image 97693 25 v1

Montáž odkvapového systému

Partneri sekcie:

Odkvapový systém možno montovať samostatne bežným náradím. Jednoduchosť montáže zabezpečuje použitie odkvapových spojok s tesnením EPDM. Takéto riešenie umožňuje eliminovať prácne a nie vždy vodotesné lepené či letované spoje.

Počas montáže odkvapových systémov je potrebné pamätať na zabezpečenie minimálneho sklonu odkvapu, ktorý je 5 mm/bm. Pri dĺžkach odkvapov nad 10 m je potrebné použiť viac ako jednu odtokovú rúru.

Háky, ktoré sa montujú zhora na krokvy, je potrebné ohnúť do spádu. Háky sa položia vedľa seba a očíslujú sa. Šikmou čiarou sa vyznačia (najlepšie popisovačom) miesta ohybu v závislosti od dĺžky žľabu a spádu. V prípade nerovného krovu sa háky označia jednotlivo. Postupne sa ohnú v ohýbačke. Ak sa nepoužíva ohýbačka, je potrebné zabezpečiť, aby ohyb háku nebol ostrý. To je možné docieliť napríklad ohnutím vo zveráku cez rúru s priemerom 20 mm.

Žľabové háky sa umiestňujú 20 mm pod úrovňou pomyselného predĺženia povrchu strešnej krytiny. Na umiestnenie prvého a posledného háku do správnej polohy je vhodné použiť latu. Na správne vyspádovanie žľabových hákov sa používa špagát alebo gumička, ktorá sa uviaže na prvý a posledný žľabový hák. Ďalšie háky sa umiestňujú podľa polohy špagátu vo vzdialenostiach maximálne 1 200 mm, väčšinou na každú krokvu. V horských oblastiach sa odporúča háky umiestniť nižšie pod odkvapovú hranu alebo háky na krokvách zdvojiť.

Montáž žľabov a odpadového potrubia

Pred skrátením žľabu na potrebnú dĺžku je vhodné všetky žľaby položiť do hákov. Budúce spoje nesmú vychádzať do miest, kde už háky sú. Potom sa zakreslí koniec žľabu, ktorý je min. 10 mm za okrajom strechy. Popisovačom sa označí poloha budúceho vyústenia žľabu (kotlíka). Žľaby a zvody sa skrátia nožnicami na plech, prípade odrežú priamočiarou alebo kotúčovou pílou (kotúče na oceľ s negatívnym uhlom zubov). Je zakázané používať akékoľvek brúsne kotúče.

Potom sa namontujú žľabové čelá. Do drážky čela žľabu sa nanesie pružný tmel a čelo sa nasadí na žľab. Skontroluje sa natočenie čela vzhľadom k návalku. Potom sa čelo doklepe na doraz rukou alebo kladivkom cez podložku. Na zabezpečenie tesnosti spojenia sa aplikuje medzi žľab a čelo tmel.

Pred montážou odpadového potrubia sa zameria vzdialenosť medzi fasádou a kotlíkom. Zameria sa správna poloha na umiestnenie objímok zvodu. Prvá objímka zvodu sa musí umiestniť čo najbližšie k hornému kolenu. Objímky sa priskrutkujú. Vyberie sa vhodný druh skrutky a prípadne aj rozperky (tzv. hmoždinky) podľa druhu steny. Maximálna vzdialenosť medzi objímkami je 2 000 mm. Každá rúra sa musí pripevniť minimálne dvoma objímkami. Výtokové koleno sa umiestni na odtokovú odpadovú rúru do výšky podľa miestnych podmienok a zvyklostí.

Pri rezaní žľabov je potrebné dbať na to, aby miesto napojenia žľabu vyšlo medzi háky. Treba rezať pozorne, aby boli hrany čo najrovnejšie. Žľaby sa posunú k sebe na doraz. Odporúča sa použiť žľabové spoje, ktoré umožňujú pohyb žľabu pri zmenách teploty.

Žľabové rohy a kúty sa často montujú až za posledné háky, a preto nie sú vôbec podopierané. Je potrebné pevne ich pripojiť na žľab. Rohy a kúty sa zasúvajú do žľabu približne 35 mm. Na napojenie rohov sa neodporúča použiť len žľabové spojky. Roh alebo kút sa nasunie do návalku žľabu a otočí sa dovnútra žľabu. Pri nasadení rohu sa ohne zadný okraj žľabu nahor a potom sa spolu s rohom zavrie. Tesnosť tohto spojenia sa zabezpečí nanesením tmelu v dvoch radoch medzi spojované plochy.

