plynovod

Legislatíva v oblasti plynovodov: K akým zmenám došlo v poslednom období?

Partneri sekcie:

Čo sa aktuálne mení v zmysle technických pravidiel a podnikových technických noriem?

V poslednom období došlo k vydaniu alebo zmenám technických pravidiel plynu (TPP) a podnikových technických noriem (PTN). Týkajú sa navrhovania, projektovania, montáže, skúšania, uvedenia do prevádzky, opravy a údržby plynovodov do 0,5 baru.

Technické podmienky pripojenia a schvaľovanie projektovej dokumentácie

SPP – distribúcia (ďalej aj ako SPP-D) ako prevádzkovateľ distribučnej siete určuje podmienky prístupu a pripojenia do distribučnej siete a prevádzkovania distribučnej siete. Spoločnosť je oprávnená vykonávať distribúciu plynu na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a vyhlášky MHSR č. 271/2012 Z. z.

V záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného a bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania siete je povinná určiť technické podmienky prístupu a pripojenia a kritériá technickej bezpečnos siete.

Podmienky prístupu do distribučnej siete

SPP – distribúcia stanoví prevádzkový tlak na výstupe z distribučnej siete v súlade s technickými podmienkami, hodnoty technických parametrov a požadovanú distribučnú kapacitu. Všetky úkony spojené s pripojením do distribučnej siete má stavebník možnosť vykonávať osobne na kontaktných miestach prevádzkovateľa, písomne alebo on-line na webovej stránke SPP – distribúcia.

Postupnosť krokov pri žiadosti o prístup do distribučnej siete

Pri žiadosti o prístup do distribučnej siete je potrebné dodržať nasledujúce poradie jednotlivých úkonov:

 • Podanie žiadosti o pripojenie (spolu s prílohami) investorom, prevádzkovateľom, resp. stavebníkom
 • Vyhotovenie návrhu zmluvy o pripojení spolu s technickými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti SPP – distribúciou
 • Stanovenie technických a obchodných podmienok pripojenia vrátane predpokladaného termínu pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti prevádzkovateľom distribučnej siete do 30 dní
 • Úhrada poplatku za pripojenie stavebníkom do 15 dní od doručenia (prevzatia) faktúry s poplatkom za pripojenie
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pripájacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia po doručení podpísanej zmluvy prevádzkovateľom siete (rozsah projektovej dokumentácie určuje vyhláška č. 453/2000 Z. z.)
 • Predloženie projektovej dokumentácie na vyjadrenie prevádzkovateľovi distribučnej siete (pri odbere plynu väčšom ako 10 m3/h je súčasťou projektovej dokumentácie aj dokumentácia umiestnenia meracej a regulačnej zostavy – upresňuje prevádzkovateľ distribučnej siete)
 • Výber zhotoviteľa (po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii), ktorý zrealizuje výstavbu pripájacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia
 • Požiadanie o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu
 • Požiadanie o kontrolu realizácie výstavby pripájacieho plynovodu po ukončení výstavby
 • Na základe vyhovujúceho výsledku kontroly predloženie technickej dokumentácie pripájacieho plynovodu prevádzkovateľovi distribučnej siete
 • Podanie žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla – podáva stavebník (príloha: kópia správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia nie staršia ako 5 mesiacov)
 • Montáž meradla – zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete po splnení všetkých technických a obchodných podmienok

Základné definície

V nadväznosti na uvedené podmienky prístupu do distribučnej siete ďalej uvádzame vybrané hlavné základné definície podľa platnej legislatívy, ktoré súvisia s procesom prístupu do distribučnej siete.

Distribučná sieť

Prevádzkuje ju SPP-D a končí sa hlavným uzáverom oddeľujúcim distribučnú sieť od nadväzujúcej siete alebo od odberného plynového zariadenia (OPZ). To predstavuje plynárenské zariadenie, ktoré slúži na pripojenie pripájacích plynovodov.

Homogénna oblasť

Je to distribučná sieť alebo jej časť, v ktorej sa hodnota spaľovacieho tepla plynu v stanovenom časovom intervale považuje za konštantnú v rámci prípustnej tolerancie.

