Odvodnenie podzemných miestností pri rekonštrukcii kúpaliska

Partneri sekcie:

S porušením noriem či s ich nedodržiavaním sa určite stretol každý, kto pracuje v stavebníctve. Preto sme sa ani my nevyhli tejto tematike a prinášame vám článok, v ktorom autor opisuje hrubé nedodržanie noriem a uvádza havarijné stavy nastávajúce po chybnom zrealizovaní projektu.

Opis objektu

Kúpalisko sa nachádza na inundačnom území toku. Pri nedávnej povodni dosiahla hladina maximálnu výšku cca 0,3 m nad terénom kúpaliska.

Schéma odvodnenia kúpaliska
1 – vodný tok, 2 – odtoková šachta s klapkou, 3 – strojovňa, 4 – akumulácia pre bazény, 5 – bazény, 6 – hladina storočnej vody

Bazény sú vstavané do pôvodných bazénových vaní, odber vody sa realizuje prepadovými žliabkami na úrovni terénu. Kanalizačný architekt nechal prepadové hrany na pôvodnej úrovni. Z prepadových žliabkov odteká voda do akumulačnej nádrže, priamo nadväzujúcej na novovybudovanú podzemnú strojovňu. Nová strojovňa a akumulačná nádrž sú navrhnuté a realizované ako spoločná vodotesná vaňa tak, aby horná hrana stien bránila prieniku storočnej vody. Zo strojovne je v deliacej stene vstupný otvor do akumulačnej nádrže. V strojovni je sústredené všetko technologické zariadenie bazénov, vrátane dávkovania chemikálií, elektrických rozvádzačov, snímačov a rozvádzačov MaR. Odvodnenie strojovne sa rieši dažďovou kanalizáciou priamo do toku, a to vrátane prepadu z akumulačnej nádrže. V strojovni je do tejto kanalizácie pripojené aj umývadlo a vpust, ktorý odvodňuje podlahu chemického hospodárstva.

Projekt  vs. norma

V projekte je v kanalizácii za obvodovou stenou strojovne zakreslená spätná klapka. V projekte ZTI je odkaz na starú a v čase spracovania projektovej dokumentácie neplatnú ČSN, ktorá umožňovala použitie spätnej klapky. Podľa nového znenia normy sa priestory pod úrovňou terénu nesmú gravitačne odvodňovať v prípade, že je hladina vzdutia vody v stoke, do ktorej objekt ústi, vyššia než úroveň najnižšie umiestneného zariaďovacieho predmetu. Výnimočne možno takéto priestory odvodniť gravitačne, no iba vtedy, ak investor výslovne pripustí možnosť zaplavenia tohto priestoru a súhlasí s ochranou pomocou mechanickej spätnej klapky. Vsadenie spätnej klapky v uvedenom prípade vôbec nerieši problém zaplavenia strojovne, pretože  pri činnosti spätnej klapky môžu nastať dva základné havarijné prevádzkové stavy.

Prevádzkový stav 1 – klapka spoľahlivo uzatvorí

Ak spätná klapka uzatvorí priechod, treba ihneď prerušiť pranie filtrov (obsluha musí sledovať stav vody v toku) a nesmie sa používať umývadlo a podlahový vpust v strojovni. Pranie filtrov sa môže obnoviť až po poklese hladiny v toku – ak vyšší stav vody trvá dlhšie, kúpalisko sa nesmie prevádzkovať. Problémy nastanú, keď začne pršať. Dažďová voda, ktorá naprší na hladinu bazénov, naplní akumulačnú nádrž. Prepadom z akumulačnej nádrže voda odteká potrubím k uzatvorenej spätnej klapke. Potrubie sa naplní a voda bude vytekať do strojovne podlahovými vpustmi alebo vstupným otvorom do akumulačnej nádrže. Celková plocha bazénov je približne 790 m2. Pri množstve zrážok 20 mm pritečie v priebehu dažďa do systému 15,8 m3 vody navyše, pri 40 mm cca  31,6 m3. Ďalšie nebezpečenstvo zvýšenia úrovne hladiny v toku nad úroveň prepadových žliabkov (stačia milimetre) je, že voda v toku vtečie prepadovými žliabkami do akumulačného priestoru, odtiaľ do strojovne, ktorú potom celú zaplaví.

Prevádzkový stav 2 – klapka priechod neuzatvorí spoľahlivo

Pri zachytení nečistoty na tesniacej ploche začne vzdutá voda vytekať z kanalizácie do strojovne podlahovými vpustmi a umývadlom. Ak začne pršať, do strojovne vtečie dažďová voda.

Ing. Zdeněk Žabička, CSc.
Schéma: autor

Autor je absolventom Stavebnej fakulty VUT v Brne. Po skončení školy začal pracovať v Stavoprojekte Brno ako projektant zdravotnotechnických inštalácií. V priebehu 25 rokov navrhol zdravotnotechnické inštalácie na mnohých stavbách od bytových objektov po školy, hotely a nemocnice. Väčšina projektov, ktoré počas svojej praxe zrealizoval, sa vyznačovala netradičným riešením. Taktiež publikuje články v zborníkoch a v odborných časopisoch TZB a prednáša na konferenciách a seminároch v obidvoch republikách.