Čo budete potrebovať

 • Pododkvapový žľab dĺžka: 2, 4 a 6 m
 • Odtoková odpadová rúra dĺžka: 1; 1,5 a 4 m
 • Žľabový hák čelový krátky
 • Žľabový hák čelový dlhý
 • Žľabový hák dlhý podstrešný
 • Žľabový hák s návalkom čelový krátky
 • Žľabový hák s návalkom čelový dlhý
 • Žľabový hák s návalkom podstrešný
 • Žľabové čelo pravé/ľavé
 • Žľabový kút
 • Žľabový roh
 • Vetvenie
 • Úchytná objímka rúry (plech, drevo)
 • Úchytná objímka rúry (murivo)
 • Odbočka do suda
 • Koleno odpadového potrubia
 • Výtokové koleno
 • Žľabový kotlík
 • Prípojka ku kanalizácii
 • Žľabová spojka
 • Zberný lievik
 • Zachytávač nečistôt
 • Lapač lístia kruhový
 • Odkvapový zachytávač lístia dĺžka: 2 m
 • Úchyt žľabu
 • Pružný tmel
 • Neutrálny silikón
 • Tmel na báze polyuretánu odolný proti UV žiareniu
 • Skrutky
 • Rozperky
 • Jednostranne vodotesné nity
 • Náradie a pomôcky: meter, popisovač, ohýbačka, zverák, lata, špagát alebo gumička, nožnice na plech, priamočiara alebo kotúčová píla, aplikačná pištoľ, kladivko, podložka, elektrické prestrihovacie nožnice, kliešte, roznášacia podložka

Pracovný postup

01 | Spád a označenie hákov

Spád a označenie hákov

Háky, ktoré sa montujú zhora na krokvy, je potrebné ohnúť do spádu. Spád žľabu by mal byť 5 mm/m. Háky sa položia vedľa seba a očíslujú sa. Šikmou čiarou sa vyznačia (najlepšie popisovačom) miesta ohybu v závislosti od dĺžky žľabu a spádu. V prípade nerovného krovu sa háky označia jednotlivo.

02 | Ohnutie hákov

Ohnutie hákov

Žľabové háky sa postupne ohnú v ohýbačke. Ak sa nepoužije ohýbačka, je potrebné zabezpečiť, aby ohyb háku nebol ostrý, napríklad ohnutím vo zveráku cez rúru s priemerom 20 mm.

03 | Prvý a posledný hák

Žľabové háky sa umiestnia 20 mm pod úrovňou pomyselného predĺženia povrchu strešnej krytiny. Na umiestnenie prvého a posledného háku do správnej polohy je vhodné použiť latu. Na správne vyspádovanie žľabových hákov sa použije špagát alebo gumička, ktorá sa uviaže na prvý a posledný žľabový hák.

04 | Poloha ostatných hákov

Ďalšie háky sa umiestňujú podľa polohy špagátu vo vzdialenostiach maximálne 1 200 mm, väčšinou na každú krokvu. V horských oblastiach sa odporúča háky umiestniť nižšie pod odkvapovú hranu alebo háky na krokvách zdvojiť.

05 | Pred skrátením žľabov

Pred skrátením žľabu na potrebnú dĺžku je vhodné všetky žľaby položiť do hákov. Budúce spoje nesmú vychádzať do miest, kde už háky sú. Potom sa zakreslí koniec žľabu, ktorý je min. 10 mm za okrajom strechy. Označí sa poloha budúceho vyústenia žľabu (kotlíka), nie je dovolené označovať materiál ryhou.

06 | Skrátenie žľabov

Žľaby a zvody sa skrátia nožnicami na plech, prípade odrežú priamočiarou alebo kotúčovou pílou (kotúče na oceľ s negatívnym uhlom zubov). Je zakázané používať akékoľvek brúsne kotúče.

07 | Montáž žľabových čiel

Pripraví sa ľavé alebo pravé čelo žľabu. Do drážky čela žľabu sa nanesie pružný tmel a čelo sa nasadí na žľab. Skontroluje sa natočenie čela vzhľadom k návalku. Čelo sa doklepe na doraz. Medzi žľab a čelo sa aplikuje tmel (neutrálny silikón, tmel na báze polyuretánu). Po osadení čela sa tmel dohladka rozotrie zvnútra žľabu.

08 | Vyústenie žľabu

Označí sa kruhový otvor budúceho vyústenia žľabu. Elektrickými prestrihovacími nožnicami alebo nožnicami na plech sa vyreže do žľabu otvor.

09 | Vyhnutie reznej hrany

Rezná hrana sa vyhne kliešťami alebo kladivkom mierne nadol, asi 3 až 5 mm, aby sa voda nemohla vracať po spodnej strane žľabu mimo kotlíka.

10 | Zasunutie žľabového kotlíka

Žľabový kotlík sa zasunie do návalku a nasadí sa na žľab.

