Zelená strecha: Ako bezpečne odviesť vodu (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Priestranné ploché strechy a strechy parkovacích domov ponúkajú rozmanité možnosti využitia – na hry, voľný čas, ako dodatočné parkovacie miesta alebo sčasti, prípadne celkom ako priestor na výsadbu zelene. Dôležité pri týchto plochách je zabezpečiť bezpečné odvedenie dažďovej, prípadne stekajúcej vody z obvodového plášťa v úrovni hydroizolácie účinnou plošnou drenážou.

Stojaca a hromadiaca sa voda môže poškodiť podložie vlhkosťou alebo mrazom. Pri vegetačných strechách vedie chýbajúca alebo neúčinná plošná drenáž k trvalému zamokreniu, čo spôsobuje poškodenie rastlín a dodatočné zaťaženie hydroizolácie.

Minerálne drenáže z piesku alebo štrku spĺňajú spomínané požiadavky len obmedzene. Popri zabahnení alebo zanesení, ktoré môže negatívne ovplyvniť drenážnu kapacitu, je projektovým problémom už ich samotná potrebná minimálna hrúbka, veľká hmotnosť a vysoké dodatočné náklady. Hospodárne riešenie predstavuje drenážna vrstva zhotovená pomocou dvojvrstvovej hydroakumulačnej a drenážnej fólie.

Ide o vysokokvalitné pásy s vysokým ochranným účinkom, veľkou drenážnou kapacitou, trvalou filtračnou stabilitou, vysokou pevnosťou v tlaku a obzvlášť dlhou životnosťou pri malej hrúbke. Na drenážnej fólii je natavená filtračná geotextília, ktorá chráni nopovú štruktúru pred zanesením po priťažení zásypom. Vďaka tomu nedochádza k zníženiu hydroakumulačnej ani drenážnej funkcie vegetačnej strechy, ktorá je nevyhnutná na udržanie optimálnej vlhkosti substrátu.

Na extenzívne ozelenenie sa najviac hodí vegetácia nenáročná na údržbu, ako sú rozchodníky, machy, byliny a trávy. Výsadba zelene sa môže realizovať vo forme výsevu, výsadby rastlinných balíkov alebo vegetačných rohoží. Pri intenzívnej vegetačnej streche je jediné obmedzenie výška finančnej investície. Môžu sa použiť trávniky, malé a veľké kry či malé stromy alebo stromy s výškou do 15 m. Pri každom druhu vegetačnej strechy sa musia zohľadniť miestne faktory, ako sú klíma, poveternostné vplyvy, ale aj faktory budovy a špecifické vlastnosti vysadených rastlín.

Zosúladené vrstvy

Na funkčnosť celkovej skladby vegetačnej strachy majú vplyv viaceré vrstvy, ktoré musia byť vzájomne zosúladené: tlakovo zaťažiteľná hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov, dodatočná ochranná textília, vsakovacia vrstva, filtračná vrstva, vrstva substrátu a vegetácia – výsadba rastlín.

Tlakovo zaťažiteľná hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov sa kladie pri štandardnej plochej streche na tepelnú izoláciu, pri streche s obráteným poradím na stropnú konštrukciu. Dodatočná ochranná textília je určená na ochranu pred mechanickým poškodením a zabezpečenie filtračnej funkcie plošnej drenáže.

Úlohou vsakovacej vrstvy je odľahčenie hydroizolácie aj pri extrémnych prívaloch vody. Túto úlohu spĺňa drenážna vrstva zabezpečujúca voľný odtok vody v horizontálnej úrovni. Okrem toho poskytuje aj cennú akumuláciu vody na obdobia sucha. Nakašírovaná, tepelne natavená a filtračne stabilná geotextília slúži pri nopových fóliách ako filtračná vrstva a zabraňuje zaneseniu nopovej štruktúry, a tak zabezpečuje odvedenie prebytočnej vody.

Tip: Vegetačný substrát pre intenzívnu zeleň by mal vyhovovať kvalite RAL – GZ 253/1. Skladá sa z lávy, pemzy, piesku, zeleného kompostu a kôrového humusu. Pri určení hrúbky substrátu je potrebné zohľadniť koeficient zhutnenia približne 1,2.

