Partneri sekcie:

Desaťtisícové mesto Tvrdošín sa nachádza v najchladnejšom regióne na Slovensku. Napriek komplikovaným podnebným podmienkam sa tu zrealizovala odvážna výstavba nízkoenergetického bytového domu. Podľa realizátorov projektu by mal slúžiť ako pozitívny príklad pre ďalšiu výstavbu v ľahších podmienkach.

Najväčší solárny systém na Slovensku uviedli do prevádzky v novembri minulého roka v Želiezovciach. Solárne pole zložené z 320 kusov paralelne zapojených kolektorov má plochu takmer 650 m2. Na príklade projektu v Želiezovciach vidieť, že aj na Slovensku sa dajú uskutočniť dobré myšlienky.

Objekty, pri ktorých sa nedbá na zníženú spotrebu energie na prevádzku, štandardne spotrebujú z celkovej energie na prevádzku iba 15 % na prípravu ohriatej vody. Pri nízkoenergetických objektoch môže táto hodnota dosiahnuť 50 % a viac. Vďaka dokonalej izolácii sa ušetrí množstvo tepla na vykurovanie, ktoré by inak uniklo oknami a ďalšími netesnosťami. Ako je to však v prípade prípravy ohriatej vody. Dá sa tu vôbec ešte niečo ušetriť?

Na prípravu teplej vody môžeme v lete namiesto kotla použiť slnečné kolektory. Princíp je jednoduchý. Absorbér kolektora zachytáva slnečné lúče a mení ich na teplo.

V rámci programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach bolo od 20. apríla 2009 do 15. júla 2010 schválených spolu 2423 žiadostí o dotácie v sume viac ako 2,37 milióna eur. Z nich na slnečné kolektory pripadlo 2,09 milióna eur. Zo schválených žiadostí bolo 1998 na inštalácie slnečných kolektorov a 425 na kotly na biomasu. Z celkovej schválenej sumy 8 miliónov eur sa tak za 15 mesiacov nevyčerpala ani tretina. Vyplýva to z údajov komunikačného oddelenia Ministerstva hospodárstva a výstavby (MHV) SR.

Medzi vystavovateľmi z oblasti kúrenárstva, plynárenstva, klimatizačnej a ekologickej techniky nechýbala na medzinárodnom veľtrhu Aquatherm ani značka Protherm, ktorá od 1. januára 2010 zmenila názov na Vaillant Group Slovakia, s. r. o.

Všetky objekty treba z hľadiska spotreby energie navrhovať a posudzovať so zreteľom na nadväznosť jednotlivých systémov. So zvyšujúcimi sa požiadavkami na energetickú úsporu rastú aj nároky na kvalitu vyhotovenia stavebných konštrukcií a rôznych konštrukčných detailov, na energetické systémy stavby a v neposlednom rade na užívateľov objektov, ktorí musia byť minimálne poučení o ovládaní jednotlivých systémov spotrebúvajúcich energiu.

Približne 40 % energie v Európe sa spotrebúva v budovách. Za predpokladu, že sa pomocou úsporných opatrení a zvýšením účinnosti výrazne zníži potreba energie, najdôležitejším energetickým zdrojom budov sa v budúcnosti môžu stať solárne zariadenia.

Ekologické využívanie energií je v dnešnej dobe priam nevyhnutnosťou. Spája v sebe šetrenie nemalých financií a nutnú ochranu životného prostredia pre budúce generácie. Solárna energia má v tomto smere veľký potenciál. Ten môžete začať hneď veľmi výhodne využívať kúpou solárnej strechy. Viete ako na to? Máme pre vás úžasnú pomôcku, vďaka ktorej sa dozviete všetky potrebné informácie na to, aby ste solárnu energiu vo svojom rodinnom dome využívali čo najoptimálnejšie a najekonomickejšie. Nová stránka www.bramacsolar.sk bude pre vás v tomto smere najlepším sprievodcom.

V Európe ako aj na Slovensku sa veľká väčšina slnečných kolektorov na ohrev vody či podporu vykurovania inštaluje v rodinných domoch. Ich majitelia vo viacerých krajinách môžu využívať štátnu podporu na inštaláciu, ktorou sa štáty snažia znižovať svoju závislosť od dovozu zemného plynu či iných palív. Zmenu prináša jedna z prvých lastovičiek veľkých inštalácií na Slovensku, ktorou je úspešná inštalácia solárnych kolektorov na bitúnku v Rimavskej Sobote.

Alternatívne zdroje už nehľadajú iba majitelia rodinných domov, ale čoraz viac aj bytové spoločenstvá. Pre obyvateľov bytoviek predstavuje zelená forma energie významný podiel ušetrených prostriedkov za hradenie spotreby zemného plynu pri vykurovaní a príprave teplej vody. Dôkazom sú výsledky, ktoré zaznamenalo spoločenstvo vlastníkov bytov v Šali-Veči po osadení solárneho systému na streche panelového domu.

Za posledné dve desaťročia sa energetická situácia na Slovensku výrazne zmenila. Ceny palív a energie narástli a stali sa výraznou položkou rodinného rozpočtu. Plytvanie teplom a teplou vodou sa skončilo, čo je názorne vidieť z meraní. Kým pred 15 až 20 rokmi bola spotreba vody bežne na úrovni 80 až 100 litrov na osobu a deň, dnes nie sú výnimkou domy a byty s hodnotou pod 40 litrov. V praxi sa dokonca stretávame aj s hodnotami pod 30 litrov. Znižovanie spotreby je však iba jednou, zvyčajne tou najjednoduchšou a najlacnejšou cestou. Druhou je využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Pri neustále rastúcich cenách sa iste každý zaoberá myšlienkou, ako prevádzku svojho rodinného domu čo najviac ekonomicky aj ekologicky zvýhodniť. Jedným z riešení je využitie solárnej energie, ktorú máme všetci zadarmo. Najväčší výrobca strešných krytín na Slovensku ponúka riešenie. Je ním tohtoročná novinka Solárne strechy Bramac, ktorých vysoká technická úroveň predstavuje európsku špičku.

EAST-GSR je 36-mesačný projekt zameraný na podporu rozvoja trvalo udržateľného trhu so solárnym teplom na základe konceptu GSR (Garantované solárne výsledky – Guaranteed Solar Results) v Bulharsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. Spolupracujú na ňom aj partnerské krajiny, ako sú Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a Grécko. Projekt je podporovaný v rámci programu Inteligentná Energia – Európa (Intelligent Energy – Europe – IEE).

Využitie solárnej energie na Slovensku je v porovnaní s okolitými krajinami nízke, aj keď môžeme na strechách rodinných domoch vidieť slnečné kolektory v čoraz väčšej miere. U nás ojedinelým je ale využitie slnečnej energie v systéme centralizovaného zásobovania teplom.