11 | Zabezpečenie žľabového kotlíka

Kotlík sa zabezpečí ohnutím upevňovacích plechov cez zadný okraj žľabu.

12 | Osadenie žľabu do hákov

Žľab sa osadí do hákov. Postupne sa fixuje na všetkých hákoch, prípadne sa ohnú perá na zadných stenách.

13 | Zameranie odstupu

Zameria sa vzdialenosť medzi fasádou a kotlíkom.

14 | Umiestnenie objímok zvodu

Zameria sa správna poloha na umiestnenie objímok zvodu. Prvá objímka zvodu sa musí umiestniť čo najbližšie k hornému kolenu. Voľba objímky zvodu závisí od materiálu fasády (do muriva, drevených alebo oceľových fasád).

15 | Priskrutkovanie objímok

Objímky sa priskrutkujú. Vyberie sa vhodný druh skrutky a prípadne aj rozperky (tzv. hmoždinky) podľa druhu steny. Na steny zvonka zateplené mäkkou tepelnou izoláciou sa odporúča pod objímku umiestniť roznášaciu podložku, napr. štvorec plechu, aby sa objímka nezaborila do tepelnej izolácie.

16 | Pripevnenie objímok

Pripevnia sa všetky objímky. Maximálna vzdialenosť medzi objímkami je 2 000 mm. Každá rúra sa musí pripevniť minimálne dvoma objímkami.

17 | Zabezpečenie objímky klinom

18 | Výtokové koleno

Objímky sa prispôsobia tvaru zvodov. Každá objímka sa zabezpečí kónickým klinom, ktorý sa naklepe opatrným poklepaním kladivkom.

19 | Poistenie napojení

Výtokové koleno sa umiestni na odtokovú odpadovú rúru do výšky podľa miestnych podmienok a zvyklostí.

Po zhotovení rúry sa odporúča všetky napojenia poistiť jednostrannými vodotesnými nitmi.

20 | Miesto napojenia žľabov

Pri rezaní žľabov je potrebné dbať na to, aby miesto napojenia žľabu vyšlo medzi háky. Treba rezať pozorne, aby boli hrany čo najrovnejšie. Žľaby sa posunú k sebe na doraz.

21 | Žľabové spoje

Odporúča sa použiť žľabové spoje, ktoré umožňujú pohyb žľabu pri zmenách teploty. V rámci prevencie proti zatečeniu vody do spojky je vhodné aplikovať medzi prostredné lamely tesnenia spojky pružný tmel.

22 | Nasadenie spojok

Spojka sa nasadí na zadný okraj žľabu a palcom sa pritlačí na žľab. Zámok spojky sa ohne smerom k žľabu, zámok sa pritlačí k spojke a zabezpečí sa poistka.

23 | Poistka spojky

Poistka sa pritlačí k zámku spojky. V mieste spoja žľabu sa prebytočný tmel rozotrie dohladka.

24 | Pripevnenie žľabových rohov a kútov

Žľabové rohy a kúty sa často montujú až za posledné háky, a preto nie sú vôbec podopierané. Je potrebné pevne ich pripojiť na žľab.

25 | Zasunutie rohov a kútov do žľabov

Rohy a kúty sa zasúvajú do žľabu približne 35 mm. Na napojenie rohov sa neodporúča použiť len žľabové spojky. Rohy a kúty sa vyrábajú v mierne menších veľkostiach na zjednodušenie montáže.

26 | Otočenie rohu alebo kúta

Roh alebo kút sa nasunie do návalku žľabu a otočí sa dovnútra žľabu.

27 | Zavretie rohu

Pri nasadení rohu sa zadný okraj žľabu ohne nahor a potom sa spolu s rohom zavrie.

28 | Tesnosť spojov

Tesnosť tohto spojenia sa zabezpečí nanesením tmelu v dvoch radoch medzi spojované plochy. Spoj je možné zabezpečiť dvomi vodotesnými jednostrannými nitmi, ktoré sa umiestnia do návalku a do zadného okraja žľabu. Cez tento spoj je možné zaklepnúť spojku pre rovnaký vzhľad ako pri ostatných spojoch.

Info o systéme:

 • Odkvapový systém s jadrom z pozinkovaného viacvrstvového oceľového plechu s hrúbkou 0,6 mm s antikoróznym a základným náterom, obojstranne ošetrený povrchovou úpravou na báze polyuretánu, mierne štruktúrovanou, na ochranu pred atmosférickými vplyvmi
 • Dostupný vo forme polkruhových systémov (aj v hranatom variante, v diametre 125 mm) v dvoch veľkostiach: 150 mm (odkvap) a 100 mm (odtokové rúry) určený na strechy s plochou približne 55 m2
TEXT: spracované z podkladov firmy Ruukki
FOTO: Ruukki

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.