Obr. 4 Výstavba opôr nového mosta, vpravo hore vybudovaná časť oporného múra z prefabrikátov

Preventívna aj estetická funkcia. V obci Makov stavali protipovodňovú ochranu

Partneri sekcie:

Stavba pozostáva zo siedmich stavebných objektov – tri riešia úpravu toku a ostatné štyri sú vyvolané prekládky inžinierskych sietí.

Stavbu s názvom Makov – úprava toku Kysuca realizuje spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., ako generálny dodávateľ (ďalej len zhotoviteľ) na základe víťazstva vo verejnej súťaži.

Zmluva o dielo s objednávateľom stavby Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Banská Štiavnica (SVP), nadobudla účinnosť dňa 12. 12. 2018, cena diela je 1 186 944,03 eur bez DPH. Zhotoviteľ prevzal stavenisko 21. 12. 2018, termín dokončenia stavby bol naplánovaný na 30. 6. 2021.

Stavba pozostáva zo siedmich stavebných objektov – tri riešia úpravu toku a ostatné štyri sú vyvolané prekládky inžinierskych sietí. Objednávateľ zabezpečil financovanie stavby zo zdrojov Európskej únie. Dokončená stavba bude slúžiť v zmysle zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (§ 4, ods. 2c) ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne obce Makov.

Súvislosti a opis technického riešenia

Zvýšené prietoky v dotknutej časti toku Kysuce sú ovplyvnené jarnými vodami z topiaceho sa snehu a prívalovými letnými zrážkami, ktoré spôsobujú opakujúce sa povodne. Veľký špecifický odtok je spôsobený flyšovým podkladom (horniny majú slabú až veľmi slabú priepustnosť) a najmä odlesneným podkladom.

Postupná erózia svahov zároveň spôsobuje ich lokálnu nestabilitu, najmä v blízkosti zástavby a infraštruktúry obce. Upravovaná časť toku Kysuce sa nachádza priamo v intraviláne obce Makov. Začína sa pod premostením na štátnej ceste II/487 (na sútoku s Holackým potokom) v rkm 56,315 a končí napojením na existujúci ľavostranný oporný múr v rkm 56,800 (obr. 2).

Navrhovaná úprava v celkovej dĺžke 485 m spĺňa požiadavky na zvýšenie kapacity koryta na Q50 (s prevýšením 0,3 m), resp. Q100 pri premosteniach, na eróznu ochranu svahov a na zlepšenie estetickej funkcie toku ako súčasti intravilánu obce. Pôvodný stav z hľadiska prietoku výrazne ovplyvňovalo najmä premostenie na ceste č. 2021 s nevyhovujúcou prietokovou kapacitou.

Existujúci most sa v rámci stavby odstráni, zrealizujú sa len opory nového mosta, ktorý v mieste pôvodného premostenia postaví jeho správca ako súčasť samostatného verejného obstarávania. Stavba maximálne rešpektuje trasovanie existujúceho koryta.

Rozhodujúci vplyv na jej novú trasu a použité polomery oblúkov majú súčasné majetkovo-právne hranice a polohy vybudovaných inžinierskych sietí (vedenie NN, plynovody a tlaková kanalizácia), ktoré sa v rámci stavby prekladajú.

Všetky existujúce zaústenia (odvodňovacie priekopy, žľaby, potrubia a pod.) zostanú zachované. V rámci úpravy toku je navrhnutý pozdĺžny sklon 1,07 – 1,43 %, ktorý vychádza z priemerného sklonu skutočného stavu. Nová úroveň dna z väčšej časti kopíruje pôvodný stav, čiastočné prehĺbenie je nutné len v mieste nového premostenia.

Obr. 2 Celková situácia stavby
Obr. 2 Celková situácia stavby | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, a. s.

Aký je plán?

Celková šírka koryta je navrhnutá v intervale od 8,0 do 8,25 m (sklony svahov 1 : 1,5) alebo od 8,5 do 9,0 m (sklony svahov 5 : 1, obojstranný múr). Na väčšine nového vedenia toku je navrhnutý tvar koryta ako otvorený lichobežníkový profil v kombinácii s jednostranným alebo obojstranným oporným múrom so sklonom lícnej strany 5 : 1 (obr. 1).

Ide najmä o úseky v miestach tesného súbehu s komunikáciou a v mieste premostenia. Výška múrov je premenlivá – od 2,15 m do 2,5 m – a vychádza z konfigurácie pôvodného terénu pri zachovaní minimálneho profilu na prevedenie návrhového prietoku.

Pohľadovú plochu múrov tvoria prefabrikované panely IZT 18/10-K (líce vykladané prírodným kameňom, dĺžka 1,2 m, šírky 0,7/0,8/0,9/1,0 m, hrúbky od 0,3 m, spolu 1 662 ks) s čelnou stranou v sklone 5 : 1.

Pri zmenách výšky múrov sa výškový prechod dobetónuje. Vrch oporného múra je ukončený monolitickou železobetónovou rímsou s hrúbkou 0,25 m. Odvedenie vody z priestoru za múrmi riešia odvodňovacie rúry s priemerom 90 mm, osadené každých 5 m. Rúry sú prepojené na drenážne potrubie DN 150, uložené za múrom v päte zásypu.

