky úžitkových a priemyselných vzorov a patentov v rámci celej skupiny Almeva.

Neutralizačný box (neutrobox) bol vyvinutý aj v spolupráci s Vysokou školou banskou – Technickou univerzitou Ostrava v rámci Centra energetického výskumu. Výsledkom prevádzky kondenzačných kotlov je kondenzácia vodnej pary obsiahnutej v spalinách počas spaľovania plynu.

Neutrobox a neutralizačné kamenivo Almelit
Neutrobox a neutralizačné kamenivo Almelit | Zdroj: ALMEVA SLOVAKIA

Kondenzát obsahuje kyseliny a odvádza sa odpadovým potrubím do kanalizácie, čo je v niektorých prípadoch nežiaduce. Používanie neutralizačného zariadenia odporúčame pre kotly s inštalovaným výkonom od 50 kW.
Takisto je predpísané, že do kanalizácie môže prúdiť kondenzát s hodnotou pH vyššou
ako 6.

Neutrobox je určený na neutralizáciu akéhokoľvek kyslého kondenzátu, ktorý vzniká počas prevádzky kondenzačných kotlov. Tým sa zabráni tomu, aby kyslý kondenzát odtekal do kanalizácie spolu s inými nevhodnými zvyškami. Vďaka náplni zo špeciálneho kameniva pomáha neutrobox premieňať kyslé splašky na neutrálne.

Výsledkom je ekologický, pH neutrálny upravený roztok, ktorý sa dostáva do odpadovej vody. Túto premenu pH umožňuje neutralizačné kamenivo Almelit na báze prírodného vápenca. Agregát sa umiestňuje do špeciálne navrhnutého boxu, kde premieňa kondenzát z kyslého na neutrálny.

Text vznikol v spolupráci so spoločnosťou ALMEVA SLOVAKIA, s. r. o.
Foto: ALMEVA SLOVAKIA