ASB Články na tému

odvodnenie strechy

Nová súprava nosných podpier zvyšuje stabilitu odvodňovacieho systému Geberit Pluvia. Podpery výrazne obmedzujú riziko bočných vibrácií a kmitov spôsobených vysokou prietokovou rýchlosťou odvádzanej dažďovej vody.

Priestranné ploché strechy a strechy parkovacích domov ponúkajú rozmanité možnosti využitia – na hry, voľný čas, ako dodatočné parkovacie miesta alebo sčasti, prípadne celkom ako priestor na výsadbu zelene. Dôležité pri týchto plochách je zabezpečiť bezpečné odvedenie dažďovej, prípadne stekajúcej vody z obvodového plášťa v úrovni hydroizolácie účinnou plošnou drenážou.

Odkvapový systém možno montovať samostatne bežným náradím. Jednoduchosť montáže zabezpečuje použitie odkvapových spojok s tesnením EPDM. Takéto riešenie umožňuje eliminovať prácne a nie vždy vodotesné lepené či letované spoje.

Už viac než 40 rokov špičkový podtlakový systém Geberit Pluvia spoľahlivo odvodňuje strechy nákupných centier, futbalových štadiónov, skladových hál, letísk, múzeí a ďalších budov po celom svete.  

Na správnu funkčnosť strešnej konštrkcie majú vplyv viaceré faktory. Jedným z nich je aj spráne navrhnutý a realizovaný odvodňovací systém. Jeho súčasťou sú aj strešné vpusty. Ich dostatočný počet a utesnenie môžu vašu strechu ochrániť pred zatečním počas prívalových dažďov.

Aké sú možnosti obnovy striech bytových domov? Aké materiály sú na obnovu plochých striech vhodné? Ku každej plochej streche bytového domu je nevyhnutné pristupovať individuálne a odborne posúdiť jej stav a možnosti jeho riešenia.

Zeleň na streche, a nielen tá náhodná na starej neudržiavanej, nie je už ani na Slovensku žiadnou novinkou. Okrem estetickej funkcie plní vegetačná strecha, laicky označovaná ako zelená, aj ochrannú. O výhodách a možnostiach vegetačných striech sme sa rozprávali s Ing. Ľubomírom Volfom, špecialistom na vegetačné strechy zo spoločnosti Knauf Insulation a Ing. Jaroslavom Vaňom, produktovým manažérom spoločnosti Icopal, a. s.

Bezpečné odvodnenie veľkých strešných plôch Odvodnenie veľkých strešných plôch sa stáva čoraz dôležitejšou úlohou pri modernej výstavbe obytných, priemyselných, komerčných a výškových budov a v mnohých krajinách podlieha národným predpisom a normám. Časté zrážky s veľkou intenzitou sú príčinou zvyšovania požiadaviek na plánovanie a realizáciu odvodňovacích a kanalizačných systémov s cieľom bezpečného odvedenia aj veľkého množstva vody.

Pri rekonštrukcii a sanácii plochých striech sa musia realizačné firmy často vyrovnať s radom problémov a rozličných nárokov na technické riešenia, medzi ktoré patrí predovšetkým napojenie novej hydroizolácie na vnútorné dažďové zvody, spoľahlivé vyhotovenie odvetrávacích potrubí a prestupov rozličných káblov, zabezpečenie účinného prevetrávania dvojplášťových striech a podobne.

Geberit Pluvia je systém na odvodnenie striech, založený na podtlakovom sacom princípe. Na rozdiel od bežných odvodňovacích systémov ponúka Geberit Pluvia mnohostranné riešenia pre modernú architektúru. Vysokovýkonné strešné vtoky Geberit Pluvia sa spájajú priamo pod strechou do bezspádového zberného potrubia. Tak možno odvodniť veľké strešné plochy pomocou jedného odpadového potrubia. Zjednodušuje sa tým plánovanie a skracuje sa čas potrebný na montáž. Na odvodnenie strechy je potrebné menej potrubí, čím sa možnosti architektov a projektantov pri plánovaní budovy mnohonásobne zvyšujú.

Hospodárenie s vodnými zdrojmi sa stáva nepochybne jednou z naliehavých otázok tohto tisícročia. Neustály nárast populácie a s tým súvisiace zvyšovanie potrieb pitnej vody spôsobuje celosvetový problém, preto sa hľadajú nové spôsoby čo najefektívnejšieho využívania zdrojov – a to nielen pitnej, ale aj úžitkovej a zrážkovej vody – z povrchového odtoku.

Strešná krytina by mala odolávať vodným zrážkam, ktoré sa majú bezpečne odviesť napríklad do ležatej kanalizácie. Odbornými prieskumami v zahraničí sa zistil prekvapujúco vysoký počet porúch vyskytujúcich sa na odvodnení striech budov, ktoré sú obvykle spôsobené neodborným návrhom, nekvalifikovanou realizáciou a často aj nezodpovedným zásahom samotného investora nerešpektujúceho odborné stanoviská.

Realizácia vegetačných striech je rozšírená najmä v Nemecku. Tento trend sa postupne rozširuje a získava si obľubu aj u nás. Popularita v prípade vegetačných konštrukcií plochých, ale v poslednom období aj šikmých striech spočíva predovšetkým v jednoduchosti a zároveň technickej dokonalosti strešnej skladby.

Výhodami plochých striech sú pomerne jednoduchá realizácia, nižšie náklady na zastrešenie, ale aj rôznorodosť ich využitia. Navrhujú sa predovšetkým pre budovy na bývanie. Pri ich realizácii treba dodržať predpísané technologické postupy a použiť kvalitné stavebné materiály. Nesprávne zvolená hydroizolácia, jej kladenie alebo nedostatočné vyspádovanie strechy môžu viesť k zatekaniu a k následnému vážnemu znehodnoteniu vnútorného priestoru.

Plochá strecha má v súčasnej architektúre široké využitie. Môže byť optimálnou voľbou na zabezpečenie požadovaných prevádzkových úspor domu, svojim dizajnom zase zdôrazňuje výraz modernej architektúry a považuje sa za piatu fasádu. Návrh strešného plášťa závisí od zvoleného strešného systému aj od funkčného využitia priestoru pod ním i nad ním. V diskusii na tému ploché strechy sme sa zaoberali ich správnou realizáciou i rekonštrukciou, ako aj spoluprácou výrobcov s architektmi.