Spaľovacie teplo

Predstavuje množstvo tepla vyjadrené v MJ/m3 alebo v kWh/m3, uvoľnené úplným spálením jedného metra kubického (m3) suchého zemného plynu so stechiometrickým množstvom vzduchu pri konštantnom tlaku.

Technická kapacita

Predstavuje maximálne množstvo plynu, ktoré môže byť distribuované za časovú jednotku, súvisiace s fyzikálnymi vlastnosťami prúdenia plynu v plynovodoch, dĺžkou plynovodu a s udržiavaním požadovaného tlaku plynovodov.

Pripájací plynovod (predtým plynovodná prípojka)

Ide o plynárenské zariadenie, ktoré sa začína odbočením z distribučného plynovodu, v osobitných prípadoch odbočením z pripájacieho plynovodu, smerom k OPZ odberateľa zemného plynu a končí sa hlavným uzáverom plynu. Slúži na pripojenie OPZ a je súčasťou distribučnej siete. Pripájací plynovod musí byť zriadený a prevádzkovaný na základe zmluvy o pripojení k distribučnej sieti a prevádzkového poriadku SPP-D.

Náklady na zriadenie pripájacieho plynovodu znáša ten, v koho prospech sa zriaďuje. Vlastníkom pripájacieho plynovodu je ten, kto uhradil náklady na jeho zriadenie.

Meradlo plynu (predtým plynomer)

Je to technický prostriedok alebo súbor technických prostriedkov na meranie množstva a fyzikálnych vlastností zemného plynu v súvislosti s jeho distribúciou a dodávkou.

Posúdenie projektovej dokumentácie

Po splnení všetkých podmienok uvedených na začiatku článku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete posúdenie technickej dokumentácie v týchto krokoch:

 • Kontrola platnosti zmluvy o pripojení medzi stavebníkom a prevádzkovateľom
 • Určenie platnosti technických podmienok pripojenia do distribučnej siete – platnosť je 24 mesiacov s opciou 12 mesiacov
 • Overenie projektovej dokumentácie podľa platnej legislatívy – hlavne zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (energetický zákon), vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), vyhlášky č. 453/2000 Z. z., TPP 702 01 Pripojovacie plynovody z PE, TPP 702 02 Pripojovacie plynovody z ocele a TPP 702 10 Plynovody VTL
 • Overenie umiestnenia stavby vo vzťahu k bezpečnostným a ochranným pásmam – ochranné pásmo podľa § 79 energetického zákona, bezpečnostné pásmo podľa § 80 tohto zákona, zriaďovanie stavieb podľa TPP 906 01 Požiadavka na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí
 • Overenie veľkosti meradla a regulačnej zostavy

Prevádzkovateľ garantuje lehoty na posúdenie technickej dokumentácie. Pri novom pripojení do distribučnej siete je to 15 dní, pri technických zmenách 20 dní.

Odovzdanie a prevzatie technickej a projektovej dokumentácie

SPP – distribúcia má ako prevádzkovateľ distribučnej siete právo vyžadovať v rámci odovzdania a prevzatia technickej a projektovej dokumentácie:

 • technické podklady a správy od vybudovaného plynovodu cez spôsobilú partnerskú firmu SPP − distribúcia
 • podklady k prípadným preložkám plynovodu
 • technickú dokumentáciu meracej a regulačnej zostavy
 • kontrolu správnosti dokladov
 • posúdenie splnenia investičného zámeru v rámci vybudovania, resp. technických zmien plynovodu
 • geodetické zameranie predmetného plynovodu
 • posúdenie technických parametrov vybudovaného diela

Literatúra

1. Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.
2. Vyhláška č. 453/2000 Z. z. o rozsahu projektovej dokumentácie.
3. Vyhláška MHSR č. 271/2012 Z. z.
4. Vyhláška 508/2009 Z. z. (zaistenie bezpečnos a ochrany zdravia pri práci).
5. TPP 702 01 Pripojovacie plynovody z PE.
6. TPP 702 02 Pripojovacie plynovody z ocele.
7. TPP 702 10 Plynovody VTL.
8. TPP 906 01 Požiadavka na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí
9. STN EN 12007-1 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku.

Ing. Kamila Víchová, PhD.

Autorka pôsobí na Katedre TZB Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Recenzoval: Ing. Pavol Vojtko, Viega, Slovensko

Článok bol publikovaný v časopise TZB 02/2021.