Vrstva substrátu musí byť vždy stabilná. Pri extenzívnej vegetačnej streche je pod vegetáciou potrebný nosný substrát s hrúbkou max. 80 až 120 mm. Intenzívna vegetačná strecha vyžaduje min. 150 mm nosného substrátu (podľa druhu vegetácie môže výška dosiahnuť až 2 000 mm). Substrát sa aplikuje priamo na nopové fólie.

V projekte Sky Park sa nad priestorom átria použila neštandardná skladba vegetačnej strechy s použitím kameniva, ktoré má zabezpečiť spoľahlivý odvod vody z komplikovaného priestoru tvoreného vrstevnicovo zoradenými betónovými konštrukciami.

Čo budete potrebovať

 • Hydroakumulačná a drenážna fólia
  Delta®-Floraxx TOP
  výška nôp: približne 20 mm, šírka fólie: 2 m,
  šírka geotextílie: 2,10 m, dĺžka: 10 m
 • Hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov
 • Ochranná textília
  napr. Delta®-Biotopvlies
  šírka: 1,5 m, dĺžka: 25 m,
  plošná hmotnosť: 115 g/m2
 • Kamenivo
  riečne, frakcia 16/22
 • Drenážne potrubie
 • Vegetačný substrát
  vegetačný substrát pre viacvrstvovú extenzívnu zeleň podľa zabezpečenia kvality zo základu lávy, pemzy, piesku, zeleného kompostu a kôrového humusu
 • Intenzívna zeleň
 • Náradie a pomôcky
  DELTA®-FLORAXX-Nitovačka + 150 ks nitov v balení
  ostrý nôž
  náradie na rozhrnutie kameniva a substrátu
  náradie na výsadbu zelene
Info o materiáli: Dvojvrstvová hydroakumulačná a drenážna fólia s natavenou filtračnou geotextíliou na vegetačné strechy; jadro z perforovanej tzv. nopovej vrstvy (oktagonálna štruktúra) z polyetylénu s vysokou hustotou, s natavenou netkanou filtračnou geotextíliou z polypropylénu na povrchu, vysoká hydroakumulačná schopnosť – 7 l/m²  pri relatívne malej výške nôp – len 20 mm; vysoká drenážna kapacita a vysoká pevnosť v tlaku – 200 kN/m².

01 | Príprava podkladu

Na nosnú železobetónovú stropnú dosku sa aplikovala vrstva penetračného náteru a asfaltované hydroizolačné pásy odolné proti prerastaniu koreňov. Po optickej kontrole stavu strešnej plochy sa na podklad umiestnila ochranná vrstva – separačná geotextília a nopová fólia.

Zelená strecha
Príprava podkladu | Zdroj: Martin Matula

02 | Štrkový násyp

Na zabezpečenie odvodu vody z plochy nad átriom sa na separačnú vrstvu naniesol štrkový násyp s hrúbkou 200 mm s horizontálnym drenážnym potrubím.

Zelená strecha
Štrkový násyp | Zdroj: Martin Matula

03 | Ochranná vrstva

Na štrkovú vrstvu sa umiestnila opäť ochranná vrstva – separačná geotextília, aby sa zabránilo možnému preniknutiu substrátu do drenážnej štrkovej vrstvy.

Zelená strecha
Ochranná vrstva | Zdroj: Martin Matula

04 | Rozvinutie hydroakumulačnej a drenážnej fólie

Na ochrannú vrstvu sa voľne rozvinula drenážna fólia. Kladie sa geotextíliou smerom nahor. V mieste pozdĺžnych aj priečnych spojov sa jednotlivé pásy preložia spôsobom „nop do nopu“, čím vznikne pevný spoj.

Zelená strecha
Rozvinutie hydroakumulačnej a drenážnej fólie | Zdroj: Martin Matula

05 | Ochrana proti zaneseniu substrátu

Spoje pásov drenážnej fólie sa medzi nopami znitovali systémovým nitmi (5 nitov/
2 m spoja) a zabezpečili sa proti zaneseniu substrátom preložením geotextílie z protiľahlej fólie (presah 100 mm). V miestach otvorov a strešných vpustov sa drenážna fólia vyreže a utesní.

Zelená strecha
Ochrana proti zaneseniu substrátu | Zdroj: Martin Matula