Potrubie je obalené geotextíliou, obsypané drenážnym štrkom a uložené na nepriepustnú vrstvu. Spätný zásyp sa zrealizuje priepustnejším výkopovým materiálom, ktorý v prípade potreby zabezpečí čiastočné vsiaknutie. Na celej dĺžke oporného múra sa na rímsu osadí rúrkové zábradlie (obr. 3). Spolu sa postaví 413,5 m ľavostranného a 435 m pravostranného oporného múra.

V úsekoch, kde nie sú oporné múry, je navrhnutá kamenná rovnanina do výšky 1,7 m v sklone 1 : 1,5, ktorá je opretá o pätku z lomového kameňa. V mieste pôvodných prístupov sú navrhnuté železobetónové monolitické schody so šírkou 1 m. V hornej časti stavby sa na začiatku úpravy vybuduje rampa v sklone 1 : 8, ktorá umožní prístup potrebný pri údržbe.

V úsekoch, kde bráni výška oporného múru prirodzenému odtoku povrchových vnútorných vôd, sa tieto vody odvedú pomocou odvodňovacích žľabov z betónových tvárnic s následným vyústením do toku.

V toku sa osadí spolu aj 20 skupín veľkých dnových kameňov z dôvodu rozčlenenia dna, ktoré budú zároveň slúžiť ako úkryt pre ryby. Neopevnené miskovité dno bude stabilizované dnovými prahmi z lomového kameňa vo vzdialenosti cca 30 m.

Obr. 1 Priečny rez oporným múrom
Obr. 1 Priečny rez oporným múrom | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, a. s.

Skúsenosti z realizácie

Komplikácie sa nevyhli ani tejto stavbe. Všetky práce sa vykonávali v toku v rámci intravilánu obce (obr. 4), pričom realizáciu stavby významne ovplyvňovali klimatické a hydrogeologické podmienky. Skorý nástup zimy a následné roztápanie snehu v jarnom období si vyžiadali dlhšiu zimnú prestávku vo výkone prác, ktorá trvala až štyri mesiace.

Dlhodobejšie alebo prívalové zrážky znamenali „do hodiny“ plné koryto toku a nutnosť prerušiť práce, vypratať stroje a umožniť bezpečný odchod pracovníkov z miesta stavby. Na postup prác mal vplyv tiež fakt, že pri realizácii základov oporných múrov sa odkrylo skalné podložie vo výrazne vyššom rozsahu oproti predpokladom projektu.

Vznikli však aj komplikácie mimo vlastnej realizácie prác. Vzhľadom na platnú legislatívu v oblasti prekladania energetických diel a požiadavky majiteľa predmetného vedenia nízkeho napätia z jesene 2019 bolo nutné preprojektovať stavebný objekt SO 04 Preložka NN vedení a získať naň nové stavebné povolenie.

V zmysle zmluvných podmienok túto činnosť komplexne zabezpečoval objednávateľ. Bez tohto preloženia nebolo možné začať realizovať približne 200 m úprav koryta v dolnej časti toku. Po získaní právoplatného stavebného povolenia sa práce zrealizovali až v apríli tohto roka. Následne sa mohli rozbehnúť naplno práce aj na poslednej, vyššie zmienenej časti stavby.

To všetko sú skutočnosti, s ktorými sa zodpovedný zhotoviteľ musí vysporiadať, čomu veľmi pomohla obojstranne konštruktívna a trpezlivá komunikácia s pracovníkmi objednávateľa stavby (gestorom výstavby je v rámci SVP Odštepný závod Piešťany), so starostom obce Makov a samotnými občanmi, za čo sa im chceme úprimne poďakovať.

Obr. 4 Výstavba opôr nového mosta, vpravo hore vybudovaná časť oporného múra z prefabrikátov
Obr. 4 Výstavba opôr nového mosta, vpravo hore vybudovaná časť oporného múra z prefabrikátov | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, a. s.

Záver

Realizáciou preventívnej protipovodňovej stavby Makov – úprava toku Kysuca sa zabezpečí ochrana pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne obce Makov. V súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu bezprostredne ochráni 19 obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou a tiež majetok pred povodňami – prehľad možných povodňových škôd je vyčíslený až na hodnotu 6 627 188,00 eur.

Naplní sa teda preventívna, spoločenská, ale v neposlednom rade aj estetická funkcia diela, ktoré zvýši bezpečnosť a kvalitu života občanov Makova a zároveň priamo ochráni aj materiálne hodnoty.

Obr. 3 Nová úprava toku opornými múrmi a kamennou rovnaninou
Obr. 3 Nová úprava toku opornými múrmi a kamennou rovnaninou | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, a. s.

Literatúra

1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Karol Komora v 12/2017 a jej zmeny.
2. Webová stránka Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica.
3. VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava

Ing. Mojmír Štefanec, Ing. Róbert Pál, Mgr. Ing. Miroslava Dávidíková

Mojmír Štefanec je obchodný riaditeľ divízie Slovensko v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s. Róbert Pál je stavbyvedúci divízie Slovensko a Miroslava Dávidíková je pracovníkom obchodného útvaru divízie Slovensko v tejto spoločnosti.

Článok bol publikovaný v časopise Inžinierske stavby 02/2021.